LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Протикорозійний захист металофонду України

з корозійної проблематики працюють: НТУУ «Київський політехнічний інститут» (інгібітори корозії, корозійний моніторинг), НТУ «Харківський політехнічний інститут» (захисні лакофарбові і полімерні покриття, електрохімічний захист), Український державний хіміко-технологічний університет (гальванічні покриття, інгібітори корозії), Донбаська державна академія будівництва і архітектури (дослідження атмосферної корозії, розробка методів прогнозування ресурсу будівельних конструкцій) та інші. Незважаючи на серйозні фінансові труднощі, Україна ще продовжує утримувати передові позиції з дослідження корозійно-механічного руйнування матеріалів, створення наукових засад синтезу інгібіторів корозії і захисних покриттів з доступної сировини, розробки методів та апаратури для електрохімічного моніторингу корозійних процесів тощо.

Зокрема, за останні роки встановлено чіткий кореляційний зв'язок між накопиченням необоротних пошкоджень у матеріалі та електрохімічними параметрами поверхні сталей і сплавів під час їх корозійно-втомного руйнування. Створено наукові основи методів прискореного визначення довговічності матеріалів та ефективності застосування різноманітних способів їх зміцнення. Науковці Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України дослідили деградацію фізико-механічних властивостей трубних і арматурних сталей у середовищі газу, що містить різну кількість H2S. Виробничі підрозділи цієї установи виконали значний обсяг робіт з протикорозійного захисту об'єктів нафтового терміналу «Південний», нафтопроводу Одеса—Броди, мостів та інших споруд. Важливим досягненням стала також організація серійного виробництва корозійно- і теплозахищених труб для теплових мереж.

В Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України розроблено методики та виготовлено мікропроцесорні системи корозійного моніторингу для визначення місць пошкодження ізоляційного покриття, вимірювання величини поляризаційного потенціалу по всій довжині трубопроводу, активності ґрунту і швидкості корозії металу трубопроводів у місцях дефектів ізоляційного покриття. Проведено комплексне дослідження з наводнювання металу в зоні зварного шва та впливу водню на процеси руйнування і довговічність таких зварних з'єднань.

В Українському державному хіміко-технологічному університеті створено теорію селективної адсорбції органічних речовин і електрохімічних явищ за їх участю у багатофазних системах та проведено значний комплекс досліджень з вибору компонентів для одержання захисних покриттів, а також екологічно безпечних інгібіторів корозії.

Спільними зусиллями вчених з НТУУ «КПІ», ІЕЗ ім. Є.О. Патона, ФМІ ім.Г.В. Карпенка НАН України та деяких інших установ виконано комплекс досліджень з електрохімічного моніторингу агресивності навколишнього середовища і корозійного руйнування обладнання екологічно небезпечних об'єктів.

Міжвідомча науково-технічна рада з проблем корозії і протикорозійного захисту металу при Президії НАН України разом з Українською асоціацією корозіоністів, Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка та іншими установами, починаючи з 1994 р., регулярно, раз на два роки, проводять авторитетні міжнародні конференції-виставки з проблем корозії і протикорозійного захисту матеріалів, а також тематичні конференції і семінари з окремих напрямів корозійної проблематики. Через Українську асоціацію корозіоністів як недержавну організацію, до якої на правах колективних членів входить понад 50 науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів і підприємств, наша держава представлена у Міжнародній корозійній раді (ІСС) та Європейській корозійній федерації (EFC).

Однак проблема організації досліджень з протикорозійного захисту металофонду країни ще далека від розв'язання. Скорочуються фундаментальні й прикладні дослідження з питань електрохімічного захисту металоконструкцій. Дається взнаки значна розпорошеність і нескоординованість дій у сфері розробки нових інгібіторів корозії та синтезу високоефективних, екологічно безпечних захисних покриттів. Практично відсутні дослідження з корозії залізобетону. Вкрай незадовільним є рівень реалізації наукових розробок у промисловості.

Не випадково на актуальності проблеми подовження ресурсу промислових об'єктів, споруд та інженерних мереж наголошувалося у спеціальному Рішенні Міжвідомчої комісії з питань науково-технічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України від 14 лютого 2002 р. Завдання активізації робіт у цьому напрямі сформульоване і в Дорученні Президента України урядові і Національній академії наук України від 17 квітня того ж року.

Саме розуміння важливості і невідкладності поставлених завдань лежить в основі зусиль академічних учених, спрямованих на підвищення рівня фундаментальних і прикладних досліджень у галузі корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів. Ці дослідження віднесені до пріоритетних для Академії. Схвалено перелік основних напрямів з даної проблематики на період до 2010 року.

В. Похмурський

ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ
МЕТАЛОФОНДУ УКРАЇНИ

Р е з ю м е

Дослідження з протикорозійного захисту конструкційних матеріалів віднесені до пріоритетних для Національної академії наук України. У статті обговорюються можливості активізації робіт у цьому напрямі.

V. Pohmursky

ANTICORROSIVE PROTECTION
OF UKRAINIAN METAL FUND

S u m m a r y

Researches on anticorrosive protection of structural metals are considered as a priority at the National Academy of Science of Ukraine. The article is devoted to the possibilities of work activation in this direction.

© ПОХМУРСЬКИЙ Василь Іванович. Член-кореспондент НАН України. Заступник директора Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (Львів). 2003.