LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Технологія металів. Машинобуд. → Автоматизована система технічної діагностики міцнісних характеристик металів на основі гібридних нейронних мереж

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТБАБІЧЕВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 620. 179. 16

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ МІЦНОСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛІВ НА ОСНОВІ ГІБРИДНИХ НЕЙРОннИХ МЕРЕЖ
05.13.06 – Автоматизовані системи управління і

прогресивні інформаційні технології
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Херсон 2003
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Шарко Олександр Володимирович,

Херсонський державний технічний університет, професор кафедри


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Лубяний Віктор Захарович,

Херсонський факультет Харківського

національного автомобільно-дорожнього університету, декан факультету


кандидат технічних наук, доцент

Хошаба Олександр Мирославович,

Вінницькийдержавний технічний університет, доцент кафедри


Провідна установа: Національний університет радіо-електроніки, кафедра електронних обчислювальних машин Міністерства освіти і науки України, м. Харків


Захист відбудеться " 03 " липня 2003р. о 9-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01, при Херсонському державному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон-8, Бериславське шосе, 24.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Херсонського державного технічного університету за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.


Автореферат розісланий "23" травня 2003р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Костін В.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасний стан розвитку автоматизованих інформаційних систем контролю і їхнє широке упровадження визначають ефективні способи вирішення проблемних питань у різних галузях науки і техніки. Однією з найбільш актуальних сучасних проблем є своєчасне визначення міцносних характеристик у нелінійних динамічних об'єктах в умовах апріорної невизначеності властивостей об'єкта.

Значний внесок у розвиток теорії і практики створення автоматизованих інформаційних систем прогнозування зробили Бодянський Є.В., Горбань А.Н., Д'яконов В.П., Івахненко О.Г., Кондратенко Ю.П., Круглов В.В., Марасанов В.В., Ул'янов В.Л., Петров Е.Г., Ротштейн О.П., Руденко О.Г., Шарко О.В., Ходаков В.Є., та ін.

Застосування нових архітектур та прототипів систем підтримки прийняття рішень у системі діагностики приводить до підвищення якості, економічності продукції за рахунок автоматизації і підвищення швидкодії процесу виявлення зміни механічних параметрів виробів, що сприяє безаварійній роботі промислових об'єктів.

Існуючі системи технічної діагностики мають велику похибку у зв'язку з обмеженістю набору вхідних параметрів. Комплексне застосування різних методів контролю зустрічається вкрай рідко через громіздкість і трудомісткість обробки багатомірних даних. Тому розробка автоматизованих систем прогнозування, заснованих на нових інформаційних технологіях, представляє не тільки науковий інтерес, а також є актуальним завданням сучасної промисловості.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Мета роботи і її основні задачі відповідають державним науково-технічним програмам, що сформульовані в Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" і в Законі України "Про національну програму інформатизації", а також планам найважливіших науково-технічних робіт Міністерства освіти і науки України:

6. – Інформатика, автоматизація і приладобудування;

6.2.2.- Перспективні інформаційні технології і системи;

Дисертація відповідає напрямкам досліджень кафедр фізики, електротехніки та інформаційних технологій Херсонського державного технічного університету, а саме: "Розробка програмно-апаратних засобів технічної діагностики металопродукції" (№ державної реєстрації 0103U003654, відповідальний виконавець Бабічев С.А.)

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є розробка автоматизованої системи контролю, що дозволяє підвищити якість і точність визначення міцносних характеристик металів за рахунок використання нових архітектур систем підтримки прийняття рішень і гібридних нейронних мереж.

Для досягнення цієї мети у роботі були поставлені і розв'язані наступні задачі:

дати оцінку сучасного стану систем підтримки прийняття рішень і технічної діагностики міцносних характеристик металів;

розробити методику розширення вхідної бази даних, використовуваних для налагодження автоматизованої експертної системи технічної діагностики, що дозволяє підвищити точність визначення міцносних характеристик металів;

розробити архітектуру та прототип системи підтримки прийняття рішень для визначення раціональних комбінацій методів контролю міцносних характеристик металів при наявності нечітких емпіричних даних, засновану на використанні функції бажаності Харрінгтона;

створити математичну модель обліку впливу розмірних і технологічних факторів на точність обумовленої характеристики з метою їхнього коректування;

побудувати автоматизовану експертну систему технічної діагностики з використанням декількох методів контролю, у якій міцносні характеристики визначаються гібридною нейронною мережею.

Об'єкт дослідження – автоматизовані експертні системи, призначені для витягу знань з багатомірних даних.

Предмет дослідження – інформаційні технології, моделі системи підтримки прийняття рішень в автоматизованих експертних системах технічної діагностики міцносних характеристик металів.

Методи дослідження. У роботі використані методи регресійного, кореляційного і дисперсійного аналізів, математичний апарат лінійної алгебри, нейроматематики, теорії ймовірностей, теорії нечітких множин.

Наукова новизна отриманих результатів:

створено автоматизовану експертну систему технічної діагностики міцносних характеристик металів, засновану на комплексному використанні методів контролю і гібридних нейронних мереж, що обумовлює високу точність визначення механічних характеристик;

розроблено систему підтримки прийняття рішень, засновану на функції бажаності Харрінгтона, за допомогою якої експертна система при наявності нечітких емпіричних даних робить висновок про раціональність використання запропонованої комбінації методів контролю.

установлено, що для вирішення задач визначення міцносних характеристик металів найбільш оптимальною є