LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Протикорозійний захист сталі від матеріальних та енергетичних забруднень

небезпечних промислових об'єктах, а окремі учбові розробки в учбовий процес.

Об'єкт дослідження. Корозія сталі в ЕМП, в хлоридних електролітах з катіонно-аніонним забрудненням.

Предмет дослідження. Закономірності впливу домішкових аніонів, катіонів (0,1...10ГДК); параметрів ЕМП: напруженості електричного – Е (1...103 В/м), магнітного поля – Н (0,1...10 А/м), частоти f (50...108 Гц) на ефективність захисту сталі від корозії та корозійно-механічного руйнування.

Методи дослідження. В роботі використані методи корозійного моніторингу: корозійно-електрохімічні дослідження за комплексною системою із застосуванням гравіволюмометрії, електрохімічних (П5827М, П5848, Р5035), фізико-хімічних (КФК-2), фізико-механічних (ІП-2) методів випробування за стандартними методиками. Для вимірювання напруженості електричної та магнітної складових ЕМП використовуваали прилад ІЕМП-Т. Розроблені комірки для дослідження КС сталі в електричному та магнітному полі, проведені комплексний системний кореляційний аналіз "Електронна структура молекул-синергістів Ін та їх термодинамічні характеристики (MNDO-PM3), хімічна будова основної діючої складової відходів – захисні властивості композицій на вторинній сировині", прогнозний розрахунок токсикологічних показників Ін, оцінка запобіженого екологічного збитку і техно-економічної та соціально-екологічної ефективності протикорозійного захисту.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше встановлено кількісні залежності сумісного впливу аніонів та катіонів в хлоридних електролітах (SO42–, NO3– та Fe3+, Cu2+ ), в межах 0,1 ... 10 ГДК, на ефективність інгібування корозії та КМР сталі похідними імідазола і захисними композіціями на вторинній сировині. Вперше визначено, вплив параметрів ЕМП (напруженості електричного – Е (0,2 ... 20 ГДР) і магнітного поля – Н (0,3 ... 2 ГДР), частоти (f 0,05 ... 105 кГц)) на корозійну стійкість конструкційних (Ст 20, Ст 45) та електротехнічних сталей (Е 45, Е 310) в кислих хлоридних середовищах (рН 0 ... 2) та встановлена функціональна залежність коефіцієнтів гальмування корозії g, корозійного розтріскування ККР, та ступеня захисту від МЦВ (К, КН, КСН) інгібуванням похідними 1,2 – бензімідазолу (БІ), 2–БІ та інгібованими захисними покриттями (ІЗП) на епоксидній смолі ЕД–20 (модифікованій відходами виробництва капролактаму – К, ВМП та ін.) від параметрів ЕМП – Н, Е. Показана можливість зменшення впливу ЕМП на КС, g екрануванням з ефективністю 35 дБ.

Обгрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій. Обгрунтованість та достовірність встановлених закономірностей впливу МЗ і ЕЗ на корозію, КМР та захист підтверджується збіжністю результатів дослідів (при однакових умовах), багаторазових перевірок на практиці в виробничих умовах, на різноманітних об'єктах – конструкційних та електротехнічних сталях та з використанням різноманітних сучасних інструментальних методів аналізу та випробувань.

Наукове значення роботи. Робота, в певній мірі, поглиблює наукові знання про хімічний опір матеріалів та захист від корозії і КМР в умовах дії електромагнітного поля.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені захисні композиції на вторинній сировині (інгібітори, ІЗП), які ефективні в умовах дії ЕМП. Результати роботи впроваджені на підприємствах Чернігівського регіону (ЧВО "Пожмашина", ЧОУ "Чернігівнафтопродукт", ЧВО "Хімволокно" та ін.).

Особистий внесок здобувача. За результатами роботи опубліковані статті, тези, методичні розробки в співавторстві з науковим керівником та іншими аспірантами кафедри. Усі основні результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. Автором виконано: дослідження корозії та КМР (КР, МЦВ) конструкційних (Ст 20, Ст 45) і електротехнічних сталей (Е 45, Е 310) із захисними композиціями на вторинній сировині (Ін, ІЗП) [1-13], з урахуванням впливу ЕМП [2-11, 21, 23], теоретичні та експериментальні дослідження ПАР-синергістів з імідазольним ядром та ендо- і екзоатомами N, O, S [1, 2, 4-13], прогнозна санітарно-гігієнічна та екологічна оцінка синергічних композицій на вторинній сировині з визначенням техно- та соціально-економічної ефективності протикорозійного захисту [1, 2, 4-9, 11, 13, 15-22], методики дослідження КС сталі в ЕМП [1, 3-5, 7-23]. Розрахунок електронної структури Ін виконано в ІОХ НАН України. Роботи по впровадженню практичних рекомендацій і наукових розробок у виробництво та навчальний процес [21-23] проведені спільно з науковим керівником д.т.н. проф. В. Г. Старчак.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були представлені та доповідалися на ряді науково-технічних та науково-методичних спеціалізованих конференціях, у т.ч. на міжнародних конференціях, конгресах: "Ресурсо- и энергосберегающие технологии в промышленности" (м. Одеса, вересень 1996), на міжнародному російсько-американському конгресі "Technology and the Environment" (м. Воронеж, вересень 1996), "Surface treatment" (Oxford, UK, July 1997), "Hydrogen materials science and chemistry of metal hydrides" (Katsiveli, September 1997), "Водородная обработка материалов" (м. Донецьк, червень 1998), "Защита-98" (м. Москва, червень 1998), на міжнародному екологічному конгресі "Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности" (м. Санкт-Петербург, червень 2000), V міжнародній конференції-виставці "Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів. Корозія-2000" (м. Львів, червень 2000), на всеукраїнських і всеросійських конференціях: "Людина і навколишнє середовище" (м. Одеса, вересень 1996), "Екологічна культура і хімічна екологія в умовах радіації та техногенного забруднення" (м. Трускавець, березень 1997), "Поверхностно-активные вещества и сырье для их производства" (м. Бєлгород, Шебекіно, жовтень 1996), "Основні напрями забезпечення безпеки населення та стійкості функціонування господарства України при загрозі виникнення природних та техногенних катастроф" (м. Київ, грудень 1996), "Безпека підприємств у надзвичайних ситуаціях" (м. Київ, червень 1996, 1998), II і III Всеукраїнських конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Суспільство. Людина." (м. Київ, травень 1999, 2000), "Виховання студентів в технічному вузі: методологічні засади, практика, перспективи" (м. Київ, червень 1996) та ін., а також на щорічних науково-технічних конференціях Чернігівського державного технологічного університету 1994-2001 рр.

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 33 роботи (10 статей, 10 доповідей, 10 тезисів та 3 науково-методичні розробки).

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, 5 розділів, висновків та списка використаних літературних джерел (252 найменувань). Повний обсяг дисертації – 167 с., 37 рис. (на 14 с.), 41 табл. (на 15 с.) та 6 додатків (8 с.).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


У вступі розкрито сутність і стан наукової проблеми підвищення ефективності протикорозійного захисту корозійно-механічного руйнування (КМР) в умовах прогресуючого матеріального та енергетичного забруднення довкілля, що сприяє збільшенню щорічних втрат (9 – 10%) металофонду України. Тому