LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Поліпшення характеристик гідравлічних пасивних гасителів пульсацій у гідроагрегатах шляхом визначення їх раціональних параметрів

і удосконалено інженерну методику проектування гідравлічних ПГП розглянутих типів, які дозволяють у залежності від умов роботи ГА зробити вибір типу гасителя, одержати його раціональні конструктивні параметри та забезпечити ефективне гасіння пульсацій РР у широкому діапазоні змінювання тиску і витрати в ГА. На базі цієї методики розроблено нову конструкцію ПГП інтерференційного типу, захищену патентом України.

9. Подальше поліпшення характеристик гідравлічних ПГП можливо за рахунок удосконалення проточної частини та послідовного установлення ПГП двох різних типів.

10. Результати роботи впроваджено у виробництво СП ЗАТ "ХЕМЗ - IPEC" (м. Харків), а також і у навчальний процес НТУ "ХПІ" за дисциплінами: "Гідропневмоавтоматика", "Надійність та експлуатація гідромашин і гідроприводів".


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Андренко П.Н., Дмитриенко О.В., Асатрян Р.Я. Использование пульсаций давления рабочей жидкости в системах гидроприводов // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков: ХГПУ, 1997. - Вып. 7. – Ч. 2. - С. 35-37.

Здобувачем проведено аналіз причин виникнення пульсацій тиску РР в ГС.

2. Андренко П.Н., Дмитриенко О.В. Учет упругости рабочей жидкости при проектировании преобразователей пульсаций // Високі технології в машинобудуванні. - Харків: ХДПУ, 1999. – С. 15-17.

Здобувачем обґрунтовано межі змінювання вмісту нерозчиненого повітря в РР і запропоновано враховувати газовміст РР в математичних моделях ГА з гідравлічними ПГП.

3. Андренко П.Н., Клитной В.В., Дмитриенко О.В. Расчет пульсаций давления на выходе однокамерного преобразователя пульсаций // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". Машиностроение. – К., 1999. – Т. 1, вып. 36. - С. 87-93.

Здобувачем розроблено математичну модель ПГП однокамерного типу з звуженим патрубком на виході за допомогою графоаналітичного методу характеристик.

4. Дмитриенко О.В. Использование преобразователей пульсаций в системах гидроприводов // Резание и инструмент в технологических системах. – Харьков: ХГПУ, 1999. – Вып. 53. – С. 39-41.

5. Андренко П.Н., Дмитриенко О.В., Белоусов Э.В. Экспериментальное исследование преобразователей пульсаций // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. - Харьков: ХГПУ, 2000. - Вып. 79. - С. 32-33.

Здобувач брав участь у розробленні методики, проведенні експериментальних досліджень ГА з ПГП інтерференційного типу та обробленні їхніх результатів.

6. Дмитриенко О.В. Определение параметров пульсаций рабочей жидкости на выходе объемной гидромашины // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. - Харьков: ХГПУ, 2000. - Вып. 100. - С. 53 -55.

7. Дмитриенко О.В. Надежность преобразователей пульсаций // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". Машиностроение. – К., 2000. – Т. 1, вып. 38. – С. 154-157.

8. Андренко П.Н., Дмитриенко О.В. Блочное проектирование преобразователей пульсаций давления // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" - Харків: НТУ "ХПІ", 2001. - Вип. 129. – Ч. 2. - С. 200-208.

Здобувачем виконано декомпозицію гідравлічних ПГП на окремі конструктивні блоки та запропоновано використати блоковий принцип в інженерній методиці проектування ПГП.

9. Андренко П.Н., Дмитриенко О.В. Оптимизация математических моделей гидравлических пассивных гасителей пульсаций // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". Машиностроение. – К., 2002. – Т. 2, вып. 42. – С. 50-53.

Здобувачем розроблено алгоритм оптимізації параметрів гідравлічних ПГП.

10. Андренко П.М., Дмитрієнко О.В., Свинаренко М.С. Шляхи зменшення пульсацій тиску у системах гідроприводів, побудованих з використанням гідравлічного вібраційного контуру // Високі технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ "ХПІ", 2004. – Вип. 2(9). – С. 13-16.

Здобувачем запропоновано способи зменшення пульсацій тиску РР в ГА, обґрунтовано вибір типу ПГП для конкретного ГА.

11. Андренко П.М., Дмитрієнко О.В., Свинаренко М.С. Визначення параметрів гідроприводів, у яких доцільно використовувати пасивні гасники пульсацій і гідроапарати з вібраційною лінеаризацією // Механіка та машинобудування. – Харків, 2004. - № 2. – С. 13-21.

Здобувачем виконано аналіз параметрів серійних ГА, в яких доцільно використовувати ПГП і визначені межі змінювання цих параметрів.

12. Андренко П.М., Дмитрієнко О.В. Математичні моделі і розрахункові дослідження гідравлічних гасителів і підсилювачів пульсацій тиску // Східно - Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2004. - № 5(11). – С. 88-93.

Здобувачем розроблено математичні моделі ГА з різними гідравлічними ПГП на підставі нової методики гідродинамічного розрахунку ГС; проведено розрахункове дослідження впливу параметрів РР, робочих параметрів ГА і конструктивних параметрів ПГП на коефіцієнт гасіння пульсацій тиску РР.

13. Пат. 56290 Україна, МПК F 16 L 55/04. Інтерференційний гаситель пульсацій / Андренко П.М., Стеценко Ю.М., Білокінь І.І., Дмитрієнко О.В., Клітной В.В. (Україна). - № 2000073993; Заявл. 06.07.2000; Опубл. 15.05.2003, Бюл. № 5. – 2 с.

Здобувач брав участь в розробленні конструкції ПГП інтерференційного типу з боковим відгалуженням.


АНОТАЦІЇ


Дмитрієнко О.В. Поліпшення характеристик гідравлічних пасивних гасителів пульсацій у гідроагрегатах шляхом визначення їх раціональних параметрів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати. - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2005.

Дисертацію присвячено теоретичним та експериментальним дослідженням, спрямованим на покращення характеристик ПГП шляхом удосконалення методики їхнього проектування. Створено математичні моделі ГА з гідравлічними ПГП камерного й інтерференційного типу на підставі розробленої методики гідродинамічного розрахунку ГС, в основі якої лежать декомпозиція ГС на узагальнені структурні елементи – гідравлічні вузли, та розрахунок несталих гідродинамічних процесів за допомогою методу Фур'є. Розрахунком установлено частотні діапазони ефективного застосування гідравлічних ПГП. Доповнено і удосконалено існуючу інженерну методику проектування ПГП, яка, в залежності від робочих параметрів ГА, дозволяє обрати тип гасителя з високим коефіцієнтом