LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів


Головна Воєнна наука. Військова справа → Організаційні умови застосування технології психологічного впливу в системі владних відносин

його оптимізації.

Гіпотезадослідження. Ефективність психологічного впливу військових керівників на підлеглих може бути суттєво підвищена за умови оволодіння керівниками засобами його застосування з урахуванням статусно-рольової позиції підлеглого, його особистості та умов реалізації ним військово-професійної діяльності.

Основні завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз літературних джерел з проблеми, визначити на цій підставі загальну стратегію дослідження.

2. Визначити особливості застосування психологічного впливу військових керівників на підлеглих.

3. Розробити емпіричну модель дослідження психологічного впливу військових керівників на підлеглих та провести її дослідно-експериментальну перевірку.

4. Виявити основні умови і засоби активізації психологічного впливу військових керівників на підлеглих.

5. Розробити практичні рекомендації щодо використання військовими керівниками психологічного впливу на підлеглих різних посадово-функціональних рівнів.

Теоретико-методологічну основу дослідження склала система пояснювальних принципів психологічної теорії особистості (К. О. Абульханова-Славська, А. Г. Асмолов, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Т. М. Титаренко); концепція діяльнісного опосередкування особистісного розвитку (С. Д. Максименко, А. В. Петровський); наукові уявлення про особистість професіонала (К. М. Гуревич, Є. М. Іванова, Є. О. Климов, Б. Ф. Ломов, Н. В. Самоукіна, Б. О. Федоришин, В. Д. Шадріков, М. І. Сметанський., Д. В. Іщенко), в тому разі й у галузі військово-професійної діяльності (А. В. Барабанщиков, В. А. Бодров, О. Д. Глоточкін, М. С. Корольчук, Г. В. Ложкін, Я. В. Подоляк, Б. М. Олексієнко, О. Д. Сафін, М. В. Синьов, М. Ф. Феденко, М. І. Томчук, Є. М. Потапчук); науково-психологічні положення про зміст і механізми керівництва як функції управління (В. Г. Афанасьєв, О. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Л. М. Карамушка, Л. Є. Орбан-Лембрик, В. Т. Циба, Т. С. Яценко); уявлення про закономірності, механізми і засоби психологічного впливу (Г. О. Балл, М. С. Бургін, Є. Л. Доценко, Т. С. Кабаченко, Г. А. Ковальов, Є. В. Сидоренко, В. П. Шейнов), в тому числі й в рамках Збройних Сил України та інших військових формувань.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези були використані методи теоретичного та емпіричного дослідження:

теоретичні – аналіз, синтез, класифікація, систематизація, узагальнення;

емпіричні – спостереження, бесіда, опитування, анкетування, тестування, аналіз продуктів діяльності, прийоми само- і взаємооцінювання, констатуючий експеримент. Оброблення даних проводилася за допомогою статистичних методів, зокрема кореляційного та факторного аналізу.

Організація та етапи дослідження. Дослідження здійснювалося у три етапи протягом 2000-2003 років.

На першому етапі (2000-2001 рр.) визначалися вихідні підходи до дослідження проблеми психологічного впливу на особистість. Розроблено комплекс методичних прийомів дослідження.

Результати першого етапу дали можливість вибрати адекватні методи дослідження, а також накреслити шляхи вирішення проблеми.

На другому етапі (2001-2002 рр.) проводилися пілотажні і пролонговані експериментально-діагностичні дослідження діяльності військових керівників щодо особливостей застосування ними психологічного впливу на підлеглий особовий склад. Загалом до участі в дослідженні були залучені 334 військовослужбовці. Другий етап завершився аналізом та інтерпретацією результатів дослідно-експериментального дослідження.

Результати другого етапу дослідження знайшли своє відображення і реалізацію в рамках виконання НДР №203-0004 К “Структура і класифікація інформаційних джерел в прикордонних районах. Вплив інформаційного простору на морально-психологічний стан особового складу підрозділів кордону”.

На третьому етапі (2002-2003 рр.) на основі результатів попереднього дослідження були встановлені основні організаційні умови оптимізації психологічного впливу військових керівників на підлеглих. Розроблені практичні рекомендації військовим керівникам щодо форм і умов застосування психологічного впливу на підлеглих.

Результати третього етапу досліджень знайшли своє відображення та реалізацію у ряді наукових публікацій та науково-методичних посібниках.

Наукова новизна та теоретична значущість результатів дослідження полягає в тому, що у ньому:

вперше розроблено технологію психологічного впливу військових керівників на підлеглих; визначено закономірності психологічного впливу військових керівників на підлеглих; розкрито організаційні умови активізації психологічного впливу військових керівників на підлеглих;

уточнено зміст, функції та засоби психологічного впливу військових керівників на підлеглих.

Практичне значення результатів дослідження полягає у розробці практичних рекомендацій військовим керівникам щодо психологічного впливу на підлеглих.

Результати дослідження впроваджено у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (акт реалізації від 25 грудня 2003 року), у Науково-дослідному інституті Державної прикордонної служби України (акт реалізації від 23 грудня 2003 року) у Науково-методичному центрі Міністерства оборони України (акт реалізації від 17 грудня 2003 року).

Особистий внесок автора дослідження становлять: теоретичне обґрунтування, побудова та апробація емпіричної моделі дослідження, збір та опрацювання експериментальних даних, розробка рекомендацій щодо використання отриманих результатів.

Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечувалися використанням надійних і валідних діагностичних методик, адекватних меті та завданням дослідження, поєднанням кількісного та якісного аналізу емпіричних даних, репрезентативністю вибірки та застосуванням методів математичної статистики із залученням сучасних програм оброблення даних.

Апробація та впровадження результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження доповідалися на науковій конференції “Формування правової держави в Україні: проблеми та перспективи” (м. Тернопіль, 28 лютого 2003 р.), на міжвузівській науково-теоретичній конференції “Проблеми становлення духовності і моралі молодої людини в сучасних умовах” (м. Львів, 18 квітня 2003 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації знайшли своє висвітлення у 6 одноосібних статтях у фахових виданнях.

Структура і обсяг дисертації. Зміст дисертації складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. Рукопис містить