LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Воєнна наука. Військова справа → Автоматизована система управління повсякденною діяльністю вищого військового навчального закладу на базі локальної обчислювальної мережі

18


Держкомітет промислової політики України


Науково-виробнича корпорація

"Київський інститут автоматики"
ГЛУЦЬКИЙ Володимир Іванович


УДК (658.012.011.56: 681.324): 355.232
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОВСЯКДЕННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БАЗІ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІСпеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління

та прогресивні інформаційні технології

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2001


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Науково-виробничій корпорації "Київський інститут автоматики".
Науковий керівник:

- лауреат Державної премії України, кандидат технічних наук, доцент РЮМШИН Микола Олександрович, генеральний директор НВК "Київський інститут автоматики".


Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, професор ЗАЙЦЕВ Володимир Григорович, директор ДНВП "Комета" НВК "Київський інститут автоматики";- доктор технічних наук, старший науковий співробітник САМОХВАЛОВ Юрій Якович, начальник відділу Наукового центру управління і зв’язку МО України.


Провідна установа:

Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.


Захист відбудеться " 14 " березня 2001 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.818.01 Науково-виробничої корпорації "Київський інститут автоматики" за адресою: 04107 Київ, вул. Нагірна, 22, корп.1.

Відгуки на автореферат у двох примірниках, засвідчені печаткою установи, просимо надсилати за адресою: 04107 Київ, вул. Нагірна, 22, НВК "КІА", вченому секретарю.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НВК "Київський інститут автоматики".


Автореферат розісланий " 12 " лютого 2001 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради к.т.н. Л.П.Тронько
ЗАГАЛЬНА характеристика рОботИ


Актуальність теми. Однією з важливіших і специфічних галузей людської діяльності є сфера вищої освіти, в тому числі вищої військової освіти.

Військово-навчальні заклади Міністерства оборони України як об’єкт інформатизації представляють собою велику складну систему, яка характеризується багатовимірністю, що обумовлена великою кількістю підрозділів; багатоцільовим характером функціонування; необхідністю реалізацій безперервного багатоступеневого навчання військових спеціалістів з використанням сучасних інформаційних технологій; багатопрофільністю підготовки військових спеціалістів.

Тому процес інформатизації військово-навчальних закладів Міністерства оборони України має ряд особливостей, основними з яких є:

високий рівень складності загальної системи навчання, який зв'язаний з необхідністю швидкої зміни програм навчання за усіма напрямками відповідно до державної програми будівництва і розвитку Збройних Сил України;

суттєве перевищення інформаційних процесів над матеріальними;

відносно висока інерційність циклів підготовки спеціалістів, одержання нових фундаментальних і прикладних знань.

Актуальність процесу інформатизації вищих військово-навчальних закладів України, її загальнодержавна значущість підтверджується наявністю цілого ряду нормативно-правових документів, до яких відносяться:

Наказ Президента України від 12.09.1994 р. № 832 "Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні";

концепція інформатизації Збройних Сил України, яка затверджена наказом Міністра оборони України від 11.02.1994 р. № 3;

концепція інформатизації військової освіти в Україні на період до 2005 року, яка розроблена Головним управлінням військової освіти Міністерства оборони України.

Інформатизація військової освіти передбачає масове застосування методів збору, обробки, передачі та збереження інформації за допомогою засобів комп'ютерної техніки і передачі інформації в навчальному процесі та управління повсякденною діяльністю у військово-навчальних закладах Міністерства оборони України.

Основними цілями інформатизації є:

підвищення ефективності, оперативності і гнучкості управління ВВНЗ у процесі повсякденної діяльності;

впровадження існуючих і розробка нових інформаційних технологій з метою оптимізації управління повсякденною діяльністю ВВНЗ;

науково-педагогічні дослідження в галузі розробки автоматизованих систем і програмно-апаратних засобів безперервного багатоступеневого навчання з використанням можливостей Internet;

зниження вартості навчання;

забезпечення якості навчання, що відповідає міжнародним стандартам;

індивідуалізація навчання;

забезпечення взаємозв'язку між практичною діяльністю, навчанням і науковими дослідженнями;

підвищення рівня комп'ютерної грамотності осіб, які навчаються, професорсько-викладацького складу і посадових осіб військово-навчальних закладів.

Поряд з інформатизацією навчального процесу і наукової діяльності ВВНЗ найважливішим напрямком інформатизації є інформатизація повсякденної діяльності і управління військово-навчальним закладом.

Повсякденна діяльність військово-навчального закладу, що включає вирішення задач житлового, фінансового, тилового, технічного забезпечення, є невід'ємною складовою частиною діяльності ВВНЗ, яка істотно впливає на якість підготовки військових спеціалістів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У даній роботі використані результати, які були отримані в ході виконання двох науково-дослідних тем: "Розробка методологічних основ побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень та їх використання в органах управління" (шифр "Фаркоп"); "Дослідження проблеми та розробка пропозицій щодо автоматизації повсякденної діяльності вищого військово-навчального закладу МО України" (шифр "Діброва – ВНЗ").

Мета і завдання дисертаційного дослідження.Дослідження складалося з розробки і впровадження автоматизованої системи управління повсякденною діяльністю вищого військово-навчального закладу на основі розгортання інформаційно-телекомунікаційної мережі.

Метою дослідження є підвищення ефективності, оперативності і гнучкості управління повсякденною діяльністю військово-навчального закладу за рахунок удосконалення інформаційного забезпечення управління.

Об'єктом дослідження в дисертаційній роботі є повсякденна діяльність вищого військового навчального закладу.

Предметом дослідження є процес інформатизації повсякденної діяльності вищого військового навчального закладу.

Для досягнення даної мети були сформульовані та вирішені наступні частинні задачі:

- проведений аналіз процесу управління повсякденною діяльністю військово-навчального закладу з метою виявлення задач, які підлягають автоматизації;

- розроблена методика проектування АСУ повсякденною діяльністю ВВНЗ на базі локальної обчислювальної мережі;

  • розроблений технічний проект реалізації АСУ повсякденною діяльністю ВВНЗ на базі локальної обчислювальної мережі;

- розроблена методика обґрунтування функцій і чисельності адміністративно-управлінського персоналу ВВНЗ при впровадженні АСУ повсякденною діяльністю;

- отримані рекомендації з удосконалення методів роботи, уточнення складу і функцій адміністративно-управлінського персоналу ВВНЗ при впровадженні АСУ повсякденною діяльністю.

Наукова новизна отриманих результатів.

  • Розроблена математична модель та алгоритм розподілу інформації за зонами локальної обчислювальної мережі, яка