LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Попередження відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ на основі розвитку методів діагностики механізму хитання

і діагностики механізму хитання за результатами виміру параметрів коливання столу хитання;

- провести дослідно-промислове випробування і впровадження удосконалених методів контролю і діагностики механізму хитання кристалізатора МБЛЗ для зменшення відхилень параметрів коливального руху кристалізатора за рахунок своєчасного виявлення, визначення та усунення несправностей механізму хитання.

Об'єкт дослідження. Параметри коливального руху механізму хитання кристалізатора МБЛЗ.

Предмет дослідження. Діагностичні параметри і границі розрізнення несправних станів механізму хитання.

Методи дослідження. У роботі застосовані методи теорії механізмів і машин, автоматизованого синтезу рівнянь руху систем тіл, теорії розпізнавання образів і теорії контроляпридатності, методи віброметрії і багатомірної класифікації даних.

Синтез рівнянь руху механізму хитання кристалізатора МБЛЗ здійснений на основі числено-ітераційних методів з використанням спеціалізованого програмного комплексу. Дослідження закономірностей відхилення параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ - на основі методів планування експерименту і дискримінантного аналізу з використанням спеціалізованого програмного комплексу. Експериментальні дані отримані на основі промислового дослідження, вимір параметрів коливання столу хитання виконано за допомогою портативного аналізатора вібрації.

Наукова новизна одержаних результатів

1. Уперше встановлена залежність радіуса хитання кристалізатора МБЛЗ (радіуса дуги кола - траєкторії руху точки робочої грані гільзи кристалізатора з великим радіусом кривизни) від амплітуд коливання столу хитання.

2. Одержала подальший розвиток математична модель механізму хитання кристалізатора МБЛЗ із зазорами в підшипниках шарнірів шляхом автоматичного синтезу рівнянь руху. Модель дозволила установити закономірності відхилення параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ при зміні технічного стану підшипників шарнірів механізму хитання (збільшення радіального зазору). На основі встановлених закономірностей визначене припустиме значення сумарного зазору в підшипниках шарнірів механізму хитання.

3. Удосконалено діагностичну модель механізму хитання кристалізатора МБЛЗ, визначені діагностичні параметри, розроблені вирішальні правила розпізнавання і встановлені границі розрізнення несправних станів підшипників шарнірів механізму хитання на основі дискримінантних функцій параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ.

Практичне значення одержаних результатів.

Удосконалено методи діагностики механізму хитання і контролю відхилення радіуса хитання кристалізатора МБЛЗ на основі використання в якості діагностичних параметрів відповідно дискримінантних функцій і радіуса хитання кристалізатора, що визначаються за результатами виміру параметрів коливання столу хитання, а також на основі визначених границь розрізнення технічного стану.

Результати дисертаційної роботи, методи діагностики і контролю впроваджені в бюро технічної діагностики відділу головного механіка ЗАТ "ММЗ "Істіл (Україна)". Їх використання дозволило забезпечити задані параметри коливального руху кристалізатора за рахунок своєчасного виявлення, визначення та усунення несправностей вузлів і елементів механізму хитання. Відхилення радіуса хитання і амплітуди коливання кристалізатора сортової радіальної МБЛЗ "DANІELІ" знизилися з 50 % до 10 % від проектних значень, що дозволило збільшити термін служби кристалізатора в 2 рази.

Результати дисертаційної роботи, методи діагностики і контролю механізма хитання кристалізатора МБЛЗ передані в ТОВ "ІТЦ "Вібродіагностика" (Україна) для використання з їх серійно виробленою вібровимірювальною технікою для попередження відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ.

Результати дисертаційної роботи використані в навчальному процесі кафедр "Основи проектування машин" і "Механічне обладнання заводів чорної металургії" ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", кафедри "Механічне обладнання заводів чорної металургії" Приазовського державного технічного університету і кафедри "Теоретична механіка" Національної металургійної академії України при науково-дослідних роботах, курсовому і дипломному проектуванні студентами спеціальності "Металургійне обладнання".

Особистий внесок здобувача. Автором особисто виконані теоретичні та експериментальні дослідження для встановлення залежності радіуса хитання кристалізатора МБЛЗ від амплітуди коливання столу хитання, вибору діагностичних параметрів, розробки вирішальних правил і визначення границь розрізнення несправних станів підшипників шарнірів механізму хитання, розроблені і випробувані у виробничих умовах методи діагностики і контролю механізму хитання кристалізатора МБЛЗ.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи доповідалися та обговорювалися на 2-й Міжнародній науково-технічній конференції "Прогресивні технології в металургії сталі: XXІ століття" (Донецьк, 2004), 3-й Міжнародній науково-технічній конференції "Вібрація машин: вимірювання, зниження, захист" (Донецьк, 2005), на 5-й, 6-й і 7-й Міжнародних науково-технічних конференціях "Вібрації в техніці і технологіях" (Вінниця, 2004; Полтава, 2005; Львів, 2006), на нараді начальника конструкторського бюро Виробництва металургійного обладнання ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (Краматорськ, 2006), розширених засіданнях кафедри "Механічне обладнання заводів чорної металургії" і "Основи проектування машин" ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" (Донецьк, 2005...2008 р.р.), "Машини та агрегати металургійного виробництва" Національної металургійної академії України (Дніпропетровськ, 2007).

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані в спеціалізованих наукових виданнях, включених до переліку ВАК України: 3 статті в наукових журналах і 4 статті в збірниках наукових праць.

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (137 найменувань) і 8 додатків. Повний обсяг дисертації - 216 сторінок, загальний обсяг 137 сторінок. У розділах дисертації 46 рисунків (у тому числі 4 на окремих сторінках) і 11 таблиць (у тому числі 2 на окремих сторінках).


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


Перший розділ "Стан питання контролю і діагностики механізму хитання кристалізатора МБЛЗ і постановка задач дослідження". Аналіз умов експлуатації і режимів роботи механізму хитання (МХ) кристалізатора МБЛЗ дозволив установити причини, що обумовлюють відхилення параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ від заданих значень. Основними з них є: зміна технічного стану (ТС) МХ, виникнення і розвиток несправностей вузлів і елементів, дефекти монтажу МХ, порушення розташування валів, неправильний монтаж підшипників, ослаблення різьбових з'єднань і т.д. Дані причини приводять до зниження стабільності та безпеки розливання сталі на МБЛЗ, безвідмовності