LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Воєнна наука. Військова справа → Армія в суспільстві, що трансформується (соціально-філософський аналіз)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНАТРЕБІН Михайло ПетровичУДК 14:(355.1+355.2)


АРМІЯ В СУСПІЛЬСТВІ, ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ

(СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історіїАВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора філософських наук


Х а р к і в – 2 0 0 5

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі філософії Харківського університету Повітряних Сил, Міністерство оборони України.

Науковий консультант:

доктор філософії, професор

Мануйлов Євген Миколайович,

Харківський університет Повітряних Сил, професор кафедри філософії.

Офіційні опоненти:

доктор філософських наук, професор

Ананьїн Валерій Опанасович,

Військовий інститут телекомунікацій та

інформатизації Національного технічного

університету України „КПІ”, завідувач

кафедри військово-гуманітарних наук;


доктор філософських наук, професор

Крисаченко Валентин Семенович,

Національний інститут стратегічних

досліджень при Президентові України,

завідувач відділу етнополітики;


доктор соціологічних наук, професор

Афонін Едуард Андрійович,

Національна академія державного

управління при Президентові України,

професор кафедри політології.

Провідна установа:

Національний технічний університет

України „КПІ”, кафедра філософії, м. Київ.


Захист відбудеться 16 червня 2005 року о 1515 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.18 при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд.2-49.

З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.

Автореферат розісланий „11” травня 2005 року.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат філософських наук, доцент Чугуєнко М.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Українськесуспільство перебуває на шляху трансформації від індустріальної стадії розвитку до побудови якісно нової цивілізації, що базується на новітніх технологіях, індустрії інформації та послуг. Цей процес відбувається на фоні загострення глобальних проблем, міжцивілізаційних протиріч, змін у геополітичній ситуації, які супроводжуються перманентними війнами і воєнними конфліктами, збройним насильством та воєнною небезпекою, що у свою чергу підвищує значущість військової сили та армії – її легітимного носія (армія розглядається як синонім збройних сил). Отже, армія була, є й буде невід’ємним інститутом сучасної держави. Трагічні події початку третього тисячоліття в США і Росії свідчать, що армія здатна модифікувати свої функції. Щоб ефективно захистити суспільство від нових загроз існуванню цивілізації, вона змінює модель взаємодії з ним. Таким чином, актуальність соціально-філософського аналізу місця та ролі армії в суспільстві в умовах трансформації всіх сфер життєдіяльності соціуму, яка пов'язана зі входженням суспільства в якісно нову еру розвитку, обумовлена рядом обставин.

По-перше, необхідно чітко визначити, що являє собою якісно нова ступінь суспільного життя, якими є її генезис і сутність, особливості першого досвіду побудови основ нової цивілізації, накопиченого світовим співтовариством; з’ясувати місце та роль армії у житті суспільства, еволюції сучасного соціуму.

По-друге, потрібна нова методологія досліджень накопиченого досвіду взаємодії армії та суспільства в межах соціально-філософського підходу. Рухаючись вперед, ми не повинні залишати поза увагою філософсько-методологічні та практичні досягнення попередніх поколінь. В минулому сучасне суспільство знаходить основу для серйозного логіко-гносеологічного аналізу сьогодення та передбачення майбутнього.

По-третє, існує об’єктивна необхідність створення нових дійових моделей взаємодії суспільства та армії, що сприятимуть ефективному та якісному вирішенню збройними силами свого функціонального призначення і гармонізації міри їх участі в зовнішній та внутрішній політиці держави.

По-четверте, Україна, як суверенна держава, володіє всіма державними атрибутами, в тому числі й Збройними силами, які повинні відповідати вимогам сучасного етапу розвитку цивілізації та військової справи.

По-п'яте, в сучасних умовах об'єктивними наслідками аналізу місця та ролі збройних сил в суспільстві, що трансформується, виступає формування найбільш прийнятної концепції національної безпеки, яка б, з одного боку, ефективно протистояла якісно новим загрозам існуванню соціуму, дозволяла забезпечити надійне зростання і добробут країни, сприяла становленню й удосконаленню громадянського суспільства, створювала умови для всебічного розвитку особистості, а з іншого – не призводила до мілітаризації суспільства, економіки, не ставала тією ідеєю, на багатті якої “згорали” б мільярдні суми платників податків.

По-шосте, особливості розвитку сучасної цивілізації детермінують появу якісно нових загроз її існуванню (насамперед, йдеться про міжнародний тероризм). Тому потребує більш ретельного аналізу з’ясування можливостей збройних сил протидіяти сучасному тероризму, з урахуванням складності його соціальної природи.

Відтак, побудова соціально-філософської концепції, яка визначає місце та роль армії в суспільстві, що трансформується, є надзвичайно актуальною теоретичною проблемою, розв’язання якої дозволить суб’єктам всіх рівнів воєнно-політичного та військового управління науково обґрунтовано вирішувати практичні завдання щодо забезпечення обороноздатності країни в умовах трансформації соціуму, вибору оптимальної стратегії і тактики розвитку збройних сил, визначення прийнятної соціальної вартості покращення стану їх бойової готовності та боєздатності.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати роботи знайшли відображення у проміжних та заключних звітах НДР „Дослідження етно-ментально-правових підстав формування і генезису свідомості національної безпеки України (шифр “База-2”)”, „Воєнна політика сучасної держави (шифр “Політика”)”, „Оборонна могутність держави перехідного типу (шифр “Могутність”)”, „Гуманітарні проблеми реформування та розвитку Збройних сил України (шифр “Гуманітаризація”)”, „Сучасний стан і напрямки вдосконалення змісту та методики викладання