LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Попередження відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ на основі розвитку методів діагностики механізму хитання

функції параметрів руху кристалізатора у вертикальному і у горизонтальному напрямках та РХК; вирішальні правила полягають у визначенні мінімально відстані від стану, що діагностується до центроїда відомих класів стану в просторі дискримінантних функцій.

Четвертий розділ "Розробка і дослідно-промислове випробування методів віброметричного контролю і діагностики механізму хитання кристалізатора МБЛЗ". Для МБЛЗ радіального типу технологічна вісь у вертикальній площині на ділянці формування безупинно литого злитка є дугою кола з радіусом рівним базовому радіусові МБЛЗ. РХК МБЛЗ також повинний дорівнювати цьому базовому радіусу, що і визначає співнаправленість руху кристалізатора з технологічною віссю струмка.

Запропонований метод визначення РХК дозволяє, по параметрах коливання столу хитання, оперативно виконувати контроль правильності установки і вивірки кристалізатора, що робить коливальний рух щодо технологічної осі струмка МБЛЗ. Для цього за допомогою портативного аналізатора вібрації в період планових і непланових зупинок процесу розливання стали на МБЛЗ, а при використанні стаціонарної системи і під час розливання, виконується вимір амплітуди коливання у вертикальному напрямку в двох точках столу хитання, обчислюється фактичний РХК МБЛЗ і порівнюється з базовим (заданим) радіусом МБЛЗ.

Як інтегральні показники характеру руху і ТС МХ кристалізатора МБЛЗ запропоновано використовувати дискримінантні функції. Порядок діагностування наступний. Виконують вимір параметрів коливального руху столу хитання у вертикальному та у горизонтальному напрямках, визначають РХК МБЛЗ. За отриманими результатами обчислюються значення дискримінантних функцій класу, що діагностується, стану МХ, якій потім зіставляють із встановленими значеннями функцій для відомих класів станів.

Для експериментального випробування розробленого методу діагностики підшипників МХ проводилися виміри параметрів коливання столів хитання. На рис. 4 наведений приклад визначення дискримінантних функцій і відповідного класу стану підшипників за результатами виміру параметрів коливального руху столу хитання. Клас, що діагностується, розташовується в області перекривання другого і третього класів станів підшипників МХ. Мінімальна відстань буде від класу, що діагностується, до центроїда відомого третього класу. Результати діагностування: сумарний зазор у шарнірах МХ складає 3,3...4 мм. Відповідно діагноз наступний - аварійний стан підшипників. Рекомендації з ТОіР - провести позапланову заміну підшипників механізму.

Результати огляду замінених підшипників підтвердили, що на бігових доріжках кілець усіх підшипників МХ присутні ум'ятини від тіл котіння глибиною від 0,3 до 2 мм, а сумарний зазор складає 3,9 мм (рис. 5).

Удосконалені методи контролю і діагностики МХ і розроблене для їх реалізації програмне забезпечення "МБЛЗ Радіус" і "МБЛЗ Зазор" передані в бюро технічної діагностики відділу головного механіка ЗАТ "ММЗ "Істіл (Україна)". Впровадження методів дозволило обслуговуючому персоналові МБЛЗ оперативно приймати рішення про доцільність продовження безперервного розливання сталі та експлуатації МХ у випадку відхилення параметрів руху кристалізатора від заданих значень. Дослідно-промислове випробування підтвердило їх ефективність і вірогідність, що підтверджено відповідним актом впровадження.
Рис. 5. Вид зносу кільця підшипника NNF5016ADA-2LSV

ВИСНОВКИ


У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-технічна задача зменшення відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ (амплітуди коливання і радіуса хитання) з 50 % до 10 % від проектних значень, за рахунок розвитку методів діагностики несправностей механізму хитання.

Основні наукові положення і практичні результати полягають у наступному.

1. Створено математичну модель шарнірного чотириланкового механізму хитання кристалізатора МБЛЗ, що дозволила установити взаємозв'язок відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ із зазорами шарнірів механізму хитання, що дало можливість розробити діагностичну модель підшипникових вузлів і механізму хитання в цілому. Модель механізму хитання відрізняється тим, що реалізовано шляхом чисельного інтегрування автоматично синтезованих рівнянь руху механічної системи механізму хитання. Розбіжність результатів розрахунку не перевищує 10 %.

2. На основі розробленої математичної моделі механізму хитання кристалізатора МБЛЗ проведене дослідження його кінематики і динаміки. У результаті аналізу розробленої моделі встановлена залежність параметрів коливального руху кристалізатора від зазорів у шарнірах важільного механізму хитання, що дає можливість визначати по відхиленнях параметрів руху сумарний зазор (люфт) у механічній системі механізму хитання. Визначено припустиме значення сумарного зазору в підшипниках важільного механізму хитання - 0,791 мм, що відповідає відхиленню технологічної осі струмка від проектного положення в зоні кристалізатора в межах припустимих 0,4 мм.

3. На основі встановлених залежностей параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ від зазорів у шарнірах важільного механізму хитання розроблена діагностична модель підшипникових вузлів механізму, обрані діагностичні параметри, визначені вирішальні правила і уперше встановлені границі розрізнення станів вузлів по трьох класах: гарний (сумарний зазор у діапазоні від 0,3 до 0,791 мм), задовільний (від 0,791 до 4,0 мм) і аварійний (від 4,0 мм і більш) стан. Це дає можливість обслуговуючому персоналові МБЛЗ приймати об'єктивні рішення про продовження експлуатації підшипників механізму хитання або про їх заміну.

4. Одержав подальший розвиток метод контролю відхилення радіуса хитання кристалізатора МБЛЗ. Для реалізації методу розроблене програмне забезпечення, що дозволяє автоматично визначати фактичний радіус хитання кристалізатора за результатами виміру амплітуди коливання столу хитання на основі встановленої залежності між ними. Різниця між радіусом хитання кристалізатора і базовим (заданим) радіусом кривизни МБЛЗ відповідає відхиленню радіуса хитання от заданого значення.

5. Удосконалено метод діагностики механізму хитання кристалізатора МБЛЗ. Для реалізації методу розроблене програмне забезпечення, що дозволяє автоматично визначати сумарний зазор у підшипниках механізму хитання на основі використання в якості діагностичних параметрів дискримінантних функцій, що обчислюються за результатами виміру параметрів коливання столу хитання, і зіставлення їх із установленими границями розрізнення несправних станів підшипників шарнірів механізму хитання.

6. Методи контролю і діагностики механізму хитання кристалізатора МБЛЗ передані в бюро технічної діагностики відділу головного механіка ЗАТ "ММЗ "Істіл (Україна)". Впровадження методів дозволяє обслуговуючому персоналові МБЛЗ оперативно приймати рішення про доцільність продовження безперервного розливання сталі на МБЛЗ і експлуатації