LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Воєнна наука. Військова справа → Алгоритм оцінки професійної діяльності і професійної готовності інженерно-технічного персоналу органів охорони кордону

АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРОФЕСІЙНОЇ

ГОТОВНОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ

Мандрик Є.В.

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Анотація. Сформульовано алгоритм оцінки професійної діяльності і професійної готовності інженерно-технічного персоналу органів охорони кордону, який включає оцінкубазової підготовки,оцінку професійного рівня таоцінку професійної готовності інженерно-технічного персоналу органів охорони кордону. Застосувавши приведені критерії, за допомогою яких при цьому відкривається реальна можливість об'єктивної і порівнянної оцінки знань тих, що навчаються на основі розробки стандартних тестів рівнів засвоєння, використання технічних засобів для контролю знань і статистичних рішень ефективності навчання в цілому.

Ключові слова: персонал, готовність, професійна діяльність.

Аннотация. Мандрик Е.В.Алгоритм оценки профессиональной деятельности и профессиональной готовности инженерно-технического персонала органов охраны границы. Сформулирован алгоритм оценки профессиональной деятельности и профессиональной готовности инженерно-технического персонала органов охраны границы, которая включает оценку базовой подготовки, оценку профессионального уровня и оценку профессиональной готовности инженерно-технического персонала органов охраны границы. Применив приведенные критерии, с помощью которых при этом открывается реальная возможность объективной и сравнимой оценки знаний обучаемых на основе разработки стандартных тестов уровней усвоения, использования технических средств для контроля знаний и статистических решений эффективности обучения в целом.

Ключевые слова: персонал, готовность, профессиональная деятельность.

Annotation. Mandrik E.V.The professional activity and professional readiness of technicians and engineers of border guard organs estimation algorithm. The professional activity and professional readiness of technicians and engineers of border guard organs estimation algorithm, which includes basis preparation estimation, professional level estimation and professional readiness of technicians and engineers of border guard organs estimation is formulated.

Having implemented the established criteria with which the real possibility of objective and comparable students knowledge estimation on the basis of standard mastering levels tests, using of hardware for the control of knowledge and statistical decisions of teaching efficiency on the whole is here opened by.

Key words: personnel, readiness, professional activity.


Вступ.

У сучасних умовах якість виконання професійних функцій персоналом Державної прикордонної служби України (ДПСУ) набуває особливого значення. У зв'язку зі зміною концепції охорони Державного кордону України ці функції суттєво розширюються й ускладнюються, що зумовлює підвищення рівня вимог до професійної підготовки персоналу ДПСУ. Застосування нових способів виконання оперативно-службових завдань та зміни, що відбуваються у зв'язку з реформуванням ДПСУ, висувають перед офіцерським складом цілу низку проблем, розв'язання яких потребує значного підвищення ефективності виконання функціональних обов'язків прикордонниками.

На даний момент існуюча система педагогічного (в тому числі і дидактичного) супроводження професійної діяльності фахівців інженерно-технічного складу ДПСУ не може у повній мірі забезпечити виконання покладених на неї функцій. Тому проблематика формування сучасного науково-технічного світогляду, набуття і підтримання достатнього рівня кваліфікації персоналу ДПСУ, в тому числі інженерно-технічного складу, є актуальною і потребує свого вирішення.

Викладені питання стоять не лише в системі підготовки фахівців-прикордонників, але і у всій системі вищої освіти. Одним із шляхів виходу з "кризи вищої освіти" є така організація дидактичного процесу, при якій основним завданням вищого навчального закладу є навчити майбутніх фахівців вчитись 1, тобто самостійно засвоювати необхідні для професійної діяльності знання, а також створення умов для неперервного отримання цих знань 2, 3, адже людина, яка набула освіту вчора, являється погано пристосованою і неосвіченою сьогодні, нездатною до завтрашнього дня 4. Реалізація вказаних шляхів здійснюється на основі створення нових педагогічних технологій 5, направлених на гарантоване отримання заданих результатів освітньої діяльності.

Робота виконана за планом НДР Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.

Формулювання цілей роботи.

Дана стаття має на меті зробити огляд та короткий аналіз невирішених наукових завдань з педагогічного забезпечення підготовки фахівців інженерно-технічної служби для ДПСУ та післядипломного педагогічного забезпечення їх оперативно-службової діяльності, а також обґрунтувати алгоритм оцінки кваліфікаційного рівня і професійної готовності інженерно-технічного персоналу органів охорони кордону.

Результати дослідження.

Одною з умов ефективного вирішення завдань щодо підтримання рівня кваліфікації інженерно-технічного складу (а в ідеалі – її підвищення) в процесі безпосередньої професійної діяльності є наявність відповідного науково обґрунтованого педагогічного забезпечення діяльності цих фахівців.

Основними функціями системи педагогічного забезпечення професійної діяльності фахівця в ДПСУ повинно бути:

- удосконалення знань і практичних навичок персоналу ДПСУ для успішного виконання поставлених завдань під час підготовки та проведення оперативно-службових дій;

- узгодження і гармонізація роботи підрозділів і органів управління в плані підвищення кваліфікації персоналу;

- формування у персоналу високої морально-психологічної стійкості та працездатності в будь-яких умовах;

- розвиток методичних навичок офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) в організації і проведенні заходів щодо навчання та виховання особового складу; організацію і проведення заходів підготовки підрозділів і органів управління всіх ланок.

Критичний аналіз ступеня досягнення кінцевої мети функціонування існуючої системи післядипломної професійної підготовки показав наступне.

Оцінка рівня кваліфікації та рівня професійної готовності інженерно-технічного персоналу ДПСУ ускладнена, оскільки критерії цієї оцінки недосконалі і не дають змоги адекватно оцінити рівень професіональної підготовки персоналу, тому їх оцінка робиться часто не об’єктивно.

Відсутність змоги адекватно оцінити ступінь кваліфікаційного рівня персоналу не дає можливості розробити раціональні шляхи підвищення кваліфікації.

Із застосуванням існуючих, часто якісних, а не кількісних критеріїв, можна зробити висновок про недостатню ефективність існуючої системи професійної підготовки в частині її, направленій на підтримання і підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу ДПСУ. Це підтверджується матеріалами колегій органів охорони кордону та ДПСУ, наказами керівництва, результатами перевірки підрозділів та органів охорони державного кордону, актами раптових перевірок та іншими внутрішніми документами.

Для вдосконалення системи після дипломної освіти персоналу ДПСУ, запропонований алгоритм оцінки рівня кваліфікації, який включає три етапи:

  • оцінка базової підготовки персоналу в початковий період становлення на первинних посадах;

  • оцінка професійного рівня персоналу за результатами безпосередньої діяльності на займаних посадах;

  • оцінка професійної готовності до виконання інших, потенційно можливих завдань (як в рамках посадових обов’язків, так і рамках можливого виконання обов’язків на вищих посадах).

Оцінка базової підготовки виконується в період становлення фахівця на посаді (аналіз свідчить, що без такого періоду адаптації може працювати лише 10-15% випускників) і складається наступних елементів.

1. Оцінки результатів навчальної діяльності в закладах освіти – виконується на основ