LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Поляризаційні методи визначення швидкості корозії металів та їх метрологічна оцінка

зменшуються у 2 – 2,5 рази порівняно з визначеними екстраполяцією поляризаційних кривих.

 • Експериментальна перевірка та дослідження впливу методичних факторів отримання поляризаційних даних (швидкості накладання потенціодинамічної та гальванодинамічної поляризації, стану поверхні) виявили, що виміряні величини струму корозії в умовах дифузійного контролю на свіжозачищеній поверхні металу мають достовірні значення і практично не залежать від швидкості накладання поляризації. В процесі зростання первинних пасивних плівок на сталі в умовах активного розчинення та в умовах пасивації вони знижуються зі зниженням швидкості поляризації. Оптимальною для отримання достовірних значень є швидкість накладання поляризації, що не перевищує 0,1 мВ/с. Показано, що метод НПП дозволяє кількісно оцінювати ефективність пасивуючої дії оксоаніонів і ПАР на маловуглецеву сталь при їх концентрації вище критичної. Встановлено, що йодат калію в діапазоні концентрацій 0,5 – 2,0 г/л в суміші з уротропіном виявляє пасивуючу дію на маловуглецеву сталь в нейтральному середовищі.

 • Проведено оцінку достовірності метода НПП шляхом порівняння результатів визначення швидкості корозії сталі 20 в 0,1 М NaCl з результатами гравіметричного та фотоколориметричного методів, а також з аналогічними нелінійними методами. Розходження результатів менше 15 %, що знаходиться на досягнутому рівні точності з іншими електрохімічними методами. Метод НПП на основі двохелектродної схеми вимірювань на реальних об'єктах має перевагу в простоті - не потребує електрода порівняння, не дає суперечливих результатів, на відміну від аналогічних методів, і має достатню точність вимірювання.

 • Розроблено проект стандартного зразка корозивності середовища, що відтворює корозію сталі в електропровідному розчині при постійній температурі та швидкості потоку, який призначений для метрологічної повірки вимірювачів швидкості корозії. Визначені метрологічні характеристики вимірювання швидкості корозії сталей 20 та 12Х18Н10Т в 0,01н Na2SO4, 1н і 10н H2SO4 методом поляризаційного опору на установці УК-2. Відносна похибка вимірювання Rp не перевищує 10%.

 • Розроблено таблиці рекомендованих довідкових даних корозивності середовищ для сталі 20 в 0,3% сульфаті натрію та 1,0н сірчаній кислоті, сталі 12Х18Н10Т в 1н і 10н сірчаній кислоті, які підготовані до реєстрації у Держстандарті України в якості рекомендованих довідкових даних (РДД) корозивності середовищ.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Герасименко Ю.С., Нечай М.В., Белоусова Н.А., Шлокова Е.А. Определение скорости коррозии малоуглеродистой и хромо-никелевой сталей с применением спектрофотометрического анализа // Заводская лаборатория. – 1994. – Т. 60, № 7. – С. 11 - 14.

 • Герасименко Ю.С., Белоусова Н.А., Нечай М.В., Шлокова Е.А. Оценка точности измерения скорости коррозии методом поляризационного сопротивления // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 1995. – Т.31, № 3. - С.22 – 27.

 • Герасименко Ю.С., Нечай М.В., Белоусова Н.А., Шлокова Е.А. Определение стойкости стали 12Х18Н10Т в растворах серной кислоты методом поляризационного сопротивления // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 1995. – Т.31, № 2.- С. 81 – 86.

 • Герасименко Ю.С., Нечай М.В., Белоусова Н.А. Коррозионно-защитные свойства цинковых покрытий // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 1999. - Т.35, № 2.- С.107 - 110.

 • Герасименко Ю.С., Нечай М.В., Белоусова Н.А.. Неразрушающий контроль качества цинковых покрытий при помощи прибора Р5126 // Защита металлов.- 1999.- Т.35, № 2.- С.178 – 180.

 • Герасименко Ю.С., Білоусова Н.А. Метод подвійної поляризації для визначення швидкості корозії в умовах дифузійного контролю // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2001.- Т.37, № 4.- С.92 – 96.

 • Герасименко Ю.С., Білоусова Н.А. Метод подвійної поляризації для визначення швидкості корозії в умовах пасивації і дифузійного контролю // Фізико-хімічна механіка матеріалів. Електрохімічний захист і корозійний контроль. Спец. випуск №2. – 2001.- С.22 – 26.

 • М.І. Донченко, Ю.С. Герасименко, О.Г. Срібна, Н.А. Білоусова, Р.М. Редько, Т.В. Базась. Пасивування сталі в нейтральних середовищах під дією оксоаніонів та оцінка швидкості корозії електрохімічним методом // Фізико-хімічна механіка матеріалів. „Проблеми корозії та протикороз. захисту матеріалів". Спец. випуск №3. - 2002.- Т.2.- С. 679 – 684.

 • Білоусова Н.А., Герасименко Ю.С. Метод визначення швидкості корозії в малопровідних середовищах // Фізико-хімічна механіка матеріалів. „Проблеми корозії та протикороз. захисту матеріалів". Спец. випуск № 4. – 2004. –Т.1. - С. 289 – 295.

 • Патент України UA 60123А, МКИ G01N27/26. Спосіб визначення швидкості корозії металу в середовищах з малою електропровідністю / Герасименко Ю.С., Білоусова Н.А; Опубл. 15.09.2003 р. Бюл. № 9. – 2003 р.

 • Герасименко Ю.С., Білоусова Н.А., Нечай М.В., Шлокова О.О. Методика перевірки корозійно-вимірювальних приладів на основі поляризаційного опору // Матер. Міжнар. конф. „Проблеми корозії та проти корозійного захисту конструкційних матеріалів. Корозія – 94" Львів. 3 - 7 жовтня. - 1994. – С.252.


  АНОТАЦІЯ

  Білоусова Н.А. Поляризаційні методи визначення швидкості корозії металів та їх метрологічна оцінка. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії. - Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут", Київ, 2005.

  Дисертація присвячена удосконаленню електрохімічного метода поляризаційного опору в частині встановлення закономірностей впливу складу середовища та умов перебігу корозійного процесу на коефіцієнт пропорційності К між поляризаційним опором та швидкістю корозії, розробці нового метода нелінійної подвійної поляризації (НПП) для безпосереднього визначення швидкості корозії і коефіцієнтів Тафеля, а також проведенню метрологічної оцінки цих методів.

  Викладено теоретичне обґрунтування нового метода НПП в умовах дифузійного та пасиваційного контролю, який усуває недосконалість методу лінійної поляризації, пов'язану з емпіричними коефіцієнтами, для двохелектродної схеми поляризаційних вимірювань та проведена його експериментальна перевірка на різних об'єктах. Запропоновано спосіб урахування падіння напруги на опорі розчину, який суттєво підвищує точність вимірювання в малопровідних середовищах. Показано, що методом НПП можна отримувати достовірні результати і оцінювати ефективність інгібіторів корозії та пасиваторів у нейтральному середовищі.

  Проведено метрологічну оцінку вимірювання поляризаційного опору та швидкості корозії методом поляризаційного опору,


 •