LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Воєнна наука. Військова справа → Адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді координат повітряних об'єктів

16


Міністерство освіти і науки України
Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
БАКУМЕНКО Борис ВолодимировичУДК 621.396.967.2


АДРЕСНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ

СИСТЕМ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ВПІЗНАВАННЯ

НА ОСНОВІ КОДУВАННЯ СИГНАЛАМИ ЗАПИТУ ТА ВІДПОВІДІ КООРДИНАТ ПОВІТРЯНИХ ОБЄКТІВ05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2008Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Обод Іван Іванович,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

професор кафедри системи інформації.Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Леховицький Давід Ісаакович,

Харківський національний університет радіоелектроніки, головний науковий співробітник Наукового-дослідного центру інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем і технологій;


кандидат технічних наук, доцент

Батурін Микола Гаврилович,

відкрите акціонерне товариство «Акціонерне товариство науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», вчений секретар.


Захист відбудеться «04» липня 2008 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.062.07 у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за адресою: 61070, м. Харків, вул. Чкалова, буд. 17.


З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за адресою: 61070, м. Харків, вул. Чкалова, буд. 17.Автореферат розісланий «03» липня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.В. Лукін

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Досвід сучасних війн та воєнних конфліктів свідчить про постійне зростання ролі повітряного простору у збройній боротьбі, що призводить до стрімкого збільшення кількості літальних апаратів, призначених для ведення (забезпечення) бойових дій, та інтенсивності їх використання. Тому в усіх ланках військового управління для прийняття обґрунтованих рішень необхідно мати повну та достовірну інформацію про повітряну обстановку, що склалася, включно з визначенням державної належності повітряних об’єктів. Основними засобами визначення державної належності є системи радіолокаційного впізнавання (РЛВ). Існуючі системи РЛВ («Пароль», Mk XII) характеризуються низькими прихованістю та завадостійкістю, що дозволяє противнику виявляти повітряні об’єкти за сигналами відповіді відповідачів засобами радіотехнічної розвідки (РТР) та не дозволяє вважати їх надійним джерелом інформації про державну належність об’єктів, особливо у складних умовах повітряної обстановки. Наприклад, під час бойових дій в Іраку війська союзників 17 разів застосовували зброю по своїх літаках та військах через неправильне визначення державної належності. Відомі методи (імітостійкий режим роботи, безадресний метод, метод на основі синхронізації елементів системи РЛВ за часом) дозволяють частково підвищити окремо завадостійкість або прихованість систем РЛВ, але не дають змогу підвищити завадозахищеність систем РЛВ у цілому. Тому тема дисертаційної роботи, присвяченої підвищенню завадозахищеності систем РЛВ, є актуальною та визначає необхідність рішення відповідної науково-технічної задачі.

Науковим завданням роботи є підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання шляхом розробки адресних методів радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді координат повітряних об’єктів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у рамках НДР «Розробка методів підвищення перешкодозахищеності систем вторинної радіолокації» ДР № 0101U000683, НДР «Розробка вимог до засобів відображення, документації та реєстрації даних про радіолокаційну інформацію», ДР № 0101U000599.

Мета і задачі дисертаційного дослідження. Метою дослідженьє розробка методів підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання в умовах дії навмисних корельованих і некорельованих завад.

Для досягнення мети досліджень вирішені такі часткові завдання:

проведено аналіз принципів побудови існуючих систем радіолокаційного впізнавання і особливостей їх функціонування в умовах дії завад;

розроблено модель системи радіолокаційного впізнавання з урахуванням впливу некорельованих завад у каналі відповіді та можливості кодування сигналами запиту та відповіді координат об’єкту впізнавання;

удосконалено методику розрахунку коефіцієнту готовності систем радіолокаційного впізнавання з урахуванням дії хаотичних імпульсних завад у каналі відповіді та двоетапного порядку впізнавання повітряних об’єктів та проведена оцінка коефіцієнту готовності систем РЛВ;

проведено оцінку енергетичної прихованості літакових відповідачів систем радіолокаційного впізнавання та точності визначення координат повітряних об’єктів за сигналами відповідача пасивними та активно-пасивними системами РТР;

розроблено адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання;

розроблено рекомендації щодо реалізації адресних методів підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання.

Об'єктом дослідженняє процес радіолокаційного впізнавання повітряних об’єктів.

Предметом досліджень є завадозахищеність систем радіолокаційного впізнавання.

У ході вирішення завдань дисертаційного дослідження використані такі методи досліджень: методи теорії ймовірностей і випадкових процесів для розробки методики оцінки завадостійкості систем РЛВ; методи теорії виявлення радіолокаційних сигналів для оцінки прихованості систем РЛВ; методи теорії вимірювання параметрів сигналів та координат об’єктів для