LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Воєнна наука. Військова справа → Активне соціально-психологічне навчання компетентності у спілкуванні керівників військових колективівАКТИВНЕ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ

КОМПЕТЕНТНОСТІ У СПІЛКУВАННІ

КЕРІВНИКІВ ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕКТИВІВСпеціальність 20.02.02


- військова педагогіка та психологіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

Здобувач В. Печенізький


Хмельницький – 2000

Дисертацією є рукописРоботу виконано в Національній Академії Прикордонних військ України ім.Б.Хмельницького, Державний комітет у справах охорони державного кордону України.Науковий керівник:

Член-кореспондент АПН України, доктор військових наук, професор Олексієнко Борис Миколайович, Державний комітет у справах охорони державного кордону України, Командувач ПВУ.


Офіційні опоненти:

- дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор Яценко Тамара Семенівна, Черкаський державний педагогічний університет ім.Б.Хмельницького, кафедра психології, завідувач кафедри.

- кандидат психологічних наук Гундерук Людмила Миколаївна, Управління Міністерства внутрішніх справ по Хмельницькій області, відділ виховної, соціальної роботи і психологічного забезпечення, старший психолог відділу.
Провідна установа:

Військовий інститут при Державному університеті "Львівська політехніка", кафедра технічних засобів інформації та культурно-просвітницької діяльності у військах, м. Львів, Міністерство освіти та науки України, м. Київ.


Захист відбудеться 3.жовтня 2000 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 Національної Академії Прикордонних військ України ім. Б.Хмельницького за адресою: 29003, м.Хмельницький, вул. Шевченка, 46.


З дисертацією можно ознайомитися у бібліотеці Національної академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького (м.Хмельницький, вул. Шевченка, 46).


Автореферат розіслано 28 липня 2000 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат педагогічних наук,

доцент А. Галімов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сьогодні очевидним є те, що на фоні традиційних для вітчизняної психології теоретичних побудов і академічно суворих фундаментальних досліджень можна простежити нову тенденцію - активізацію спроб надати практичної спрямованості усьому накопиченому раніше багажу теоретичних концепцій і експериментальних фактів, а також асимілювати досвід закордонних шкіл і напрямків. Однією з інтенсивних форм навчання, що одержали останнім часом у вітчизняній психології визнання і поширення, є соціально-психологічний тренінг (СПТ). Його широко застосовують у професійній підготовці управлінських кадрів, педагогів, політичних діячів, тренерів та ін., зокрема, для підвищення компетентності у сфері спілкування. Результативність СПТ у вирішенні завдань підготовки до спілкування було показано в роботах Н.М. Богомолової, О.Ф. Бондаренка, Ю.М. Ємельянова, Ю.М.Жукова, Г.А. Ковальова, Л.А. Петровської, Т.С. Яценко та інших.

Потреби практики у підвищенні професіоналізму управлінських кадрів висувають на перший план завдання подальшого росту їхньої компетентності, у тому числі в сфері спілкування. Необхідність цього визначається задачами, що їх повинні вирішувати управлінці - керувати підлеглими. У великій кількості досліджень (А.В. Петровський [1977], Р.С. Нємов [1984], А.І. Новіков [1982], А.І.Донцов [1987], А.У. Хараш [1987], Т.С. Яценко [1989] та ін.) показано можливість через спілкування здійснювати оптимізуючий вплив на рівень розвитку групи як суб'єкта спільної діяльності. У іншому напрямку досліджень (Б.Ф. Ломов [1980]; В.А.Кольцова [1981]; О.М. Дубовська, І.М. Улановська [1987]; Й. Госковець, Й. Штикар [1987], О.Д. Сафін [1998] та ін.) показано вплив різноманітних сторін спілкування на організацію, ефективність і мотиваційну структуру спільної діяльності.

Таким чином, розгляд спілкування як засобу оптимізації спільної діяльності робить актуальною задачу підвищення компетентності керівників у сфері спілкування і розробки спеціальних програм, спрямованих на розвиток відповідних знань, навичок і умінь. Актуальність цієї задачі пов'язана також із неможливістю остаточного вирішення проблеми конфліктних ситуацій у процесі трудової діяльності. Потреба ефективно впливати на взаємодію і спілкування підлеглих, контролювати і певним чином корегувати їхні контакти є додатковим чинником, що опосередковано висуває високі вимоги до рівня компетентності керівників у сфері спілкування.

Потреби практики в підвищенні компетентності керівників у спілкуванні з підлеглими, з одного боку, і досвід успішного використання СПТ для вирішення цієї проблеми в інших сферах людської діяльності, з іншого, диктують необхідність розробки спеціальних програм СПТ, спрямованих на розвиток знань, навичок і умінь спілкування, а також відповідну їх корекцію. У свою чергу розвиток у вітчизняній психології теоретичних і методичних розробок щодо використання активного соціально-психологічного навчання (АСПН) як засобу підвищення компетентності керівників у спілкуванні з підлеглими і визначило наукову спрямованість цієї роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження було проведено в рамках державної програми соціально-психологічної адаптації військовослужбовців та членів їх сімей, а також плану наукової діяльності ПВУ (НДР №386/74).

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження - розробити програму діяльнісно-орієнтованого СПТ та обгрунтувати можливість її використання для підвищення компетентності керівників військових колективів у спілкуванні з підлеглими.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

1. Проаналізувати структурні елементи компетентного спілкування та їх зв'язок з професійною діяльністю керівника військового колективу. Визначити основні причини психологічних труднощів спілкування.

2. Розробити діяльнісно-орієнтовану програму СПТ для забезпечення інтенсивного розвитку знань, навичок і умінь компетентного спілкування керівників військових колективів.

3. Розробити критерії і провести апробацію методичних процедур комплексної оцінки компетентності у спілкуванні як результату впливу АСПН.

Об'єкт дослідження - міжособистісне спілкування керівників військових колективів. Предмет дослідження - вплив соціально-психологічного тренінгу на зміну характеристик спілкування керівників військових колективів.

Методи дослідження передбачали проведення опитувань керівників організацій і упорядкування проблемних ситуацій, експертну оцінку результатів формуючого експерименту (із контрольною групою), з точки зору впливу СПТ на характеристики спілкування з використанням сукупності діагностичних методик (репертуарного тесту Дж. Келлі, методики “словесного портрета” А.О. Бодальова, методики А.Г.