LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів


Головна Воєнна наука. Військова справа → Професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів миротворчих сил

яких завищені значення, і навпаки, значення мотивації і здібності до адаптування – занижені. Це дозволяє зробити висновок про необхідність проведення професійного психологічного відбору з числа кандидатів тих військовослужбовців, які мають необхідний рівень сформованості професійно важливих якостей.

Таблиця 1

Узагальнені результати психологічних показників кандидатів для миротворчих підрозділівПсихологічні показники

Математико - статистичні показники


Середньоариф-

метичне (X)

Стандартне відхилення (S)

Коефіцієнт варіативності признаку (V)

Особистісна тривожність (LT)

36,9

8,6

23

Ситуативна тривожність (RT)

38,7

10,1

26

Стійкість до стресу


33,6

8,2

24

Інтелект


49,6

4,9

9,9

Адаптованість


32,3

21,1

42

Мотивація досягнення


11,6

2,2

18,8

Мотивація схвалення


9,0

3,2

35,8


Із чисельності обстежених кандидатів були відібрані 66 військовослужбовців, рівні сформованості професійно важливих якостей яких, відповідали вимогам професіограм військовослужбовців контрольного блок-посту зони безпеки та спостерігача припинення ведення вогню і врегулювання взаємовідносин між ворогуючими сторонами. Узагальненні результати психологічних показників вище зазначених військовослужбовців викладені в табл. 2.

З результатів дослідження наведених у табл. 1 та табл. 2 видно, що значення вимірюваних показників суттєво відрізняються між собою. Найбільша різниця відмічається між такими показниками, як адаптованість, особистісна і ситуативна тривожність та стійкість до стресу. Так, середньоарифметичне значення показника адаптованості військовослужбовців, відібраних з чисельності кандидатів для миротворчих підрозділів перевищує аналогічний показник кандидатів для миротворчих підрозділів на 17,8 бала.

Таблиця 2

Узагальнені результати психологічних показників військовослужбовців (із чисельності кандидатів) відібраних для миротворчих підрозділів

Психологічні показники

Математико - статистичні показники


Середньоариф-

метичне (X)

Стандартне відхилення (S)

Коефіцієнт варіативності признаку (V)

Особистісна тривожність (LT)

30,9

5,1

16,4

Ситуативна тривожність (RT)

32,5

6,0

18,5

Стійкість до стресу


27,6

4,7

16,9

Інтелект


50,4

4,8

9,5

Адаптованість


50,1

8,6

26,6

Мотивація досягнення


18,15

2,1

17,8

Мотивація схвалення


8,8

3,2

36,9Різниця по показникам особистісної і ситуативної тривожності склала, відповідно - 6,0 та – 6,2 бала. Подібна різниця відмічається між показниками стійкості до стресу – 6,0 балу. Все це свідчить про те, що у відібраних військовослужбовців професійно важливі якості мають більш високий рівень сформованості і вони більш придатні до виконання завдань миротворчих місій.

З метою перевірки відповідності показників професійно важливих якостей відібраних військовослужбовців вимогам професіограм спеціальностей було проведено їх повторне діагностування у процесі виконання миротворчих завдань в місійний період з використанням методик професійного психологічного відбору. Отримані дані були піддані математико-статистичній обробці, результати якої наведені в табл. 3.

З табл. 3. видно, що у процесі виконання миротворчих завдань в місійний період відбуваються зміни психологічних показників професійно важливих якостей у порівнянні з предмісійним періодом. Так, динаміка середньоарифметичних значень ситуативної тривожності мала тенденцію до зростання, адаптивності та стійкості до стресу – до зниження, значущість яких підтверджена розрахунками t -критерію (при р<0.001).

Таблиця 3

Динаміка узагальнених результатів психологічних показників військовослужбовців в предмісійний та місійний періоди

Психологічні показники

Математико-статистичні показники


Середньоариф-

метичне (X)

в предмісійний період

Середньоариф-

метичне (X)

в місійний період

t-критерій Стьюдента

Особистісна тривожність (LT)

30,9

32,7

р<0,001

Ситуативна тривожність (RT)

32,5

41,5

р<0,001

Стійкість до стресу


27,6

33,9

р<0,001

Інтелект


50,4

47,3

p>0,001

Адаптованість


32,3

24,45

р<0,05

Мотивація досягнення


18,15

12,0

p>0,001

Мотивація схвалення


8,8

6,75

p>0,001По іншим показникам зміни були не значними. Вище зазначене пояснюється негативним впливом стрес-факторів особливих та екстремальних умов професійної діяльності військовослужбовців.

В процесі теоретичного дослідження проблеми професійного психологічного відбору військовослужбовців для миротворчих підрозділів встановлено, що на ефективність їх професійної діяльності суттєво впливає така типологічна властивість нервової системи як її сила. Для діагностики сили нервової системи нами використовувався "Тепінг-тест" Є.П. Ільїна. Результати дослідження представлені в табл. 4.

З результатів представлених в табл. 4 видно, що кандидати для миротворчих підрозділів мають різні показники сили нервової системи, але