LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Прогнозування і забезпечення точності остаточної лезової обробки складнопрофільних і інших поверхонь обертання (на прикладі комплексної обробки поршнів)

розточуванні отворів / О.А.Оргіян, Т.Г.Джугурян // Наук.пр. Одес. держ. акад. харч.технологій. - 1997. – Вип.17. – С.182-186.

 • Линчевский П.А. Динамическое взаимодействие борштанги с приспособлением при обработке прерывистой поверхности / П.А.Линчевский, А.А.Оргиян //Тр.Одес.политехн.ун-та.– 1998. – Вып.1(5). – С.141-143.

 • Джугурян Т.Г. Контроль и управление уровнем вибраций при растачивании отверстий / Т.Г.Джугурян, А.А.Оргиян //Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса,1997, - Вып.1. – С.119-122.

 • Оргіян О.А. До питання про параметричну сталість замкнутої динамічної системи верстату при змінюванні припуску з частотою обертання// Наук. пр. Одес.держ.акад.харч.технологій. – 1998. - Вип.18. – С.204-205.

 • Оргиян А.А. Параметрическая устойчивость динамических систем с переменными характеристиками//Тр. Одес.политехн.ун-та.– 1999. - Вып.1(7). – С.57-61.

 • Оргиян А.А. Расчеты деформаций поршней при обработке//Тр. Одес.политехн.ун-та. – 1999. -Вып.2(8). – С.74-77.

 • Оргиян А.А. Расчет динамических погрешностей копировальных станков с объемными копирами//Тр. Одес.политехн.ун-та.– 1999. - Вып.3(9). – С.40-42.

 • Оргіян О.А. Налагодження виброгасителів для борштанг, які обробляють переривчасту поверхню// Наук. пр. Одес. держ. акад.харч.технологій. – 1999. -–Вип.20. – С.297-300.

 • Оргіян О.А. Динамічні розрахунки копіювальних верстатів // Машинознавство. - 1999. - №12(30). – С.53-55.

 • Оргіян О.А. Технологічні особливості поршнів двигунів внутрішнього згоряння і копіювальні верстати для їхнього оброблення // Машинознавство. - 2000. – №2. – С.54-58.

 • Оргіян О.А. Коливання консольних борштанг при розточуванні отворів в поршнях ДВЗ // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: Зб.наук.пр. - Львів,2000. - Вип.3. - С.88-90.

 • Оргиян А.А. Колебания и устойчивость упругих систем обточных копировальных станков//Високі технології в машинобудуванні: Зб.наук.пр./НТУ "ХПІ". - 2000. - Вип.1(3). - С.184-190.

 • Оргіян О.А. Застосування методу зшивання для визначення параметричної стійкості динамічних систем з двома степенями вільності//Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: Зб.наук.пр. - Львів,2000. - Вип.4. - С. 80-83.

 • Оргиян А.А. Комплексная обработка поршней ДВС: колебания и точность // Високі технології в машинобудуванні: Зб.наук.пр. / НТУ "ХПІ". – 2001. – Вип.1(4). – С.198-204.

 • Борштанга: А.с. 1360911 СССР, МКИ В 23 В 29/02 / Ю.Ф.Копелев, А.А.Оргиян И.А.Тенин (СССР). - № 4096226/31-08; Заявлено 25.07.86; Опубл.23.12.87, Бюл.№ 47. –2 с.

 • Расточная оправка: А.с. 1585086 СССР, МКИ В 23 В 29/02/ А.А.Оргиян, Ю.Ф. Копелев, И.А.Тенин, Ю.Н.Дубинчук (СССР). - №4391533/25-08; Заявлено 14.03.88; Опубл. 15.08.90, Бюл. №30. – 2с.

 • Отделочно-обточной станок для обработки поршней: А.с. 1641510 СССР, МКИ В 23 В 5/24 / А.А.Оргиян , В.В.Михо, Н.В.Луговенко, И.А.Тенин, Р.А.Гругман (СССР). - №4676851/08; Заявлено 11.04.89; Опубл. 15.04.91, Бюл. №14. – 4с.

