LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Попередження відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ на основі розвитку методів діагностики механізму хитання

механізму хитання кристалізатора у випадку відхилення параметрів коливання столу хитання від заданих значень. Дослідно-промислове випробування запропонованих методів контролю і діагностики підтвердило ефективність і вірогідність їх застосування для діагностики механізму хитання кристалізатора МБЛЗ.

7. Попередження відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ за рахунок своєчасного виявлення, визначення та усунення несправностей механізму хитання, дозволило збільшити термін служби кристалізатора МБЛЗ у 2 рази. Відповідно до проведеної оцінки, очікуваний економічний ефект від застосування удосконалених методів контролю і діагностики механізму хитання кристалізатора МБЛЗ складе 500000 грн./рік.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ З ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Сидоров, В.А. Определение технического состояния механизмов качания МБЛЗ / В.А. Сидоров, А.Л. Сотников // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2004. - №.8. - С. 202-205.

2. Сидоров, В.А. Анализ систем контроля и диагностирования механизмов качания МБЛЗ / В.А. Сидоров, А.Л. Сотников; гол. ред. О.А. Мінаєв (голова) // Наукові праці Донец. нац. тех. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - Вип. 102. - С. 46-55. - (Сер.: металургія).

3. Кравченко, В.М. Критерии выбора спектроанализаторов вибрации / В.М. Кравченко, В.А. Сидоров, А.Л. Сотников; гл. ред. Н.Н. Заблодский (председатель) // Сборник научных трудов Донбасс. гос. тех. ун-т. - Алчевск: ДонГТУ, 2005. - Вып. 19. - С. 201-208.

4. Сотников, А.Л. Диагностические признаки механизма качания МБЛЗ / А.Л. Сотников; гол. ред. О.Г. Онищенко (голова) // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. - Полтава: ПолНТУ, 2005. - Вип. 16. - С. 274-278. - (Сер.: галузеве машинобудування, будівництво).

5. Сидоров, В.А. Исследование параметров вибрации столов качания МБЛЗ / В.А. Сидоров, А.Л. Сотников // Вибрации в технике и технологиях. - 2005. - №2. - С. 85-89.

6. Сидоров, В.А. Определение радиуса качания кристалізатора МБЛЗ / В.А. Сидоров, А.Л. Сотников // Современная электрометаллургия. - 2006. - №4. - С. 43-46.

7. Моделювання несправних станiв механiзму хитання кристалiзатора МБЛЗ / Р.В. Ковальов, Н.Н. Лисiков, В.А. Сидоров, О.Л. Сотнiков; відп. ред. З.А. Стоцько // Автоматизацiя виробничих процесiв у машинобудуваннi та приладобудуваннi: Украiнський мiжвiд. наук.-техн. зб. - Львiв: "Львiвська полiтехнiка", 2007. - Вип. 41. - С. 116-127.


Особистий внесок здобувача в роботах опублікованих у співавторстві:

[1] - Виконано аналіз результатів виміру параметрів вібрації механізму хитання, сформульовані мета і задачі оцінки технічного стану механізму хитання, поставлені напрямки подальших досліджень.

[2] - Виконано огляд і аналіз систем віброметричного контролю і діагностування механізму хитання, проведені експериментальні дослідження.

[3] - Визначені вимоги до вибору аналізатора вібраційних параметрів механічного обладнання, що відповідають запитам підприємств, рівневі розв'язуваних задач і кваліфікації персоналу.

[4] - Виконано аналіз результатів експериментального дослідження зміни технічного стану механізму хитання кристалізатора МБЛЗ, обрані методи віброметричного контролю і діагностування механізму.

[5] - Виконано аналіз стану питання та огляд існуючих варіантів рішення, сформульовані мета і задачі дослідження, визначені напрямки подальших досліджень.

[6] - Виконане теоретичне обґрунтування можливості визначення радіуса хитання кристалізатора МБЛЗ віброметричними методами.

[7] - Виконано аналіз відмов і несправностей механізму хитання, моделювання несправних станів механізму, аналіз результатів моделювання, розроблена діагностична модель механізму хитання (обрані діагностичні параметри, розроблені вирішальні правила, визначені границі розрізнення станів підшипників).


АНОТАЦІЯ


Сотніков О.Л. Попередження відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ на основі розвитку методів діагностики механізму хитання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.08 - Машини для металургійного виробництва. - Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет", Донецьк, 2008.

Виконано дослідження закономірностей відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ при зміні технічного стану механізму хитання. На основі отриманих результатів удосконалені метод діагностики механізму хитання і контролю відхилення радіуса хитання кристалізатора МБЛЗ. У якості діагностичніх параметрів обрані дискримінантні функції і радіус хитання кристалізатора МБЛЗ, які визначаються за результатами виміру параметрів коливання столу хитання.

Методи діагностики і контролю механізму хитання кристалізатора МБЛЗ впроваджені в бюро технічної діагностики відділу головного механіка ЗАТ "Мініметалургійний завод "Істіл (Україна)", що дозволило знизити відхилення параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ (амплітуди коливання та радіуса хитання) з 50 % до 10 % від проектних значень за рахунок своєчасного виявлення, визначення та усунення несправностей механізму хитання.

Ключові слова: механізм хитання кристалізатора, метод діагностики, діагностичні параметри, радіуса хитання кристалізатора.


АННОТАЦИЯ


Сотников А.Л. Предупреждение отклонений параметров колебательного движения кристалізатора МБЛЗ на основе развития методов диагностики механизма качания. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.08 - Машины для металлургического производства. - Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет", Донецк, 2008.

Решена актуальная научно-техническая задача уменьшения отклонений параметров колебательного движения кристалізатора МБЛЗ (амплитуды колебания и радиуса качания) с 50 % до 10 % от проектных значений, за счет развития методов диагностики неисправностей механизма качания.

Установлено, что наибольшее влияние на отклонения параметров колебательного движения кристалізатора МБЛЗ оказывают неисправности подшипников шарниров рычажного механизма качания. Подшипники совершают низкочастотные колебательные движения с малой угловой амплитудой, что не позволяет применять известные методы диагностики по сравнению с другими неисправностями механизма качания. Характер износа подшипников близок к "ложному бринеллированию", на дорожках качения образуются вмятины с шагом, равным шагу тел качения, увеличивается радиальный зазор.

На основе автоматического синтеза уравнений движения создана математическая модель шарнирного четырехзвенного механизма качания кристалізатора МБЛЗ, позволяющая установить взаимосвязь отклонений параметров колебательного движения кристалізатора МБЛЗ от изменения технического состояния механизма качания, в частности увеличения