LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Протикорозійний захист сталі від матеріальних та енергетичних забруднень

протикорозійний захист сталі з ІЗП в агресивних середовищах.

7. Проведена прогнозна санітарно-гігієнічна та екологічна оцінка захисних композицій на вторинній сировині: запобіжний екологічний збиток при використанні відходів в складі СЗК і ІЗП дорівнює W = 96144 грн./рік, а техно-економічна і соціально-екологічна ефективність протикорозійного захисту, за попередньою оцінкою, становить Е = 123056 грн./рік, що обумовлює їх переваги перед відомими Ін, ІЗП і підтверджує доцільність використання та екологічну прийнятність для захисту сталі від КМР в умовах дії матеріального та енергетичного забруднення – ЕМП.

8. Розроблені та впроваджені у виробництво (ЧВО "Хімволокно", АТЗТ "Тісма", АТ "Чернігівнафтопродукт", ЧВО "Пожтехніка" та ін.) практичні рекомендації по одержанню ефективних захисних композицій на вторинній сировині, які забезпечують високу технічну, екологічну ефективність захисту від корозії та КМР в умовах дії екологічного чинника – матеріального та енергетичного забруднення (ЕМП). Окремі наукові розробки впроваджені в учбовий процес в лабораторні практикуми, лекційні курси "Конструкційні матеріали і захист від корозії", "Промислова екологія" та ін. на кафедрі "Машини та апарати" в секторі техногенної безпеки, екології та захисту металів від корозії Чернігівського державного технологічного університету.


Список опублікованих робіт за темою дисертації:

 • Утилізація виробничих відходів для протикорозійного захисту зварних з'єднань трубних сталей / В. Г. Старчак, Н. О. Кузіна, C. Д. Цибуля, І. А. Костенко / Вісник Чернігівськ. технологічн. ін-ту (ЧТІ) – Чернігів: ЧТІ, 1996. – № 2. – С.128-133.

 • Защитные покрытия с использованием вторичного сырья для агрессивных сред / В. Г. Старчак, О. И. Сизая, Л. И. Бойко, И. А. Костенко // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1998. – № 5. – С. 60-62.

 • Костенко И. А., Старчак В. Г., Бойко Л. И. Электронное устройство для повышения эффективности экомониторинга // Экотехнологии и ресурсосбережение, 1998. – № 4. – С. 55-58.

 • Енергоефективні технологічні процеси у протикорозійній техніці / В. Г. Старчак, Ж. В. Замай, О. Г. Мартинюк, І. А. Костенко // Екологія. Екотехнологія. – Чернігів: ЧДПІ, 1996. – С.111-116.

 • Ecology damage decreasing by utilization production waste in corrosion protection. / V. G. Starchak, N. A. Fortunova, I. A. Kostenko, A. G. Martinuk // Intern. ecological congress. Technology and the Environment. – Voronezh St. Acad. of Technology, Russia, Kansas Univ., USA. – 1996. – P. 31, 32.

 • Ингибирующие композиции на вторичном сырье для защиты стали от малоцикловой усталости / В. Г. Старчак, С. Д. Цыбуля, И. А. Костенко, А. Г. Мартынюк // Вестник ДГАСА. – Донецк: ДГАСА, 1998. – № 1. – С. 84-87.

 • Старчак В. Г., Костенко І. А., Цибуля С. Д., Вервейко О. О. Вплив неорганічних забруднювачів на протикорозійний захист сталі // Вісник Чернігівськ. держ. технологічн. ун-ту. – 2000. – № 10, С. 128-133.

 • Влияние энергетического загрязнения на эффективность противокоррозионных материалов / В. Г. Старчак, И. А. Костенко, А. Г. Мартынюк, С. Д. Цыбуля, О. А. Вервейко // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – № 3. – С. 19-24.

 • Некондиційні пестициди у композиціях на промислових відходах для протикорозійних матеріалів / В. Г. Старчак, С. А. Наумчик, І. А. Костенко та ін. // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. – № 3. – С. 31-36.

 • Костенко І. А. Діагностика корозійних руйнувань РЕА // Вісн. Черніг. технол. ін-ту, 1998. – № 6. – С. 99-103.

