LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Воєнна наука. Військова справа → Адаптація курсантів молодших курсів до навчання у вищому військовому навчальному закладі

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ

імені БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГОНа правах рукопису

Рудов Борис АнатолійовичУДК 159. 9: 355. 23
АДАПТАЦІЯ КУРСАНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ

ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ

навчальному закладі
Спеціальність 20. 02. 02

Військова педагогіка та психологіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук
Здобувач Рудов Б. А.


Хмельницький - 2002

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Національній академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, Державний комітет у справах охорони державного кордону України.


Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор

Сметанський Микола Іванович,

Вінницький державний педагогічний університет

ім. Михайла Коцюбинського,

кафедра педагогіки, завідувач кафедри.


Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор БУТЕНКО Володимир Григорович, Херсонський державний педагогічний університет,

кандидат педагогічних наук, доцент Грязнов Ігор Олександрович, Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, кафедра соціально-економічних дисциплін, старший викладач.


Провідна установаКиївський інститут внутрішніх справ МВС України, кафедра соціальної та правової педагогіки.


Захист відбудеться 27.09. 2002р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 Національної академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького за адресою: 29003, м. Хмельницький - 3, вул. Шевченка, 46.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького (29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46).


Автореферат розіслано 25.08.2002р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат педагогічних наук,


доцент Галімов А. В.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Останнім десятиріччям особливо актуальним стає науковий аналіз різних аспектів адаптації людини у швидко змінюваних та екстремальних умовах соціального середовища. Науково-технічний прогрес вносить у життя людини значні соціальні зміни, породжує швидке зростання обсягів знань і вимог до вмінь фахівця будь-якої галузі.

Це висуває все більш високі вимоги до навчально-виховної діяльності вищих військових навчальних закладів (ввнз). Відповідно до поставлених перед ввнз завдань особливого значення набуває вирішення проблем професійної адаптації курсантів з такою їх подальшою підготовкою, яка дозволить молодому фахівцеві досягти оптимальних результатів у самостійній професійній діяльності. Це стимулює науковий пошук нових психолого-педагогічних підходів і розробку нових, більш ефективних моделей та методичних систем, спрямованих на вироблення чітких шляхів адаптації курсантів у ввнз, що дозволить поліпшити якість підготовки офіцерського складу Збройних сил України загалом і внутрішніх військ МВС зокрема.

Однією з актуальних проблем професійної підготовки офіцерів МВС є адаптація вступників до навчання у ввнз. Зокрема, специфічні умови навчання у військовому навчальному закладі вимагають від курсантів відповідної соціальної, психологічної та дидактичної готовності. Приступаючи до навчання у спеціалізованому ввнз силових відомств, особистість стикається з особливими труднощами, диспропорціями та суперечностями, такими, як невідповідність між регламентованістю організації навчального процесу і самопідготовкою курсантів, між педагогічною організацією навчально-службової діяльності у ввнз і потенційними очікуваннями, запитами та життєвими планами першокурсника. Наявність таких суперечностей, з одного боку, і неготовність курсантів до їх розв'язання, з другого, нерідко призводить до виникнення труднощів у навчанні, тривожності, невротизації курсантів, унаслідок чого чимало з них розчаровується в обраній професії, втрачає віру у свої сили та можливості. Досить часто дезадаптованість є причиною порушення статутних стосунків, конфліктів у стосунках курсантів з викладачами та товаришами по службі. У зв'язку з цим у навчальних закладах силових відомств важливо забезпечити умови для успішної адаптації курсантів молодших курсів до навчання у вищому військовому навчальному закладі.

Останніми роками в системі вищої професійної освіти кадрів внутрішніх військ МВС України ведеться активний пошук нових освітніх концепцій, які б дозволили адекватно розв'язати проблему адаптації курсантів. Значним внеском у створення нової особистісно орієнтованої моделі розв'язання освітніх проблем у вищих військових навчальних закладах є дослідження, проведені в рамках педагогічної психології (Іщенко Д. В., Кікоть В. Л., Сафін О. Д., Симоненко О. В., Юрченко Я. Я.). Вони присвячені насамперед розв'язанню питань ефективного управління пізнавальною діяльністю курсантів, прищепленню їм якостей, необхідних військовослужбовцям-професіоналам. Проблемі адаптації студентів до навчання у ввнз присвячені також роботи Барабанщикова О. В., Сметанського М. І., Феденко М. Ф., Яблонко В. Я. та ін.

Ряд досліджень присвячено різним аспектам готовності військовослуж