LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Гірнича справа → Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет
ГОЛОВКО Олександр ВікторовичУДК 658.382:681.3:550.832
АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ГЕОЛОГА МОНІТОРИНГУ ПІДЗЕМНИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ СВЕРДЛОВИН

Спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та

прогресивні інформаційні технології

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукДніпропетровськ – 2007

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі моделювання та програмного забезпечення Криворізького технічного університету Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Азарян Альберт Арамаісович, професор кафедри моделювання та програмного забезпечення, Криворізький технічний університет.Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, доцент Приставка Пилип Олександрович, Дніпропетровський національний університет МОН України, професор кафедри математичного забезпечення ЕОМ;


доктор технічних наук, професор Зеленський Олександр Семенович, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій.


Захист відбудеться “31” жовтня 2007 року о 14:10 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 при Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 35, корп. 3.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8.Автореферат розіслано “29” вересня 2007 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук С.В. Земляна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Однією з основних галузей промисловості України є гірничодобувна промисловість. Незважаючи на високе значення залізорудного комплексу для економіки країни, у цій галузі існує безліч різного роду проб-лем, таких як величезна фондоє’мність та прогресуюче старіння основного технологічного обладнання, ускладнення умов видобутку природної сирови-ни, великі енергоємність та водоспоживання існуючих технологій переробки. У результаті істотно знижується якість і підвищується собівартість товарної продукції.

Залишається актуальною проблема забезпечення металургійного вироб-ництва високоякісною сировиною. Відомо, що процес відпрацювання кожного родовища супроводжується комплексом геологорозвідувальних робіт, до складу яких входить побудова детальних геолого-технологічних планів і роз-різів з обов'язковим контролем якості сировини в природному заляганні.

Просторовий моніторинг вмісту корисного компоненту у породах дозволяє знизити втрати товарної руди, а також енерговитрати, що, у свою чергу, веде до зниження собівартості товарної продукції. Своєчасна і достовірна інформація про якість сировини, що добувається, дозволяє оперативно керувати якістю кінцевого продукту. Для вирішення проблеми контролю та управління якістю мінеральної сировини використовується або оперативне планування видобутку, або оперативний контроль якості та керування видобутком руд. Оперативне управління в гірничій справі стало можливим з появою та розвитком ядерно-фізичних, хімічних і електромагнітних методів, які забезпечують контроль і управління не тільки видобутком, але і переробкою руд.

Підвищення ефективності управління та контролю якості мінеральної си-ровини залежить від надійних в експлуатації апаратних і програмних засобів, які дозволяють оперативно одержувати інформацію про якість компоненту, що досліджується в тім або іншім масиві, кар'єрі, шахті.

Тому розробка апаратних та програмних засобів, що дозволять ефективно вирішувати завдання по визначенню розподілу вмісту корисного компонента безпосередньо в зоні залягання є актуальною науково-технічною задачею.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Теоре-тичні розробки та отримані практичні результати виконані в рамках науково-дослідних робіт Міністерства промислової політики України відповідно до галу-зевої програми "Розробка методів і засобів оперативного контролю та керування якістю мінеральної сировини" держбюджетної НДР по темі № 30-55-97 "Розробка теоретичної та технічної бази для створення комплексу технічних засобів контро-лю фізико-механічних і хіміко-мінералогічних характеристик сировини та про-дуктів збагачення корисних копалин", виконаної в 2001-2005 р. (держреєстрація №0197U017672). Розробка методики досліджень, експериментальні та промислові випробування проведені при особистій участі автора роботи.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення ефектив-ності робіт по одержанню та переробці первинної геологорозвідувальної інформації про розподіл вмісту корисного компонента у підземних залізорудних покладах, завдяки автоматизації та використанню комплексу вдосконалених апаратних засобів та інформаційної технології.

Для досягнення мети в роботі вирішені такі задачі:

1) досліджено структури даних та спроектовано базу геологічної інформації, що використовується для інтерпретації результатів просторового моніторингу;

2) розроблено алгоритми автоматизації визначення розподілу рудних тіл, розрахунку запасів мінеральної сировини та побудови проекцій і розрізів свердловин;

3) розроблено пристрій для отримання первинної інформації, що дозволяє оперативно одержувати інформацію про вміст корисного компонента з прив’язкою по глибині вимірювання;

4) розроблена інформаційна технологія та автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин, що реалізує повний процес обробки геологічної інформації від результатів вимірювань у свердловинному приладі до каталогу геофізичного опробування з графічною частиною.

Об’єктом дослідження є просторовий моніторинг вмісту корисного компонента у породах.

Предметом дослідження є моделі, методи, апаратне забезпечення і інформаційна технологія моніторингу підземних свердловин та розподіл