LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Гірнича справа → Вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Попов Станіслав ОлеговичУДК 622.012.2.001.2


ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОБҐРУНТУВАННЯ

РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ
І РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ПІДЗЕМНОГО

ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНИХ РУД

Спеціальність 05.15.02 - підземна розробка родовищ

корисних копалинАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наукКривий Ріг - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі підземної розробки родовищ корисних копалин в Криворізькому технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий

консультант - доктор технічних наук, професор

Корж Василь Андрійович,

Криворізький технічний університет Міністерства

освіти і науки України, професор кафедри підземної

розробки родовищ корисних копалин.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,
академік АГН України

Гребьонкін Сергій Семенович,

Донбаський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут Міністерства вугільної промисловості України, м. Горлівка, головний науковий співробітник;

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Кіяшко Юрій Іванович,

інститут геотехнічної механіки Національної академії наук України, м. Дніпропетровськ, завідувач відділу

керування динамічними проявами гірничого тиску;

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Цариковський Володимир Валентинович,

Державне підприємство “Науково-дослідний гірничорудний інститут” Міністерства промислової політики України, м. Кривий Ріг, завідувач відділу підземних

гірничих робіт та геомеханіки.

Провідна установа - Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин, м. Дніпропетровськ.

Захист дисертації відбудеться “19” січня 2007 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 09.052.02 при Криворізькому технічному університеті за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37, ауд. 300.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Криворізького технічного університету за адресою: 50002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37.

Автореферат розісланий “18” грудня 2006 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

доктор технічних наук, професор О.М.Голишев


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Підземний спосіб розробки багатих залізних руд є однією з основ подальшого розвитку гірничо-металургійного комплексу України. Це обумовлено наявністю великих промислових запасів таких руд, які складають понад 1,4 млрд.т.

Умови залягання і видобутку вказаних запасів характеризуються підвищеною складністю, а саме: великою глибиною поширення покладів (до 3000 м і більше); значними коливаннями їхньої потужності (5-150 м); відсутністю чітких контурів і невитриманістю форм; складною морфологією; нестабільністю і анізотропією властивостей порід та їхнього геомеханічного стану; жорсткими обмеженнями припустимих масштабів техногенного порушення надр та земної поверхні.

Тривале і широке використання підземного способу розробки залізних руд дозволили накопичити велику кількість технічних та технологічних рішень, що забезпечують як саму технічну можливість видобутку у таких умовах, так і його економічну доцільність.

Однак у ринкових економічних відносинах, у яких на даний час функціонують підземні рудники України, виникає проблема забезпечення не просто технічної можливості і економічної доцільності розробки, а досягнення її найвищої техніко-економічної ефективності. Від вирішення цієї проблеми залежить рівень конкурентоспроможності залізорудної продукції цих підприємств, а часто і сама доцільність їхнього функціонування.

Одним із кардинальних шляхів вирішення цієї проблеми є оптимізація гірничовидобувного виробництва. Така оптимізація досягається за рахунок проектного вибору кращих технологічних, технічних і параметричних рішень основних виробничих (гірничотехнологічних) об’єктів для конкретних геологічних, гірничотехнічних та економічних умов розробки. До таких об’єктів відносяться: схеми розкриття родовищ, підготовки рудних тіл, схеми нарізання видобувних блоків/панелей, схеми очисного виймання.

Основою вибору проектних рішень цих об’єктів є їхнє техніко-економічне моделювання, яке являє складний і трудомісткий процес. Це обумовлено складністю структури таких об’єктів, специфікою підземних умов розробки, динамічністю виробництва, і що особливо важливо, багатоваріантністю їхніх припустимих рішень для одних і тих умов розробки. Кожне з таких рішень крім технічних особливостей характеризується індивідуальними результатами реалізації, які прямо залежать від конкретних умов розробки.

Крім того, усі підземні виробничі об’єкти функціонують як елементи складної виробничо-технологічної системи підприємства з жорсткими технологічними, технічними та економічними зв’язками між її елементами. Це накладає обмеження на характеристики усіх виробничих об’єктів.

Тому оптимізація гірничовидобувного виробництва можлива тільки при виборі проектних рішень його виробничих об’єктів на основі комплексного урахування багатофакторних умов розробки на рівні конкретного об’єкта і його системних зв’язків, тобто оптимізація повинна здійснюватись на системному рівні виробництва. Відповідно і моделі об’єктів, на основі яких вибираються і обґрунтовуються їхні проектні рішення, повинні бути системними.

На даний час проектування і техніко-економічне моделювання виробничих об’єктів підземної розробки багатих залізних руд характеризується недостатнім урахуванням системних аспектів виробництва, а також відсутністю засобів його системного моделювання. Таке положення не дозволяє вибирати оптимальні проектні рішення цих об’єктів, надійно обґрунтовувати їхню ефективність і точно розраховувати необхідні параметри, що призводить до істотних економічних втрат для підприємств.

Таким чином, на даний час необхідність вдосконалення методів вибору та обґрунтування раціональних технологічних рішень