LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Прогнозування та забезпечення якості виробів в процесах холодного об'ємного штампування

машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. Донбаської держ. машинобуд. академії, Краматорськ, 2000. – С. 213-215

 • Калюжний В.Л. Математичне моделювання процесів холодного видавлювання з протитиском стаканів методом скінчених елементів // Наукові вісті НТУУ "КПІ" , №4. –Київ.– 2001р. – С. 88-93.

 • Калюжний В.Л., Шапочка А.В. Вплив геометрії робочого торця плоско-конусного пуансону на силові режими та якість виробу при холодному видавлюванні стаканів // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. Донбаської держ. машинобуд. академії, Краматорськ, 2001.– С. 214-216.

  Здобувач розробив теоретичний підхід для розрахункового аналізу холодного видавлювання стаканів, склав математичні моделі вказаних процесів, проводив комп'ютерне моделювання та аналізував результати розрахунків.

 • Титов В.А., Калюжный В.Л., Мозговой В.Ф., Качан А.Я., Семеренко И.Л. Оценка оптимизированных технологических параметров процессов алмазного выглаживания при изготовлении валов ГТД // Технологические системы. -2001.-№5(11). – С. 78-85.

  Здобувач розробив математичну модель процесу вдавлювання на базі методу скінчених елементів, провів розрахунковий аналіз вказаного процесу.

 • Калюжный В.Л. Холодне видавлювання порожнин штампів, пресформ та лив форм в умовах високих гідростатичних тисків. Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні // Тематич. зб. наук. пр. Донбаської держ. машинобуд. академії, Краматорськ, 2002. – С. 66-69.

 • Стеблюк В.И., Калюжный В.Л., Орлюк М.В., Калюжний А.В. Розрахунковий аналіз холодного видавлювання заготовок для витяжки // Металлургическая и горнорудная промышленность. –2002. –№№8-9. –C.462-467.

  Здобувачем розроблена методика аналізу профілювання заготовок для витяжки холодним видавлюванням на базі метода скінчених елементів, проведений розрахунковий аналіз.

 • Калюжний В.Л., Горностай В.М. Розрахунковий аналіз впливу радіуса робочого торця пуансона на процес зворотного холодного видавлювання стаканів // Металлургическая и горнорудная промышленность. –2002. №8-9. – С. 519-523

  Здобувачем розроблені математичні моделі холодного видавлювання стаканів на базі метода скінчених елементів з урахуванням всіх важливих факторів, що впливають на наведені процеси, проведене комп'ютерне моделювання та аналіз результатів розрахунків.

 • Калюжний В.Л., Горностай В.М. Розрахунковий аналіз зворотного видавлювання стаканів із заготовок різної висоти // Технологические системы. – 2002.- №3(14). – С. 73-77.

  Здобувачем розроблені математичні моделі холодного видавлювання стаканів з заготовок різної висоти на базі метода скінчених елементів з урахуванням всіх важливих факторів, що впливають на наведені процеси, проведене комп'ютерне моделювання та аналіз результатів розрахунків.

 • Калюжний В.Л., Горностай В.М. Вплив контактного тертя на процес зворотного холодного видавлювання стаканів // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. №19.–Житомир. 2001. – С. 36-39.

  Здобувачем складені розрахункові схеми, проведений теоретичний аналіз та аналіз результатів.

 • Стеблюк В.І., Калюжний В.Л., Калюжний О.В. Математичне моделювання попереднього профілювання заготовок для витяжки виробів спеціального призначення // Технологические системы. – 2002. –№3(14). – С. 50-53.

  Здобувачем розроблений пакет прикладних програм для аналізу процесів обробки тиском методом скінчених елементів.

 • Калюжний В.Л., Горностай В.Н., Губерман М.С., Обухов В.И. Холодне пряме пресування виробів складного профілю // Вестник НТУУ „КПИ". Машиностроение, вып.43.–Киев.–2002. – С. 44-46.

  Здобувачем розроблені конструкції оснащення, проведені експерименти.

 • Стеблюк В.И., Калюжный В.Л., Василишин С.А. Напряженно – деформированное состояние при высадке головок гвоздей // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. Донбаської держ. машинобуд. академії, Краматорськ, 2002. – С. 356-362.

  Здобувачем кладені розрахункові схеми процесів висаджування цвяхів з широкою та подвійною головками для аналізу холодної формозміни методом скінчених елементів, проведений розрахунковий аналіз та визначені силові режими та напружено-деформований стан металу

 • Калюжний В.Л. Узагальнена теорія аналізу процесів холодного видавлювання // Вестник НТУУ „КПИ". Машиностроение, вып. 44.–Киев. –2003. – С. 78-82

 • Калюжный В.Л., Тарасенко В.Н. Параллелизация математического моделирования процессов обработки металлов давлением // Технологические системы. -2003.-№2(18).

  – С. 28-31.

  Здобувачем запропоновані підходи до скорочення затрат часу при розрахунках процесів обробки металів тиском чисельними методами.

 • Калюжный В.Л., Тарасенко В.Н. Визуализация результатов моделирования процессов ОМД // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематичн. зб. наук. пр. Донбаської держ. машинобуд. академії, Краматорськ,. – 2004. – С. 241-246.

  Здобувачем запропоновані способи представлення результатів розрахунків при чисельному аналізу процесів обробки металів тиском.

 • Лобанов В.К., Гулюк А.А., Калюжный В.Л. Гидропрессование- способ повышения работоспособности тяжелонагруженных деталей // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением.- 2004.-№8. - С. 18-21.

  Здобувачем теоретично визначені технологічні та конструктивні параметри гідропресування деталей з необхідними фізико-механічними властивостями.

 • Калюжный В.Л. Расчетно-экспериментальный анализ силовых режимов и качества деталей при холодном прессовании деталей из стали 45 с разной степенью деформации // Вісник двигунобудування.- 2004.-№1.- С. 139-144.

 • В.І. Стеблюк, В.Л. Калюжний, О.В. Калюжний. Математичне моделювання процесу витягування з профільної заготовки //Вестник НТУУ "КПИ". Машиностроение, вып.45.–Киев.–2004. – С. 30-33.

  Здобувачем розроблені підходи для моделювання методом скінчених елементів.

 • Тарасенко В.М., Калюжний В.Л. Використання методу граничних елементів в математичному моделювання процесів обробки металів тиском // Технологические системы. -2005.- №5-6 (31-32). – С. 77-79.

  Здобувачем проведено моделювання процесів обробки металів тиском.

 • Калюжний В.Л. Моделювання процесу холодного пресування зі зворотним видавлюванням для визначення технологічних параметрів // Вестник НТУУ "КПИ". Машиностроение, вып.47.–Киев.–2005. – С. 36-38.

 • В.Л.Калюжний, В.М. Горностай. Розрахунково-експериментальний аналіз холодного пресування профілів з роздачею // Вісник Житомирського державного технологічного університету, №3(30). –2005. – С. 3-8.

  Здобувачем розроблені теоретичні підходи для розрахунків.

 • Калюжний В.Л., Борис Р.С., Кліско А.В. Моделювання двохперехідного видавлювання втулки для визначення технологічних параметрів // Вестник НТУУ „КПИ". Машиностроение, вып.49.–Київ.–2006. – С. 36-42.

  В нижченаведених авторських свідоцтвах авторами зробленийй рівноцінний внесок :

 • А.С. 1171170 /СССР/, –Опубл. в Б.И., 1985, №29. Устройство для прессования заготовок из малопластичных материалов. Черный Ю.Ф.,


 •