LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Автоматизована система неруйнівного контролю порушень суцільності металу при виготовленні деталей циліндричної форми

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Трушаков Дмитро Володимирович

УДК 620.179.1
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
ПОРУШЕНЬ СУЦІЛЬНОСТІ МЕТАЛУ

ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ДЕТАЛЕЙ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ
Спеціальність 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКіровоград – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі автоматизації виробничих процесів Кіровоградського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор

Гамалій Володимир Федорович,

Кіровоградський національний технічний університет
Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри маркетинга і економічної кібернетики.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Демченко Владислав Олексійович,

Одеський національний політехнічний університет
Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів;


кандидат технічних наук, доцент

Воробєйчик Василь Якович,

Кіровоградський національний технічний університет
Міністерства освіти і науки України,

доцент кафедри вищої математики та фізики.

Провідна установа: Національний університет харчових технологій, кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.


Захист відбудеться 22 жовтня 2004 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
К 23.073.01 в Кіровоградському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 25006, м. Кіровоград, пр. Університетський, 8.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кіровоградського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 25006, м. Кіровоград, пр. Університетський, 8.


Автореферат розісланий 20 вересня 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.М. Каліч

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Для досягнення високої якості виробів в машинобудуванні бажано проводити суцільний неруйнівний контроль на всіх етапах технологічного процесу. Це можливо лише при умові автоматизації усіх ланок неруйнівного контролю. Нажаль, існуючі контролюючі прилади в основному пристосовані для ручного контролю виготовляємої продукції.

В останні роки у дефектоскопії струмопровідних деталей та вузлів, при вирішенні завдань технічної діагностики, все частіше використовуються електромагнітні методи неруйнівного контролю, зокрема, метод вихорових струмів.

Тому дослідження, що спрямовані на автоматизацію неруйнівного контролю металевих деталей у машинобудуванні на основі метода вихорових струмів, на сьогодні є актуальними. Для дослідження були обрані найбільш навантажені і відповідальні деталі реверсивного насоса змінної продуктивності об'ємного гідропривода ГСТ-90, який входить до складу аксіально-поршневих машин, що виробляється на ВАТ "Гідросила" (м. Кіровоград).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Запропоновані у роботі методи і засоби обробки сигналів вихорострумових перетворювачів і їх використання в автоматизованих системах технічного діагностування об'єктів контролю розроблялися у межах науково-дослідних робіт, що здійснюються в Кіровоградському національному технічному університеті (Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування) і виконувалися за плановими тематиками: "Автоматизована система неруйнівного контролю відповідальних деталей гідронасоса", "Вихорострумовий дефектоскоп для неруйнівного контролю плунжерів гідронасоса" згідно договору №18 від 3.04.1997 року про творчу наукову співдружність між ВАТ "Гідросила" та Кіровоградським національним технічним університетом (Кіровоградським інститутом сільськогосподарського машинобудування). Ця робота також співпадає з напрямком національної науково-технічної програми "Створення і впровадження методів і засобів неруйнівного контролю і технічної діагностики "Технічний контроль 2000"".

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення якості відповідальних деталей реверсивного насоса змінної продуктивності об'ємного гідропривода ГСТ-90 у процесі їх виготовлення, скорочення витрат на проведення контролю, а також підвищення продуктивності праці шляхом розробки і дослідження комплексних засобів систем автоматизації неруйнівного контролю порушень суцільності металу.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі задачі:

- обрати та обгрунтувати метод неруйнівного контролю відповідальних деталей гідронасоса;

- вибрати найбільш придатний для контрольованих деталей тип первинного перетворювача;

- створити математичну модель первинного перетворювача;

- визначити основні перешкоджаючі фактори, що впливають на вихідний сигнал первинного перетворювача, та запропонувати методи компенсації впливу цих факторів;

- розробити структурну і принципову схеми та виготовити макет вихорострумового
дефектоскопа – основного вимірювального блоку автоматизованої системи;

- розробити структурну, принципову схеми і алгоритм функціонування автоматизованої мікропроцесорної системи контролю та виготовити її макет;

- оцінити техніко-економічні показники автоматизованої системи контролю.

Об'єкт дослідженя – це процес неруйнівного контролю порушень суцільності металу при виготовленні відповідальних деталей реверсивного насоса змінної продуктивності об'ємного гідроприводу ГСТ-90.

Предмет дослідженя – автоматизована система неруйнівного контролю порушень суцільності металу при виготовлені деталей циліндричної форми.

Методи дослідження - теоретичні і експериментальні дослідження. Теоретичні дослідження проводились з використанням положень теорії електромагнітної індукції, теорії роботи електронних систем та математичної статистики. Експериментальні дослідження проводились з використанням сучасної вимірювальної техніки та обладнання з обробкою отриманих результатів за допомогою засобів ЕОМ.

Наукова новизна одержаних результатів. Сукупність проведених у роботі досліджень являє собою рішення задач в області