LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Протикорозійний захист сталі від матеріальних та енергетичних забруднень

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"Костенко Ігор Андрійович


УДК 620.197:620.194+667.63:547.1+620.179


ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ СТАЛІ

ВІД МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ
ЗАБРУДНЕНЬ
Спеціальність 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів і захист від корозії
АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2001

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі "Машини та апарати" в секторі техногенної безпеки, екології та захисту металів від корозії Чернігівського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Старчак Валентина Георгіївна,

Чернігівський державний технологічний університет, завідувач сектора техногенної безпеки, екології та захисту металів від корозії кафедри "Машини та апарати"


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, старший науковий співробітник Герасименко Юрій Степанович, Національний технічний університет України "КПІ", завідувач сектора корозіометрії кафедри технології електрохімічних виробництв


кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Мариніч Маргарита Анатоліївна, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України


Провідна установа: Український державний хіміко-технологічний університет, кафедра хімічного опору матеріалів та захисту від корозії Міністерства освіти і науки України, м. Дніпропетровськ


Захист дисертації відбудеться " 31 " жовтня 2001р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради - Д 26.002.13 при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут", 03056, Київ-56, просп. Перемоги, 37, корпус № 4, аудиторія 118


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету України "КПІ".Автореферат розіслано " 29 " вересня 2001р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доцент

Мотронюк Т.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність роботи. Проблема збільшення хімічного опору конструкційних та електротехнічних матеріалів (в машинобудуванні, електротехніці та електроніці) для агресивних, екологічно небезпечних середовищ (з високим ризиком техногенних аварій) безпосередньо пов'язана з підвищенням ефективності захисту сталі від корозії та корозійно-механічного руйнування (КМР) інгібіторами (Ін) та інгібітованими захисними покриттями (ІЗП). Прогресуюче матеріальне забруднення (МЗ) навколишнього середовища (НС) на сучасному етапі сприяє щорічним втратам 9-10% металофонду України внаслідок інтенсифікації корозії. Важливу роль при цьому відіграють як неорганічні, так і органічні забруднювачі (в т. ч. пов'язані з накопиченням відходів органічної природи в НС), що впливають на корозійну стійкість (КС) сталі в робочих технологічних середовищах, в умовах грунтової та атмосферної корозії (особливо в промислових атмосферах, забруднених кислими газами). Однак, якщо в літературі є відомості про вплив основного та домішкового аніонного, катіонного складу електроліту на спряжені реакції корозії, то літературні дані по впливу МЗ на ефективність інгібування достатньо обмежені, особливо щодо найбільш небезпечних КМР: корозійному розтріскуванню (КР) та малоцикловій втомі (МЦВ). Одиничні і літературні дані про вплив енергетичного забруднення (ЕЗ) – електромагнітних полів (ЕМП), електричної та магнітної їх складових на КС і, зокрема, на КМР. Разом з тим, все зростаюче забруднення НС (як МЗ, так і ЕЗ) потребує досліджень, спрямованих на з'ясування спільного впливу екологічного та корозійного факторів на безпеку роботи металоконструкцій і попередження корозійно-механічного руйнування, що є в 60-70% випадків основною причиною техногенних аварій і екологічних катастроф.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати досліджень входять до 4 госпдоговірних (г/д) НДР (г/д НДР № 5-31-01 і 5-31-0а "Розробка експериментальної технології отримання і виготовлення дослідної партії захисної композиції". Замовник – НВО "Пожмашина" (1990 р.); г/д НДР № 8-35-01 "Розробка інгібітованих захисних покриттів для внутрішньої поверхні резервуарів нафтопродуктів". Замовник – ЧОУ "Чернігівнафтопродукт" (1990 р.); г/д НДР № 53-175-01 "Обстеження стану впливу агресивного середовища на обладнання та трубопроводи очисних споруд заводу та методи захисту від нього". Замовник – Гнідинцівський завод з переробки газу та стабілізації нафти (1990-1991 рр.); г/д НДР № 378/973 "Дослідження екологічної ситуації при впливі корозійного середовища на очисні споруди РГХП "Азот" та вибір способу зменшення екологічного збитку". Замовник – РДХП "Азот" (1992-1994 рр.)) та 4 держбюджетних (д/б) НДР (д/б НДР№12/92 "Дослідження та вибір оптимальної інгібуючої домішки для підвищення антикорозійних властивостей покриттів" (1991-1992 рр.); д/б НДР № 36/94 "Цілеспрямований пошук інгібіторів корозії за аналізом електронної будови органічних сполук з урахуванням явищ синергізму-антагонізму" № ГР 01.94.11036008 (1993-1995 рр.); д/б НДР № 44/96 "Фізико-хімічні основи вибору протикорозійних інгібуючих композицій" № ГР 01.96.4003326 (1996-1999 рр.) – за тематичним планом ЧТІ; д/б НДР № 403-С "Зменшення екологічного збитку за рахунок утилізації некондиційних пестицидів для інгібування корозії сталі". Замовник – управління екобезпеки Чернігівської області (1997 р.).

Автор був виконавцем в наведених НДР, творча участь – 15-20 %.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – встановити закономірності впливу енергетичного забруднення (електромагнітних полів) та матеріальних забруднювачів неорганічної, органічної природи на корозійну стійкість, ефективність інгібування і протикорозійний захист сталі лакофарбовими покриттями (ЛФП) з використанням вторинної сировини.

Задачі роботи: встановити кількісні залежності сумісного впливу аніонного та катіонного складу (Cl–, SO42–, NO3– та Fe3+, Cu2+ ), в межах 0,1...10 ГДК, на ефективність інгібування корозії та корозійно-механічного руйнування похідними імідазола і захисними композиціями на вторинній сировині; з'ясувати основні закономірності корозійно-електрохімічної поведінки сталі в ЕМП; визначити функціональну залежність коефіцієнтів гальмування корозії та КМР від величини напруженості електричного і магнітного поля промислових частот та ін. В діапазоні: f 0,05...105 кГц, в межах : за напруженістю електричного поля – Е, В/м: 0,2...20 ГДР, за напруженістю магнітного поля – Н, А/м: 0,3...2 ГДР (Е = 1... 103 В/м, Н = 0,1...10 А/м); впровадити у виробництво розроблені практичні рекомендації для нормалізації еколого-корозійної ситуації на потенційно екологічно