LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Воєнна наука. Військова справа → Аспекти наукового обгрунтування фізичної підготовки льотного складу в процесі перенавчання на авіаційну техніку у воєнний час

3


АСПЕКТИ НАУКОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕНАВЧАННЯ НА АВІАЦІЙНУ ТЕХНІКУ У ВОЄННИЙ ЧАС

Петричко О.М.

Центр бойової підготовки ВПС ЗС України


Анотація. В статті аналізуються проблеми організації і проведенні фізичної підготовки льотного складу в процесі перенавчання на авіаційну техніку в воєнний час. Пропонуються шляхи в підвищенні організаційних заходів з фізичної підготовки.

Ключові слова: фізична підготовка, льотний склад, перенавчання на авіаційну техніку в воєнний час.

Аннотация. Петричко О.М. Аспекты научного обоснования физической подготовки лётного состава в процессе переобучения на авиационную технику в военное время. В статье анализируются проблемы организации и проведения физической подготовки лётного состава в процессе переобучения на авиационную технику в военное время. Предлагаются пути по повышению организационных мероприятий по физической подготовке.

Ключевые слова: физическая подготовка, лётный состав, переобучение на авиационную технику в военное время.

Annotation : Petrichko O.M. Aspects of the scientific substantiation of physical preparation the year composition in process of conversion training to aircraft technology at period of the wartime. The paper to analyze – say problems organization and contact of physical preparation the year composition in process of conversion training to aircraft technology at period of the wartime. Suggestion roads improvement organization measure on the physical preparation.

Key words : physical preparation year composition conversion training to aircraft technology in wartime.


Постановка проблеми. В даний час фізична підготовка в Збройних Силах України по своєму змісту, організації й ефективності відрізняється в гіршу сторону від двадцятилітньої давнини [2]. Гірше положення в авіаційних підрозділах, а особливо в навчальних закладах, де для приклада в Центрі бойової підготовки ВПС ЗС України слухачам під час навчання на фізичну підготовку виділяється всього 2 години на тиждень в вигляді самостійних занять [9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Причин для цього багато і не можна казати, що нічого не робиться. Протягом чотирьох років у Центрі бойової підготовки ВПС ЗС України проводився ряд наукових досліджень, як з постійним, так і з перемінним льотним складом [1]. Відпрацьовувалися різні варіанти по поліпшенню якісного проведення занять по фізичній підготовці [7], проводилися дослідження з психофізіологічного стану слухачів [6], і його підвищенню [4]. Так при якісній організації фізичної підготовки підвищився рівень працездатності льотного складу.

При проведенні вищевказаних досліджень було доведено, що слухачам для підвищення професіоналізму в льотній діяльності в процесі перенавчання на авіаційну техніку необхідно виділити 4 години для проведення навчально-тренувальних занять у навчальний час і 3 години на спортивно-масову роботу [8].

Робота виконана за планом НДР Центру бойової підготовки ВПС ЗС України.

Формулювання цілей статті. В статті обґрунтовується необхідність в проведенні організаційних змін по проведенню фізичної підготовки з льотним складом в процесі перенавчання на авіаційну техніку в воєнний час.

Виклад основного матеріалу. Діяльність льотного складу досить таки специфічна і професійна праця та багато в чому відрізняється від інших професій. Професійна діяльність льотного складу висуває високі вимоги до спеціальних фізичних якостей льотчика (штурмана). Вона пов'язана з водінням літака, пілотуванням, перехопленням повітряної цілі, бомбометанням, пуском ракет. Виконання цих задач визначає специфіку льотної праці, де на організм льотчика(штурмана) діє цілий ряд фізичних факторів польоту, а також значна емоційна напруга. Тому важливість у проведенні фізичної підготовки льотного складу незаперечна. Особливо це стосується слухачів і курсантів, де в період навчального процесу формується професійно - важливі якості[10].

Підготовка льотного складу є досить складним процесом. До одному зі складних періодів професійного удосконалювання льотного складу відноситься перенавчання на авіаційну техніку. На сьогоднішній день цю задачу виконує Центр бойової підготовки ВПС ЗС України. Але в зв'язку з економічними складностями терміни навчання скорочені в два рази[9], тому процес перенавчання проводиться по скорочених програмах, а вони у свою чергу відповідають програмам воєнного часу. Відповідно і фізична підготовка повинна відповідати вимогам по перенавчанню по скороченій програмі.

Визначаючи задачі фізичної підготовки необхідно враховувати, що слухачі перенавчаються практично по програмах воєнного часу і, виходячи з цього, програма по фізичній підготовці повинна бути, спрямована на удосконалювання тих якостей, що необхідні льотному складу в професійній діяльності.

У зв'язку з цим є гостра необхідність у розробці нової програми по фізичній підготовці для льотного складу винищувальної і винищувально-бомбардувальної авіації в процесі перенавчання на авіаційну техніку у воєнний час.

Природно, що при розробці нормативних документів по фізичній підготовці першорядне значення повинне приділятися питанням наукового обґрунтування , системи проведення фізичної підготовки військовослужбовців у воєнний час, тому, що саме в ній реалізуються всі методичні, теоретичні і практичні аспекти проблеми. Разом з тим, саме обґрунтування навчальної програми по фізичній підготовці льотного складу Військово-повітряних Сил України складається з цілого ряду проблем.

Це проблеми обґрунтування рішення виховних задач, що забезпечують позитивний вплив фізичної підготовки на розвиток вольових і моральних якостей у льотного складу. Обґрунтування режимів навантаження в період проведення занять фізичною підготовкою для оптимальної працездатності льотчиків (штурманів) у процесі професійної діяльності. Створення необхідного комплексу фізичних вправ для впровадження нової програми, що забезпечить оздоровлення організму льотного складу в процесі фізичної підготовки.

Вирішити всі ці задачі в рамках емпіричних досліджень не здається можливим, тому потрібний комплексний підхід по залученню наукових розробок, що дозволять охопити всі ці задачі в сукупності. Для рішення даного питання пропонується принципово новий підхід у проведенні фізичної підготовки з льотним складом у процесі перенавчання на авіаційну техніку у воєнний час.

Гіпотезою дослідження є припущення, що запропонована нова навчальна програма по фізичній підготовці льотного складу, що розроблена на базі нових наукових, методичних і теоретичних обґрунтувань, буде більш ефективної порівняно з діючими і буде сприяти військово-професійній підготовці льотчиків у воєнний час.

Ціль роботи складається в розробці й апробації нової програми по фізичній підготовці, що буде сприяти швидкому введенню в професійну діяльність льотного складу, що проходить курси