 • Электрохимические и экологические аспекты использования пестицидов в противокоррозионной защите / В. Г. Старчак, Ж. В. Замай, И. А. Костенко и др. // Вопросы химии и химической технологии. Спецвыпуск. Электрохимия. – 1999. – № 1. – С. 312-314.

 • Старчак В. Г., Костенко И. А., Анищенко В. А. К вопросу повышения действенности оценки эффективности технологических процессов в противокоррозионной защите // Тез. конф. "Ресурсо- и энергосберегающие технологии в промышленности. – Киев: Знание, ТК НТ и Пр. Украины, 1996. – С. 127.

 • Старчак В. Г., Фортунова Н. А., Костенко И. А. Экологические аспекты утилизации отходов производства РГХП "Азот", ЧПО "Химволокно" с добавками ПАВ в противокоррозионной защите // Тез. конф. "Поверхностно-активные вещества и сырье для их производства". – Белгород: НПАО "Синтез ПАВ", 1996. – С. 79.

 • Старчак В. Г., Костенко І. А., Цибуля С. Д., Мартинюк О. Г. Попередження аварій та катастроф за рахунок підвищення стійкості функціонування технічних споруд // Тез. конф. "Основні напрямки забезпечення безпеки населення та стійкості функціонування господарства України при загрозі виникнення природних та техногенних катастроф". – Київ: УБЕНТЗ, 1996. – С. 55-56.

 • Старчак В. Г., Костенко І. А., Челябієва В. М., Цибуля С. Д. Екологічна безпека протикорозійного захисту // Тез. конф. "Екологічна культура та хімічна екологія в умовах радіації і техногенного забруднення". – Київ: Знання Укр., УБЕНТЗ, 1997. – С. 58-59.

 • Starchak V. G., Kotelnikov D. I. , Kostenko I. A. Ecomanagement in the hydrogen materials science // Hydrogen materials science and chemistry of metal hydrides. – Katsiveli: JPMS, NAS Ukr., NATO Sci. Comm., 1997. – P. 270-271.

 • Старчак В. Г., Сизая О. И., Костенко И. А. Химия и электрохимия комплексов 3d-переходных металлов как модификаторов поверхности стали. // ІІ Международная конференция "Благородные и редкие металлы". – Донецк: Минобр. Укр., Дон. гос. техн. ун-т., 1997. – С. 34.

 • Starchak V. G., Kostenko I. A., Boiko L. J. Computional methods for surface interaction on fatique and fracture mechanics processes // Surface treatment – 97. – Oxford, UK: Oxford Univ., 1997. – P. 7.

 • Старчак В. Г., Цыбуля С. Д., Костенко И. А. Влияние техногенных загрязнений на малоцикловую водородную усталость стали // Междунар. конф. "Водородная обработка материалов". – Донецк: Межд. инж. акад., Дон. ГТУ, 1998. – С. 209.

 • Старчак В. Г., Костенко И. А., Мартынюк А. Г. Экологический и социально-экономический прогноз техногенной безопасности ингибиторной защиты // III Международный конгресс и выставка "Защита – 98". – Москва: ГАНГ им. И. М. Губкина, 1998. – С. 17-18.

 • Старчак В. Г., Цибуля С. Д., Вервейко О. О., Костенко І. А. Про концептуальні моделі підготовки студ. мех. та технолог. спец. ВНЗ України з еколого-корозійних проблем // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Спецвипуск. – № 1. – С. 765-767.

 • Старчак В. Г., Костенко І. А. , Фортунова Н. О. Дослідження матеріальних антропогенних забруднень за допомогою датчика // Методичні вказівки до ЛР і СР з курсу "Екологія. БЖД." – Чернігів: ЧТІ. – 1996. – 5 c.

 • Старчак В. Г. , Костенко І. А. Визначення напруженості магнітної складової електромагнітного поля // Методичні вказівки до ЛР з курсу "Промислова екологія". – Чернігів: ЧТІ. – 1996. – 10 c.

  Всього 33 найменувань.


  Анотації

  Костенко І. А. Протикорозійний захист сталі від матеріальних та енергетичних забруднень. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття


 •