LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Воєнна наука. Військова справа → Аналіз існуючої системи підготовки офіцерів та вимог до керівників, що залучені до проведення занять в період первинної військово-професійної підготовки

АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ТА ВИМОГ ДО КЕРІВНИКІВ, ЩО ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ В ПЕРІОД ПЕРВИННОЇ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Піддубний О.Г., Ольховий О.М., Лисак Г.Г., Смірнов Б.П.

Харківський військовий університет


Анотація. В статті розглядаються існуюча система підготовки офіцерів та вимоги до керівників, що залучаються до проведення занять із курсантами в період первинної військово-професійної підготовки.

Ключові слова: підготовка керівників занять, первинна військово-професійна підготовка.

Аннотация. Поддубный А.Г., Ольховой О.М., Лысак Г.Г., Смирнов Б.П.Анализ существующей системы подготовки офицеров и требований к руководителям, привлеченным к проведению занятий в период первичной военно-профессиональной подготовки. В статье рассматриваются существующая система подготовки офицеров и требования к руководителям, проводящим занятия с курсантами в период начальной военно-профессиональной подготовки.

Ключевые слова: подготовка руководителей занятий, начальная военно-профессиональная подготовка.

Annotation.Poddubny A.G., Ol’hovoy O.M., Lisak G.G., Smirnov B.P. Analysis of an existing system of preparation of the officers and demands to the principals, attracted to holding occupations in the season of primary military vocational training. The existent system of preparation officers, demands to the instructors conducting studies with cadets in period of elementary professional preparation is seen in the article.

Keywords: preparation of the principals of occupations, initial military vocational training.


Постановка проблеми.Проведення занять з предметів загальновійськової підготовки (в тому числі і фізичної підготовки) покладається на командирів підрозділів курсантів вищих військових навчальних закладів та особовий склад навчальних центрів, які залучаються до навчання курсантів 1.

Підготовка керівників занять з фізичної підготовки є однією з функцій управління фізичною підготовкою і важливим елементом її організації. Сьогоднішній стан підготовки керівників занять можна проілюструвати таким прикладом: коли офіцери приступають до проведення занять в навчальному центрі, то виявляється невідповідність між вимогами до їх педагогічної діяльності і рівнем їх підготовки. Аналіз листів контролю занять з фізичної підготовки свідчить про те, що при проведенні занять керівним складом навчального центру приблизно 72% їх оцінено на “задовільно”, а 14% – на “незадовільно”. Цей факт відображає як суб’єктивні, так і об’єктивні причини, пов’язані з недостатньою професійною компетентністю офіцерів при теперішній системі підготовки керівників занять 5.

Робота виконується згідно з перспективним планом наукової та науково-технічної діяльності Головного управління військової освіти МО України в рамках науково-дослідної роботи “Дослідження модульно-рейтингової системи організації педагогічного процесу з метою підвищення його ефективності щодо підготовки військових фахівців”, шифр “Модуль”.

Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо розв’язання даної проблеми свідчить про те, що історично сформована система підготовки керівників занять діє з визначеним ступенем ефективності 2, 4, 5. У діючій системі підготовки виділяються наступні основні ланки: функціональна підготовка у ВВНЗ; навчання офіцерів у повсякденній діяльності; у ході бойової підготовки військ; у системі командирської та професійної підготовки; в процесі самостійної роботи 3, 6, 8.

Подібна система підготовки функціонує у багатьох зарубіжних арміях. Для неї характерна обов’язкова систематична допідготовка в системі спеціальних курсів з терміном навчання від декількох тижнів до 10 місяців 9.

Мета дослідження: аналіз існуючої системи підготовки офіцерів та уточнення вимог до керівників, що залучаються до проведення занять з курсантами в період початкової військово-професійної підготовки.

Результати досліджень.

Ефективність і якість процесу фізичного удосконалення військовослужбовців знаходиться у прямій залежності від рівня підготовленості керівників фізичної підготовки, їх теоретичних знань, методичних вмінь та навичок. Особливо високі вимоги висуваються до керівників, на яких покладено організацію та проведення фізичної підготовки з особовим складом підрозділів – командирами батальйонів, рот, взводів та їх заступниками. Ґрунтовність цих вимог пояснюється тим, що саме командири підрозділів здійснюють навчання особового складу з усіх предметів бойової підготовки, в тому числі й фізичної підготовки, відповідають за рівень фізичної готовності особового складу підрозділів. Щоденно спілкуючись з підпорядкованим особовим складом, командири впливають на нього особистим прикладом, своїм ставленням до фізичної підготовки. А без володіння сучасними методами управління фізичною підготовкою, ґрунтовних теоретичних знань, методичних вмінь, навичок в організації і проведенні фізичної підготовки забезпечити якісне виконання цих обов’язків неможливо. Тому підвищення професійної підготовленості командирів, безумовно, має величезне значення і повинно сприяти зростанню фізичного загартування військовослужбовців, підвищенню боєздатності підрозділів.

У Збройних Силах України існує певна система підготовки керівників фізичної підготовки, яка забезпечує вдосконалення їх організаторських здібностей, теоретичних знань та методичної майстерності.

Удосконалення організаційних здібностей, теоретичних знань та методичної майстерності керівників фізичної підготовки необхідно здійснювати на підставі формування у них переконання, що фізична підготовка є складовою частиною військового навчання і виховання військовослужбовців, важливим засобом удосконалення боєздатності військ, посилення бойової міцності держави.

У відповідності до Статутів ЗС України кожний командир відповідає за фізичну підготовленість підпорядкованого йому особового складу і повинен проводити з ним фізичну підготовку в усіх її формах. Насамперед це стосується командирів взводної і ротної ланок. Для успішної організації і проведення фізичної підготовки з особовим складом командирам підрозділів необхідно мати певний рівень відповідних теоретичних знань, методичних навичок і вмінь.

Практика фізичної підготовки у військах показує, що найбільш важливими питаннями з теорії та організації фізичної підготовки військ для командирів підрозділів, які необхідно виявити, є:

 • роль та місце фізичної підготовки в системі бойової підготовки військовослужбовців;

 • вплив фізичної підготовки на підвищення боєздатності військовослужбовців;

 • системи фізичної підготовки;

 • мета і завдання фізичної підготовки;

 • зміст фізичної підготовки;

 • методики розвитку фізичних і спеціальних якостей, формування рухових навичок;

 • методики проведення різних форм фізичної підготовки;

 • профілактика попередження травматизму на заняттях з фізичної підготовки;

 • військово-спортивний комплекс як основа спортивно-масової роботи;

 • вимоги керівних документів з організації фізичної підготовки;

 • закономірності, зміст і порядок планування у військовій частині (підрозділі);

 • форми підготовки командирів підрозділів для проведення занять з фізичної підготовки;

 • контроль й облік фізичної підготовки у військовій частині (підрозділі);

 • види забезпечення фізичної підготовки у військовій частині (підрозділі);

 • основи керівництва фізичною підготовкою у військовій частині (підрозділі).

Ці питання визначають обсяг необхідних теоретичних знань і є основою формування у командирів підрозділів методичних вмінь та навичок, необхідних для навчання і виховання особового складу в процесі фізичної підготовки.

Всі офіцери, які за своїми функціональними обов’язками мають проводити заняття з фізичної підготовки, повинні володіти наступними методичними навичками та вміннями :

 • навчання фізичним вправам, прийомам та діям;

 • провед