LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Прогнозування та забезпечення якості виробів в процесах холодного об'ємного штампування

малопластичних металів методами ХОШ.

2. Розроблені нові процеси ХОШ ряду виробів, які впроваджені або використані на ряді підприємств: Хмельницькому заводі ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес". Акт використання від 31.12.2000 р.; на НПО "Славутич" м. Київ. Акт впровадження від 30. 06.2000 р.; в НДІ Хімпродукт м. Шостка. Акт впровадження від 20.06.2002 р.; на ВАТ " Київський завод "Радар". Акт від 03.12 2003; на ДП " Завод ім. Малишева" м. Харків. Акт від 03.02.2003 р.; на автомобільному заводі м.Тегеран (Іран). Довідка про передачу розробок від 17.03 2003 р.; на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України, м. Київ. Акт про прийняття для застосування на виробництві від 15.04.2003 р.; на АО "ГК МГ", Київ. Акт впровадження від 01.06.2003 р.; на ВАТ „УВТК"м.Бориспіль. Акт впровадження від 02.07.2006 р.;

3. Результати експериментів, створені процеси формоутворення виробів методами ХОШ, підходи на базі МСЕ, математичні моделі і програмне забезпечення лягли в основу поставлених автором навчальних курсів "Технологія холодного об'ємного штампування" та "Чисельні методи вирішення прикладних задач обробки металів тиском", а також використовуються при виконанні лабораторних і курсових робіт по вказаним дисциплінам, у дослідницьких роботах, роботах магістрів і аспірантів на кафедрі механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів НТУУ "КПІ". Акт про використання в навчальному процесі від 30.12.2002 р.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації повідомлялись і обговорювались на: Всесоюзній конференції "Гидростатическая обработка материалов". Донецьк, 1985; науково-технічній конференції в м. Барнаулі, 1985; науково-технічній конференції "Интенсификация малоотходной технологии кузнечно-штамповочного производства". Челябинск, 1985; зональній науково-технічній конференції "Автоматизация процессов обработки металлов давлением". Пенза, 1986; зональній науково-технічній конференції "Экономичность технологических процессов и оборудования в кузнечно-штамповочном производстве". Пенза, 1987; Міжнародній конференції МАРИВД. Київ, 1987; Міжнародній конференції: International Conference on advanced Technology and Machinery in Metal Forming. 22-24.October. 1992. Wuchan, Cina; Міжнародному науково-технічному Симпозіумі "Наукоемкие технологии и проблемы их внедрения на машиностроительных и металлургических предприятиях Дальнего востока". Комсомольск-на- Амуре. 1994; Міжнародній науково-технічній конференції „Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва". Київ, НТУУ „КПІ", 1998; Всеукраїнських науково-технічних конференціях „Перспективні технології та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії". Краматорськ, 2000,2001 р.; 6-й Міжнародній науково технічній конференції "Пластична деформація металів". Дніпропетровськ, 2002 р; Міжнародних науково-технічних конференціях "Новые наукоемкие технологии, оборудование и оснастка для обработки материалов давлением", Краматорськ, 2002, 2003, 2004 р.; 2, 3, 4, 5, 6 і 7 -й Міжнародних конференціях "Прогрессивная техника и технология". Севастополь, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 р. .

Особистий внесок здобувача. У дисертації не використані ідеї співробітників, що сприяли виконанню роботи. При проведенні досліджень, результати яких опубліковані в співавторстві, автором дисертації здійснені розробка теоретичних положень, алгоритмів і програм, розрахунки та аналіз процесів холодної деформації металів з використанням методів комп'ютерного моделювання, планування, аналіз і узагальнення результатів експериментальних досліджень, розробка процесів ХОШ і впровадження результатів у виробництво.

Публікації. Матеріали дисертації опублікованів 54 друкованих працях, з яких 30 – надруковано у фахових виданнях, 9 – авторські свідоцтва, 15 – інші видання та тези науково-технічних конференцій.

Структура дисертації. Робота складається з вступу, восьми розділів і висновків. Вона викладена на 267 сторінках, містить таблиць - 14, рисунків - 157, список літературних джерел з 236 найменувань, додатків 3 .

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність проблеми досліджень, сформульовано мету роботи та шляхи її досягнення, показано зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана характеристика наукової новизни та практичного значення отриманих результатів, а також їх впровадження.

У першому розділі проведено аналіз літературних джерел для визначення основних параметрів, які впливають на формозміну металу в процесах ХОШ. Всі параметри поділяються на три групи: конструктивні - геометрична форма пуансонів, матриць, виштовхувачів; технологічні - форма заготовки, ступінь деформації, наявність неусталеної течії металу, локальний характер осередку деформації, тип змащення, швидкість деформування, примусове зміщення інструмента, дія протитиску, розвантаження здеформованого металу; фізико-механічні - пружні властивості матеріалу заготовки, діаграма істинних напружень та діаграма пластичності металу, що деформується. Показано, що конструктивні, технологічні та фізико-механічні параметри обумовлюють схему напруженого стану і гідростатичний тиск в осередку деформації, які в свою чергу є визначальними для зусилля деформування, питомих зусиль на оснащенні та технологічної пластичності металу. Силові режими та технологічна пластичність дають можливість отримати кінцеву геометрію виробу за один перехід. Зроблено висновок, що кінцева геометрія виробу, розміри осередку деформації, зміцнення та ступінь використання ресурсу пластичності разом з пружною деформацією здеформованого металу визначають якість виробів після ХОШ. Проведено аналіз теоретичних методів та показано їх можливості по врахуванню конструктивних, технологічних та фізико-механічних параметрів при теоретичному аналізі. Використання чисельних методів аналізу, таких як метод скінчених елементів (МСЕ) та метод граничних елементів (МГЕ), дозволяють враховувати названі параметри при комп'ютерному моделюванні. Проведено аналіз існуючих результатів комп'ютерного моделювання на базі МСЕ і МГЕ процесів холодного формоутворення виробів обробкою металів тиском. Основна увага в них приділялась визначенню силових режимів, питомих зусиль та напружено-деформованого стану по всьому об'ємі заготовки в основному на усталених стадіях процесів. Крім того установлено, що практично відсутні підходи по комплексному врахуванню конструктивних, технологічних та фізико-механічних параметрів для визначення якості виробів, що отримуються. Недостатньо існуючих результатів комп'ютерного моделювання для розробки технологій холодного формозмінення малопластичних металів зі збільшеним гідростатичним тиском в осередку деформації за рахунок накладання протитиску на вільну поверхню заготовки, що деформується. Аналіз літературних джерел по моделюванню з використанням розроблених і універсальних комерційних програм не вирішують проблеми визначення оптимальних і раціональних значень параметрів для отримання виробів необхідної форми, точності з прогнозованими та забезпеченими властивостями, як основної переваги процесів ХОШ. Виходячи із наведеного були сформульовані вищезазначені мета і задачі дослідження.

У