LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Потрійні системи {Gd, Tb, Er}-Mn-Al (фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості сполук)

рентгенофазового, рентгеноструктурного і мікроструктурного аналізів вперше систематично досліджено характер взаємодії компонентів у повному концентраційному інтервалі у потрійних системах {Gd,Tb,Er}-Mn-Al. Побудовано ізотермічні перерізи цих систем при 870К. Cистеми {Dy,Ho}-Mn-Al досліджено в областях 0–33,3 ат.% Dy(Ho). Побудовано ізотермічні перерізи цих систем при 870К.

 • Підтверджено існування 10 раніше відомих тернарних сполук. Для них вперше досліджено області гомогенності: GdMnxAl12-x (2,6x6,1), TbMnxAl12-x (2,3x7,2), DyMnxAl12-x (2,3 x 4,9), HoMnxAl12-x(2,3 x 5,5), ErMnxAl12-x (2,8 x 7,4) (CT ThMn12), Gd2MnxAl17-x (6,6 x 12,2), Tb2MnxAl17-x (8,5 x 10,2), Dy2MnxAl17-x (9,5x10,8), Ho2MnxAl17-x (8,5x9,4), Er2MnxAl17-x (9,0x9,3) (Th2Zn17). Підтверджено існування НРТР RMnxAl2-x (0 x 2) (CT MgCu2) для R – Gd, Tb, Dy, Ho та твердого розчину заміщення ErMnxAl2-x (0 x 1,91) (CT MgCu2).

 • Виявлено існування 5 нових тернарних сполук, для яких було визначено кристалічну структуру та встановлено області гомогенності: Gd2-yMnxAl17-x (0y0,15; 13,0 x 15,1), Tb2-yMnxAl17-x (0y0,23; 13,2x15,2), Dy2-yMnxAl17-x (0y0,2; 11,9x14,6), Ho2-yMnxAl17-x (0y0,2; 11,5x14,2),
  Er2-yMnzMnxAl17-x (0y0,27; 0z0,54; 11,3x14,1). Ці сполуки мають структуру типу Th2Ni17 або близькоспорідненого типу Dy2-xAgy(Ag0,44Al0,56)17 (x = 0,26, y = 0,25).

 • Вперше синтезована тернарна сполука ScMnxAl12-x (4,0x.4,6), встановлена область її гомогенності та належність до структурного типу ThMn12 (при складі ScMn4Al8 - до структурного типу CeMn4Al8).

 • Тернарні сполуки систем {Gd, Tb, Dy, Ho, Er}-Mn-Al кристалізуються у споріднених структурних типах ThMn12, Th2Zn17, Th2Ni17 та Dy2-xAgy(Ag0,44Al0,56)17 (x =0,26, y=0,25), які утворюються із структурного типу CaCu5 шляхом впорядкованого або невпорядкованого заміщення більших за розміром атомів R парами менших (Mn).

 • Встановлено взаємозв'язок між структурою алюмінідів типів ThMn12 та Th2Zn17 та типом електропровідності у них. Металічний тип провідності мають лише структурно впорядковані фази GdMn4Al8 (ΘD = 298 К), та TbMn4Al8 (ΘD = 339 К). У сплавах сполук типів ThMn12 та Th2Zn17 з іншими стехіометріями при низьких температурах спостерігається стрибкова провідність. Температурний інтервал областей стрибкової провідності збільшується із збільшенням неупорядкованості структури.

 • У сплавах інтерметалідів типів ThMn12 та Th2Zn17 взаємодія, яка базується на розсіяних магнітних процесах, не спостерігається.

 • Збільшення гідростатичного тиску призводить до зменшення абсолютних величин питомого електроопору алюмінідів типів ThMn12 та Th2Zn17. Однак, характер кривих ρ(T) не змінюється.

 • Явище стрибкової провідності пов'язане в першу чергу з впливом атомів Mn. Воно існує у сплавах {Sc,Y}-Mn-Al (вплив РЗМ відсутній), і зникає у сплавах {Y,Gd}-Fe-Al, що вказує на оригінальність поведінки Mn.

 • Тернарні сполуки із структурою типів ThMn12 та Th2Zn17 при низьких температурах впорядковуються антиферомагнітно. Розраховані ефективні магнітні моменти за абсолютними значеннями є дещо вищими, ніж ефективні магнітні моменти атомів РЗМ, що свідчить про існування наведених магнітних моментів на атомах Mn.

  РОБОТИ ОПУБЛІКОВАНІ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Паласюк А., Котур Б. Потрійна система Er-Mn-Al при 6000С // Вісн. Львів. ун-ту. Cер. хім. - 2001. - Вип. 39. – C. 77-82.