 • Шпиндельная головка для копирной обработки деталей вращения: А.с. 1393530 СССР, МКИ В 23 В 19/02 / А.А.Оргиян, Р.А.Гругман, Б.И.Карцовник, И.А.Тенин (СССР). - №4150177/31-08; Заявлено 24.11.86; Опубл. 07.05.88, Бюл. №17. – 3с.

 • Способ обработки деталей вращения и станок для его осуществления: А.с. 1373475 СССР, МКИ В 23 В 5/24 / А.А.Оргиян , И.А.Тенин, Р.А.Гругман, Я.Б.Гринкот (СССР). - №4098387/31-08; Заявлено 25.02.88; Опубл. 15.02.88, Бюл. №6. – 4с.

 • Способ обработки отверстий: А.с. 1808500 СССР, МКИ В 23 В 35/00, 29/03/ Т.Г.Джугурян, А.А.Оргиян, А.П.Пупин (СССР). - №4951657/08; Заявлено 05.04.91; Опубл. 15.04.93, Бюл. №14. – 4с.

 • Линчевский П.А. Колебания и точность в технологии машиностроения / П.А.Линчевский, Г.А.Оборский, А.А.Оргиян // Тр. Одес.политехн. ун-та. – 2001. – Вып 1 (13). – С.14-18.

 • Линчевский П.А. Проектирование борштанг для отделочно-расточных станков / П.А.Линчевский, А.А.Оргиян, Г.Л.Ница // Изв. Акад.инж. наук Украины. Спец.вып. отделения "Тяжелого и трансп. машиностроения". – Днепропетровск. – 1998. – С.144-155.

 • Линчевский П.А. Задачи динамики в технологии машиностроения / П.А.Линчевский, А.А.Оргиян, В.М.Кобелев// Вісник інженерної академії України. - №3, 2001. Ч.2. - С.32-36.  Оргіян А.А. Прогнозування і забезпечення точності остаточної лезової обробки складнопрофільних і інших поверхонь обертання (на прикладі комплексної обробки поршнів). - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.08 - технологія машинобудування. - Одеський державний національний політехнічний університет, Одеса, 2002.

  Дисертація присвячена проблемам прогнозування і підвищення точності оздоблювальної лезової обробки складнопрофільних і інших виконавчих поверхонь обертання деталей типу поршнів ДВЗ, гільз і ін. Вивчено динамічні взаємодії при копіюванні еліпсно-бочкоподібного профілю поршнів, при розточуванні довгих або глибоко розташованих отворів, при обробці канавок. Вивчено вплив коливань на формування динамічних похибок при тонкому точінні і розточуванні. Розроблено розрахункові моделі замкнутих технологічних систем із перемінними характеристиками, що описують змушені коливання під дією кінематичних і параметричних обурень. Вивчено деформованість поршнів під дією зусиль закріплення і різання. Вивчено параметричну стійкість копіювальних пристроїв. Запропоновано нові конструктивні рішення вібростійких борштанг із підвищеним демпфіюванням для якісної обробки довгих отворів. Досліджувано засоби гасіння коливань при обробці (різання з накладенням заданих вібрацій, іспити нових ефективних віброгасіїв при різанні суцільних і переривчастих поверхонь). Розроблено методику розрахунку статичних і динамічних похибок. Вивчено взаємний вплив збурень від різців при розточуванні трьохступінчастих отворів.

  Ключові слова: складнопрофільні поверхні, копір, поршень, комплексна обробка, похибки, гармонічний аналіз, параметрична стійкість, змушені коливання.  Оргиян А.А. Прогнозирование и обеспечение точности окончательной лезвийной обработки сложнопрофильных и других поверхностей вращения (на примере комплексной обработки поршней). – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.02.08 – технология машиностроения. – Одесский государственный национальный политехнический университет, Одесса, 2001.

  Диссертация посвящена проблемам прогнозирования и повышения точности отделочной лезвийной обработки сложнопрофильных и других исполнительных поверхностей вращения деталей типа поршней ДВС, гильз и др. Изучены динамические взаимодействия при копировании эллипсно-бочкообразного профиля поршней, при растачивании длинных или глубоко расположенных отверстий, при обработке канавок. Исследования финишной обработки проведены в условиях резания с переменным припуском, с ударом, а также в условиях,


 •