LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Працездатність різальних пластин із порошків твердого сплаву, регенерованих методом вібророзмелу

залежно від параметрів, що наведені в табл.2.

Прилади та засоби вимірювань параметрів вібрацій і гранулометричного складу пульпи. Вимір горизонтальної і вертикальної складових амплітуди коливань робили за допомогою вібровимірювальної апаратури ВИ-6ТН і осцилографа С 1-16. Вимір загальної маси розмельних тіл, а також вимір маси матеріалу, що завантажується, здійснювали на вагах РН-10Ц13. Визначення середньої маси розмельного тіла кожної форми здійснювали за допомогою лабораторних аналітичних ваг типу ВЛА. Гранулометричний склад вихідного матеріалу визначали за допомогою сит бронзових, латунних №№ 09 ,056, 045, 0125, 0045 за ГОСТ 6613-73 і капронового №58-61, ОСТ 17-46-82. Розміри відсіяних часток визначали за допомогою оптичного мікроскопа типу МВС, масу - на лабораторних вагах типу ВЛА.

Робили розмел відходів трьох марок твердих сплавів: ВК6, ВК15 і ВН10. Матеріал для досліджень одержували методом вибуху. Необхідне мінімальне число вимірів при дослідженні вібророзмелу дорівнює n=5.

Дослідження якості отриманого порошку, а також різальних пластин, виготовлених з нього. Порошок фракції, що пройшла сито №0045 (з розміром вічка 350меш) досліджували на предмет вмісту вільного вуглецю, кобальту та заліза за методикою, розробленою і описаною раніше. Позначимо регенерований сплав як ВК6р (індекс р - означає регенерований сплав). Для того, щоб виявити вплив тривалості розмелу на якість виробів із регенерованих твердих сплавів, була поставлена серія дослідів з розмелу відходів сплаву ВК6 із штучно завищеним до вісімдесяти годин часом розмелу. Будемо позначати цей порошок як ВК6р2.

З порошку фракції, що пройшла сито №0045, виготовляли штабики для визначення фізико-механічних характеристик отриманих експериментальних матеріалів. Пресування і спікання робили за стандартною технологією разом з іншими виробами відповідних марок твердих сплавів.

Визначення в експериментальних спечених зразках фізико-механічних властивостей: щільності, твердості, коерцитивної сили, межі міцності при поперечному згині, а також макроструктури зламу здійснювали за раніше розробленою методикою.

Таблиця 2

Змінювані параметри вібророзмелу.

Параметри вібрацій

Інші чинники

Складові амплітуди коливань

Частота коливань

ν, %

M/m

Розміри і маса розмельних тіл

Марка сплаву

горизон-тальна

Ах, мм

верти-кальна

Аy, мм
n, кол/хв

40

3:1

№ форми

Довжи-на, мм

Діаметр, мм

Маса, г


2,65

2,8

1450

50

4:1

1

10

11

10,6

ВК6

2,9

3,1

725

60

5:1

2

10

15

14,6

ВК15

4,7

5,0


3

16

20

50

ВН10

5,6

6,1

Примітки: M/m - вагове співвідношення кількості розмельних тіл і подрібнюваного матеріалу;

ν - ступінь заповнення обєму барабанів (у відносних одиницях).


Таблиця 3

Гранулометричний склад вихідних матеріалів

Марка сплаву

Розмір часток, мкм


-

600100

1005

50,5

ВК6

Вміст фракції у вихідному завантаженні, %

90

6

4

ВК15


92

5

3

ВН10


88,5

6

5,5


Проведення стійкістних досліджень. Для визначення зносостійкості інструмента, виготовленого з регенерованого сплаву ВК6р, проводили обробку чавунних циліндричних заготівок, виготовлених із сірого чавуну СЧ25, на верстаті 1К62 на режимах різання, наведених в табл.4. Спрацювання контролювали по задній поверхні різця за допомогою інструментального мікроскопа ММИ-1. За критерій спрацювання різця була прийнята величина h3=0,5мм.

У дослідженнях використовували прохідні різці з напайною пластиною форми 02271 за ГОСТ 25395-90, при механічному закріпленні пластини. Геометрія різальної частини різців: g=50, a=80, j=450, j1=450.

Спрацювання визначали по задній поверхні різальної пластини кожні п'ять хвилин роботи різця для регенерованих сплавів ВК6р, ВК6р2, ВК6рп (індекс рп означає полагоджений регенерований сплав, отриманий зі сплаву ВК6р2 в результаті навуглецювання в процесі спікання), а також стандартного сплаву ВК6. При обробці різцем, оснащеним пластиною зі сплаву ВК6р2, відбувалася поломка в межах 60% від стійкості стандартного сплаву внаслідок зниженої міцності. Тому подальші дослідження цього сплаву не проводилися.

Постановка факторного експерименту. Головним показником працездатності різального інструменту, виготовленого з регенерованого порошку, на даному етапі дослідження приймали хвилинну стійкость при досягненні критерію затуплення.

Як відомо, залежність стійкості від складових режиму різання та фізико-механічних характеристик оброблюваного матеріалу прийнято описувати рівнянням типу:

(1)

де Т – показник стійкості в хв.; С – постійний коефіцієнт; v – швидкість різання в м/хв.; s – подача в мм/оберт; t – глибина різання в мм; - тимчасовий опір оброблюваного матеріалу , МПа.


Таблиця 4.

Параметри режимів різання, на яких проводилися дослідження сплавів ВК6р, ВК6 та ВК6рп

Значення фіксованих параметрів

Значення змінного параметра


1

2

3

4

s=0,43мм/об, t=2,5мм

v, м/с


1,27

1,425

1,58

1,738

v=1,425м/с, t=2,5мм

s, мм/об


0,2

0,3

0,43

0,52

v=1,425м/с, s=0,43мм/об

t, мм


1,5

2,0

2,5

3,0


Приймемо рівняння (1) як досліджувану математичну