LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Прогнозування параметрів процесу контурної обробки кінцевими фрезами на основі моделювання процесу різання та точності обробки

механічної обробки // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" - Харьков: НТУУ "ХПИ". - 2002. - №9. - С. 37.

Здобувачем представлено методику розрахунку та результати моделювання температурного поля контактних поверхонь зуба кінцевих фрез в залежності від параметрів механічної обробки.

7. Мазур М.П., Крижановський С.А. Методика розрахунку контактних температур для процесу контурного фрезерування // Вісник Сумського державного університету - Суми: СумДУ. – 2003. – №2(48). – С. 96.

Здобувачем запропоновано методику розрахунку температур на парадній та задній поверхнях різальної кромки зуба кінцевих фрез для періоду невстановленого режиму теплообміну.

8. Мазур М.П., Крижановський С.А. Загальні положення системи прогнозування параметрів процесу контурної обробки кінцевою фрезою на основі моделювання процесу різання та точності обробки // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехни-ческий институт" - Киев: НТУУ "КПИ". – 2003. – №44. – С. 143.

Здобувачем представлено головні аспекти етапу проектування системи прогнозуючого моделювання процесу контурної обробки кінцевими фрезами на основі моделювання процесу різання та точності обробки.

АНОТАЦІЇ

Крижановський С.А. Прогнозування параметрів процесу контурної обробки кінцевими фрезами на основі моделювання процесу різання та точності обробки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.03.01 - Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, 2005.

Дисертація присвячена розробці системи прогнозуючого моделювання процесу контурної обробки кінцевими фрезами на основі моделювання контактних напружень, температур і інтенсивності теплових потоків на передній та задній поверхнях різального інструмента. Метою даної системи є призначення раціональної подачі кінцевих фрез на етапі підготовки керуючих програм для фрезерних верстатів з числовим програмним керуванням.

Новий підхід, щодо вирішення проблеми прогнозування параметрів процесу контурного фрезерування на основі поєднання методики дискретного моделювання та термомеханічного підходу до обробки пластичних матеріалів, дозволяє виключити необхідність проведення трудомістких експериментальних досліджень по встановленню невідомих характеристик процесу різання.

Результати роботи пройшли виробничу апробацію.

Ключові слова: кінцева фреза, контурне фрезерування, напружено-деформований стан, прогнозуюче моделювання.

Крижановский С.А. Прогнозирование параметров процесса контурной обработки концевыми фрезами на основе моделирования процесса резания и точности обработки. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.03.01 - процессы механической обработки, станки и инструменты. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", г. Киев, 2005.

Диссертация посвящена разработке системы прогнозирующего моделирования процесса контурной обработке концевыми фрезами на основе моделирования контактных напряжений, температур и интенсивностей тепловых потоков на передней и задней поверхностях режущего инструмента. Основной задачей проектируемой системы является определение рациональной подачи концевых фрез на этапе подготовки управляющих программ для фрезерных станков с числовым программным управлением.

Решение проблемы прогнозирования параметров процесса контурного фрезерования, реализовано на основе объединения методики дискретного моделирования и термомеханического подхода к обработке пластических материалов, что позволяет избежать необходимости проведения трудоёмких экспериментальных исследований по определению неизвестных параметров процесса резания.

Моделирование многолезвийной обработки, реализовано на основе математической модели работы одного зуба концевой фрезы. Методика расчёта контактных напряжений, температур и интенсивностей тепловых потоков на передней и задней поверхности режущего инструмента реализована на основе принципа стабильности - способности системы резания приходить в состояние стойкого энергетически-минимального равновесия при случайном изменении контактных условий.

В качестве базовой схемы стружкообразования принято упрощённую схему с единой плоскостью сдвига. Уравнения взаимосвязи параметров процесса стружкообразования получены на основе рассмотрения условий равновесия элемента стружки под действием контактных напряжений в условной плоскости сдвига и на передней поверхности режущего инструмента. Методика расчёта контактных напряжений на участках задней поверхности режущего инструмента разработана на основе известной методики по вдавливанию "штампа-инструмента" в поверхность резания. Методика расчёта температур и интенсивности тепловых потоков на передней и задней поверхностях режущего инструмента реализована на основе метода источников тепла.

В основу алгоритма расчёта рациональных подач концевых фрез положено анализ напряжённо-деформируемого состояния режущего инструмента. Методика расчёта напряжённо-деформируемого реализована на основе метода концевых элементов.

Проверка результатов прогнозирующего моделирования процесса контурного фрезерования концевыми фрезами осуществлялось путём сравнительного анализа результатов моделирования с данными, полученными в ходе проведения экспериментальных исследований.

На основе разработанных математических моделей подготовлено комплекс методического и программного обеспечения, который может быть использован на этапах организационно-технологической подготовки производства, а также при проектировании современных систем прогнозирующего моделирования процессов механической обработки.

Ключевые слова: концевая фреза, контурное фрезерование, напряжённо-деформированное состояние, прогнозирующее моделирование.

Kryzhanovsky S.A. Prediction of parameters of contour-cutting work by end mills on the basis of modeling of cutting process and accuracy of machining. – Manuscript.

The dissertation on reaching of a scientific degree of the candidate of engineering science on a specialty 05.03.01 - Machining processes machines and cutting tools. – National technical university of Ukraine "Kiev polytechnic institute". Kiev, 2005.

The dissertation is devoted to system engineering of predicting modeling of contour-cutting work by end mills on the basis of modeling of contact stresses, temperatures and heat flows intensity on a front and flank faces of cutting tool. The primary goal of projected system is definition of feed of end mills at a stage of preparation of managing programs for milling machines with numerical program management.

The results of work have passed industrial approbation.

Keywords: end mill, contour-cutting work, deflected mode, prediction modeling.