LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Поліпшення металургійних властивостей залізорудних окускованих матеріалів для підвищення ефективності виплавки металу

силікати. Розроблено технологічні параметри сполученого процесу металізації і спікання губчатого заліза з різних залізорудних концентратів, вуглецьмістячих матеріалів і добавок в'язких речовин. Розроблена удосконалена технологія виробництва активованого бентоніту з лужноземельних глин Нікопольського родовища. На основі напівпромислових іспитів розроблені рекомендації для проектування промислових агрегатів.

9. Спрямованість теоретичних і експериментальних досліджень, виконаних у дисертаційній роботі, на розробку і впровадження ефективних методів управління металургійними властивостями окускованої залізорудної сировини шляхом виробництва обкотишів, що самовідновлюються, обкотишів з вюститно-магнетитовою структурою і губчатим залізом, відповідає основним положенням Концепції розвитку гірничо-металургійного комплексу України до 2010 року.

Практична цінність підтверджується величиною економічного ефекту 380тис.грн, отриманого при впровадженні її результатів.

Усе це дозволяє кваліфікувати представлену дисертацію як наукову працю, у якій представлені науково-обгрунтовані технологічні і технічні рішення, упровадження яких вносить значний вклад у прискорення науково-технічного прогресу в чорній металургії і має велике значення для народного господарства України.


Основний зміст дисертації опублікований у роботах:

 • Ванюкова Н.Д. Разработка технологии получения и термической обработки многослойных окатышей с флюсоугольной смесью.// Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2001. - №1. – С. 14-18.

 • Ванюкова Н.Д., Билоус В.Н. Освоение технологии производства многослойных железорудных окатышей с флюсоугольной смесью. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2001. - №2. – С. 11-14.

 • Ванюкова Н.Д. Исследование металлургических свойств железорудных окатышей полученных с твердым топливом. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2001. - №3. – С. 12-15.

 • Ванюкова Н.Д. Оптимизация технологии получения самовосстанавливающихся железорудных окатышей. // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 3 (14). – Дніпропетровськ. – 2001. – 185 с. (С.31-41).

 • Ванюкова Н.Д. Исследование влияния качества агломерационного топлива на содержание остаточного углерода в агломерате. // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2001. – вип. 11. – С. 27-30.

 • Ванюкова Н.Д. Метод расчета количества остаточного углерода при окислительном обижге рудоугольных окатышей // Системні технології. Збірник наукових праць: Дніпропетровськ. – 2002. - №1 (18). – 149 с. (С.47-51).

 • Ванюкова Н.Д. Исследование влияния технологических факторов на качество металлизированного продукта при высокотемпературном восстановлении окатышей. // Наукові праці ДонДТУ. Металургія. – 2002. – Випуск 40. – 196 с.(С.42-47).

 • Ванюкова Н.Д . Влияние режима обжига на полноту использования остаточного углерода железорудных окатышей при их восстановлении. // Теория и практика металлургии. – 2000. - №3. – С.9-12.

 • Ванюкова Н.Д . Исследование влияния количества и крупности углерода на кинетику комплексного восстановления железорудных окатышей с центральным угольным ядром. //Теория и практика металлургии. – 1998. - №2. – С.28-31.

 • Ванюкова Н.Д . Исследование кинетики окисления железорудных концентратов магнитного обогащения. // Системні технології. Збірник наукових праць. – 2002. - №6 (23) – С.134-139.

 • Ванюкова Н.Д ., Камкина Л.В. Исследование процессов образования расплавов в рудоугольных композициях.// Теория и практика металлургии. – 2003. - №1. – С.5-10.

 • Ванюкова Н.Д . Полупромышленные испытания технологии металлизации железосодержащих окатышей на вращающейся подовой печи.// Металлургическая теплотехника. Сборник научных трудов Национальной металлургической академии Украины. – Днепропетровск: НметАУ. – 2002. – том 7. – 198 с. (С.124-129).

 • Ванюкова Н.Д . Технология производства губчатого железа на вращающейся подовой печи. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2002. - №7. – С.75-78.

 • Ванюкова Н.Д ., Камкина Л.В. Исследование совмещенного процесса высокотемпературного восстановления и спекания рудоугольных окатышей. // Теория и практика металлургии. – 2002. - №4. – С.14-19.

 • Ванюкова Н.Д . Влияние технологических параметров термообработки магнетитовых окатышей на их качество. // Nowe techologie i osiagniecia w metalurgh i inzynierii materialowej. Seria Metalurgia - 2002 - №25 - p. 146-150.

 • Ванюкова Н.Д., Камкина Л.В., Костелов О.Л. Исследование прямого восстановления в термически упрочненных рудоугольных окатышах. // Современная металлургия начала навого тысячелетия: Сборник научных трудов. – часть 1. – Липецк: ЛГТУ. – 2001 – 149с. (с.99-102).

 • Ванюкова Н.Д., Гришин О.Н., Белоножко А.Н. Разработка технологии производства многослойных офлюсованных железорудных окатышей на Полтавском ГОКе.// Металлургическая и горнорудная промышленность. – 1999. - №4 – С. 14-16.

 • Ковалев Д.А., Ванюкова Н.Д., Билоус В.Н. Физико-химические основы жидкофазного спекания железорудных материалов. // Теория и практика металлургии. – 1999. - №5. – С.8-12.

 • Использование опытных железорудных офлюсованных окатышей с остаточным углеродом в доменной плавке. / Ковалев Д.А., Ванюкова Н.Д., Журавлев Ф.М., Зюзь В.Г., Васюченко А.И.// Сталь. 1999. - №8. – С.4-9.

 • Ванюкова Н.Д., Шмат К.В., Дидух К.Р. Влияние реакционной способности твердого топлива на содержание остаточного углерода в железорудных окускованных материалах. // Теория и практика металлургии. – 1998. - №4. – С.3-5.

 • Ванюкова Н.Д., Дидух К.Р. Исследование технологии получения агломерата с использованием крупного топлива. // Труды теждународного конгресса доменщиков. "Производство чугуна на рубеже столетий": Днепропетровск: Пороги. – 1999. – 486 с.

 • Ванюкова Н.Д., Шмат К.В., Дидух К.Р. Исследование влияния различных видов твердого топлива на содержание остаточного углерода в окускованных продуктах.// Труды международного конгресса доменщиков: "Производство чугуна на рубеже столетий": Днепропетровск: пороги. – 1999. – 486 с.

 • Мовчан В.П., Ванюкова Н.Д., Ковалев Д.А. Опыт производства железорудных офлюсованных окатышей на Центральном ГОКе с использованием глин попутной добычи в качестве связующей добавки.// Металл и литье Украины. – 1999. - №7 – 8. – С.21-23.

 • Мовчан В.П., Ванюкова Н.Д., Ковалев Д.А. Разработка технологии активизации глин и ее использование для производства окатышей. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 1999. - №2-3. – С. 65-67.

 • Ванюкова Н.Д., Ковалев Д.А., Давидюк А.А. Исследование физико-химических, реологических и технологических зарактеристик бентонитовых глин различных месторождений. // Металлургическая и горнорудная


 •