 • Паласюк А., Котур Б. Фазові рівноваги у системах Gd-Mn-Al та Tb-Mn-Al при 6000С // Вісн. Львів. ун-ту. Cер. хім. - 2001. - Вип. 40. – C. 21-25.

 • Kotur B.Ya., Palasyuk A.M. Crystal Structure of the New Ternary Th2Ni17 – Type Related Compounds in the R-Mn-Al Systems (R=Gd, Tb, Dy, Ho, Er) // Polish J.Chem. - 2001. – V.75. – P. 633-637.

 • Kotur B.Ya., Palasyuk A.M., Bauer E., Michor H., Hilscher G. Uncommon conductivity in
  R-Mn-Al (R = Gd, Tb) ternary compounds. // J. Phys.: Condens. Matter. - 2001. – V.13. – P. 9421-9431.

 • Паласюк А., Котур Б., М'якуш О. Система Gd-Mn-Al // Тези наук.-практ. конф. "Львівські хімічні читання". – Львів. - 1999. - С.18.

 • Bauer E., Kotur B.Ya., Palasyuk A.M., Mіchor H., Hilscher G. Hopping conductivity in the R2(Mn,Al)17 (R=Gd,Tb) ternary compounds // Seventh International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Program and Abstr. – Lviv. – 1999.– OP.8.

 • Kotur B.Ya., Palasyuk A.M, Hilscher G., Mіchor H., Bauer E. Crystal Structure and Properties of R-Mn-Al Ternary Compounds (R = Rare Earth) // 13th International Conf. on Solid Compounds of Transition Elements. Program and Abstr. – Stresa. –2000. – P-B 33.

 • Паласюк А.М., Котур Б.Я. Потрійна система Tb-Mn-Al при 870 К // Тези доп. VI міжнародного семінару з фізики і хімії твердого тіла. – Львів (Любінь-Великий). - 2000. - С.31.

 • Kotur B.Ya., Palasyuk A.M. Crystal structure of the new ternary Th2Ni17 – type related compounds in the R-Mn-Al systems // XVII Conf. On Applied Crystallography. – Katowice. - 2000. - P.24.

 • Паласюк А., М'якуш О., Котур Б. Взаємодія компонентів у потрійних системах {Dy,Ho}-Mn-Al при 870 K // Тези наук.-практ. конф. "Львівські хімічні читання". – Львів. - 2001. - Н.2.

 • Kotur B.Ya., Palasyuk A.M., Bauer E. Electrical Conductivity of RMnxAl12-x and R2MnxAl17-x Ternary Compounds and it's Relation with their Crystal Structure. // Internat. Conf. On Phase Diagrams in Material Science. Techn. Progr. & Abstr. – Kiev. – 2001. – P.22.

 • Palasyuk A.M., Kotur B.Ya., Myakush O.R. Ternary R-Mn-Al (R = Gd, Tb, Dy, Ho, Er) Systems and Intermetallics. // Internat. Conf. On Phase Diagrams in Material Science. Techn. Progr. & Abstr. – Kiev. – 2001. – P.111.

  АНОТАЦІЯ

  Паласюк А.М. Потрійні системи {Gd,Tb,Er}-Mn-Al (фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості сполук). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2002.

  В роботі досліджено взаємодію компонентів у потрійних системах {Gd, Tb, Dy, Ho, Er}-Mn-Al, побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану систем {Gd, Tb, Er}-Mn-Al при 870 К у повному концентраційному інтервалі та ізотермічні перерізи діаграм стану систем {Dy, Ho}-Mn-Al при 870К в області 0-33,3 ат.% R (R=Gd,Tb). У кожній з систем підтверджено існування тернарних сполук із структурою типів ThMn12 та Th2Zn17. Встановлено області гомогенності, досліджено кристалічну структуру цих сполук. Виявлено 6 нових тернарних сполук змінного складу, для яких встановлено межі областей гомогенності та досліджено кристалічну структуру. Досліджені сполуки систем (Gd, Tb, Dy, Ho, Er}-Mn-Al кристалізуються у споріднених структурних типах ThMn12, Th2Zn17, Th2Ni17, Dy2-xAgy(Ag0,44Al0,56)17 (x=0,26, y=0,25), похідних від типу CaCu5. Виявлено взаємозв'язок між ступенем упорядкованості структури та типом провідності у сполуках типів ThMn12 та Th2Zn17. Cтруктурно впорядковані сплави складів RMn4Al8


 •