LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Протипригарні покриття на основі пірофіліту для лиття алюмінієвих сплавів за моделями, що газифікуються

газифікуються.

Предмет дослідження: протипригарні екологічно чисті покриття, на основі перліту і пірофіліту та технологія їх виготовлення.

Методи дослідження: При виконанніроботибули залучені наступні методи: експериментальні методи визначення газотвірності, газопроникності, седиментаційної стійкості, змочуваності покриття рідкими продуктами термодеструкції полістиролу, оцінки макро- та мікроструктури литих заготовок алюмінієвих сплавів. А також в роботі розроблена автором методика визначення газопроникності протипригарних покриттів.

Наукова новизна.

1. Уточнено механізм формування пригару, вперше проведена оцінка впливу фазового складу полістиролу при визначені умов формування пригару при литті кольорових сплавів за моделями, що газифікуються.

2. Проведено аналіз основних параметрів протипригарних покриттів (газопроникність, газотвірність, змочуваність, міцність, зносостійкість), які визначають якість виливків, отриманих при литті за моделями, що газифікуються та розроблена їх класифікація.

3. Встановлені закономірності впливу типів вогнетривких наповнювачів протипригарних покриттів (пірофіліту і перліту) та їх співвідношення на величину

та кінетику зміни їх газопроникності, газотвірності, технологічних характеристик та їх вплив на шорсткість і розмірну точність виливків з алюмінієвих сплавів.

4. Визначено закономірності впливу співвідношення пірофіліту і перліту на умови твердіння та формування структури і механічних властивостей виливків з алюмінієвих сплавів.4

Практична цінність.

Розроблені нові протипригарні покриття на основі пірофиліту та перліту, які забезпечують необхідну розмірну точність та якість поверхні виливків з алюмінієвих сплавів.

При впровадженні розроблених протипригарних покриттів і технологій їх використанні в умовах дослідного виробництва ФТІМС НАН України та МНДВП „МЕКОЛ" річний економічний ефект становить 25500 грн. Запропоновано їх використання у серійному виробництві (виливки робочих органів насосів і арматури).

На захист виносяться:

- методики визначення газопроникності, газотвірності, змочуваності покриттів продуктами термодеструкції полістиролу;

- дослідження впливу типів вогнетривких наповнювачів протипригарних покриттів і їх співвідношення на величину і кінетику зміни їх газопроникності, газотвірності, теплофізичних характеристик, а також на величину пригару на поверхні виливків;

- результати про вплив типів вогнетривких наповнювачей протипригарних покриттів і їх співвідношення на шорсткість і розмірну точність виливків, а також на умови твердіння, формування структури та механічні властивості сплавів;

- оцінка впливу фазового складу полістиролу при визначенні умов формування пригару при литті кольорових сплавів за моделями, що газифікуються;

- склад протипригарних покриттів на основі пірофіліту та перліту, які забезпечують оптимальні умови формування виливків;

- технологічний процес отримання та використання протипригарних покриттів при литті за моделями, що газифікуються.

Особистий внесок здобувача. – Здобувачем запропоновані нові протипригарні покриття на основі перліту та пірофіліту для лиття алюмінієвих сплавів за моделями, що газифікуються. Проведена оцінка впливу фазового складу полістиролу при визначені умов формування пригару при литті кольорових сплавів


5

за моделями, що газифікуються. Дослідженно впливу типів вогнетривких наповнювачів протипригарних покриттів і їх співвідношення на величину і кінетику зміни їх газопроникності, газотвірності, седиментаційної стійкості та змочуваності покриття рідкими продуктами термодеструкції полістиролу.

Обговорювання результатів досліджень та формування основних висновків і рекомендацій виконані спільно з науковим керівником.

Апробація результатів роботи. Основні положення і результати дисертації доповідались та обговорювались на: міжнародному науково-технічному конгресі "Шляхи відродження ливарного виробництва в Україні на початку нового тисячоліття", Київ, 2001; міжнародному науково-технічному конгресі "Ливарне виробництво у новому столітті – як перемогти у конкуренції" , Київ, 2002; науково-практичній конференції молодих вчених "Металознавство та обробка металів", Київ, 2003; Всеросійській науково-практичній конференції "Литейное производство сегодня и завтра", Санкт-Петербург, Росія, 2003; міжнародному

науково-технічному конгресі "Ливарне виробництво: високоякісні виливки на основі ефективних технологій", Київ, 2004.

Публікації. За темою дисертації було опубліковано 7 друкованих праць, з них 4 у виданнях, рекомендованих ВАК, та одержано 1 патент України на винахід.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел з 108 найменувань,

4 додатків. Дисертаційна робота містить 123 сторінок основного тексту, 56 рисунків22 таблиці, 32 формули.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовано актуальність роботи, визначені мета та задачі досліджень, сформульовані наукові положення, що виносяться на захист, та їхнє практичне значення.


6

В першому розділі проведено літературний огляд перспективних складів і технологій отримання протипригарних покриттів у тому числі для кольорових сплавів при литті за ЛГМ - процесом. Встановлені відмінності в технологіях приготування ПП для лиття чорних та кольрових сплавів, класифіковані схеми отримання та застосування ПП. Доведено, що протипригарні покриття для лиття кольорових сплавів, за моделями, що газифікуються які застосовуються зараз, мають хороші технологічні характеристики, але деякі з них, такі як газотвірність, змочуваність, седиментаційна стійкість не відповідають вимогам, що до цих показників.

В другому розділі класифіковані фізико-механічні та технологічні властивості ПП, які впливають на якість поверхні виливків. Представлена нова методика вимірювання газопроникності ПП за допомогою металевої гільзи (рис. 1) на стандартному приладі моделі 042. Наведені також стандартні та адаптовані методики вимірювання газотвірності ПП, змочуваності їх рідкою фазою пінополістиролу, в'язкості, густини та седиментаційної стійкості ПП, досліджено впливу ПП на утворення пригару, наявність поверхневих дефектів, шорсткості поверхні, макро-, мікроструктури та