LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Протипригарні покриття на основі пірофіліту для лиття алюмінієвих сплавів за моделями, що газифікуються


національна академія наук України


фізико-технологічний інститут металів та сплавів

ліпецька юлія анатоліївнаУДК 674.74.045:673.3протипригарні покриття на основі пірофіліту

для лиття алюмінієвих сплавів за моделями,

що газифікуються

Спеціальність 05.16.04 – Ливарне виробництво

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Шинський Олег Йосипович.

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України,

заступник директора з наукової роботи


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

член-кореспондент НАН України,

Борисов Георгій Павлович.

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України,

завідувач відділу

кандидат технічних наук

Андерсон ВалерійАвгустович.

ВАТ "КАМЕТ - ТАС",

завідувач відділу


Провідна організація: Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут" Міністерства

освіти і науки України, кафедра ливарного виробництва, м. Київ


Захист відбудеться " 21 " грудня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.232.01 при Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН України за адресою:

03680, МСП м. Київ-142, б-р. Вернадського, 34/1.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України за адресою: 03680, МСП м. Київ-142, б-р. Вернадського, 34/1.Автореферат розіслано 19.11.2006 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.232.01

доктор технічних наук М.І. Тарасевич

1

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Однією з основних задач ливарного виробництва є забезпечення машинобудівного комплексу литими виробами, які мають високу надійність в експлуатації та низьку металоємність. У зв'язку з цим в світовій ливарній практиці і машинобудуванні широко використовуються литі вироби з алюмінієвих сплавів, річний об'єм світового виробництва і споживання яких досяг вже 17 млн. тонн, а в Україні – 40 тис. тон. Зростання обсягів виробництва та споживання виливків з алюмінієвих сплавів до світового рівня в промисловості України можливе лише при застосуванні сучасних методів лиття, до яких відноситься і різновиди лиття за моделями, що газифікуються. Використовування цього методу дозволяє підвищити розмірну точність та понизити шорсткість поверхні складних крупногабаритних виливків з алюмінієвих сплавів, які особливо широко використовуються в авіації, автомобіле- і тракторобудуванні та військовій техніці.

Саме противопригарне покриття (ПП) грає головну роль у формуванні якості поверхні виливків з алюмінієвих сплавів, отриманих за моделями, що газифікуються, оскільки воно не тільки зменшує ступінь пригару виливок та формує шорсткість його поверхні, а також застерігає утворення дефектів поверхні, які формуються під впливом взаємодії металу з продуктами термодеструкції полістиролу.

Проблема зменшення шорсткості, дефектів поверхні, підвищення розмірної точності виливків, при отриманні їх у вакуумованих формах при литті за моделями, що газифікуються, може бути вирішена шляхом створення нових протипригарних покриттів для пінополістиролових моделей.

Тому дослідження закономірностей взаємодії металу з протипригарним покриттям в процесі заливання та тверднення, формування якісної поверхні виливків з алюмінієвих сплавів і створення на цій основі покриттів з

використовуванням сировинної бази України є важливою та актуальною задачею

для теорії і практики ливарних процесів.

2

Роботу виконано відповідно до держбюджетних науково-дослідницьких програм НАН України, як: тема №480 "Розробити методи оптимізації та управління процесами структуроутворення і якістю виливків на базі методів імплантації модифікуючих, легуючих та армуючих компонентів у форму з піномоделлю, що газифікуюється" (РК №0101И004583), тема №485 "Розробка технології виробництва виливків з алюмінієвих сплавів литтям під комбінованим електромагнітним та пневматичним тиском" (РК №0102И002162), тема №501 "Створення теоретичних основ та технологічних методів підвищення об'ємних і поверхневих властивостей литих виробів з чорних та кольорових сплавів" (РК №0102И006822) та в обсязі науково-технічної програми Держкомітету з науки і інтелектуальної власності України "Ресурсозбережувальні технології в металургії".

Мета роботи. Метою дисертаційної роботи є розробка нових складів екологічно чистих протипригарних покриттів на водній основі, які використовуються при литті алюмінієвих сплавів за моделями, що газифікуються, а також технологія їх виготовлення.

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі були вирішені наступні задачі:

- проведено класифікацію основних параметрів, які визначають якість протипригарних покріттів та виливків, отриманих при литті за моделями, що газифікуються (ЛГМ - процес);

- розроблено та адаптовано методику визначення газопроникності, змочуваності і газотвірності протипригарних покриттів;

- вперше проведена оцінка впливу фазового складу полістиролу при визначені умов формування пригару при литті кольорових сплавів за моделями, що газифікуються;

- розроблено нові протипригарні покриття для лиття алюмінієвих сплавів за моделями, що газифікуються;

- розроблено технологію приготування та використання нових покриттів для лиття алюмінієвих сплавів за моделями, що газифікуються;


3

- проведено дослідно-промислову перевірку та застосовано у виробництві створені протипригарні покриття при одержанні виливків з алюмінієвих сплавів за моделями, що газифікуються.

Об'єкт дослідження: процес лиття алюмінієвих сплавів за моделями, що