LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Гірнича справа → Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТПугач Іван Іванович
УДК 622.831.325.3


вдосконалення МЕТОДіВ Розрахунку ПАРАМЕТРіВ

ДЕГАЗАЦії зБЛИЖЕНиХ ПЛАСТіВ, що підробляються
Спеціальність 05.26.01 - Охорона праці

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукДніпропетровськ - 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі аерології та охорони праці Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ).


Науковий керівник -доктор технічних наук, професор

Кременчуцький Микола Феофанович,

професор кафедри аерології та охорони праці

Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ).


Офiцiйнi опоненти:

доктор технічних наук, доцент

Подкопаєв Сергій Вікторович,

Донецький національний технічний університет

Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри управління виробництвом;кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Клець Анатолій Павлович,

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова

НАН України (м. Дніпропетровськ),

старший науковий співробітник відділу геології вугільних родовищ на великих глибинах.


Провідна установа – Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості Міністерства палива та енергетики України, відділ рудникової аерології (м. Макіївка).


Захист дисертації відбудеться "17" лютого 2006 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.080.07 при Національному гірничому університеті за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19.


З дисертацією можна ознайомитись у бiблiотецi Національного гірничого університету за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19.


Автореферат розісланий "13" січня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

канд. техн. наук, доцент А.А. Колб

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Вугільні родовища характеризуються наявністю великої кількості небезпечних і шкідливих виробничих чинників, що призводить до високого рівня аварійності в галузі. У зв'язку з цим існуючі способи і системи розробки вугільних пластів, технологічні процеси та устаткування повинні відповідати підвищеним вимогам за факторами безпеки та надійності. При цьому особлива увага приділяється газовим шахтам, де виділення великих обсягів метану і його вибухи неодноразово ставали причиною великих аварій і трагічної загибелі шахтарів.

Інтенсифікація видобутку вугілля та зростання глибини розробки пластів призводить до збільшення газовості шахт, появи локальних скупчень метану в гірничих виробках. Газовий фактор в цих умовах є визначальним при вирішенні задач підвищення навантаження на очисний вибій, досягнення високих техніко-економічних показників роботи та забезпечення безпечних умов роботи виїмкових дільниць. Світовий досвід свідчить, що найбільш ефективним заходом щодо зниження виділення метану в гірничі виробки шахт є дегазація вугільних пластів.

В останні роки дегазація розглядається з точки зору утилізації метану як цінної енергетичної сировини. Для утилізації метану необхідно забезпечити стабільний дебіт і високі концентрації газу у метаноповітряній суміші (МПС). Нині ефективність роботи існуючих дегазаційних систем на багатьох шахтах недостатня для реалізації програми промислового використання метану. Крім цього, необхідні значні кошти для придбання великої кількості спеціалізованої техніки.

На сьогодні на шахтах Донбасу найчастіше застосовуються способи дегазації дільниць, засновані на каптажі метану через підземні дегазаційні свердловини, пробурені на зближені пласти, що підробляються, з підготовчих виробок. До недоліків даного способу дегазації відносяться: велика довжина трубопроводів, відносно невисокий дебіт метану у зв'язку з низьким розрідженням на устях свердловин, значні підсмоктування повітря в свердловини, що зумовлені порушенням герметичності обсадки їхніх усть при підробці гірничими роботами.

Таким чином, дослідження роботи дегазаційної системи та наукове обґрунтування параметрів функціонування дегазаційної мережі є актуальним питанням для вдосконалення технологічних параметрів каптажу шахтного метану, забезпечення безпеки гірничих робіт і підвищення кондиції газової суміші, що видобувається.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до "Комплексної програми дегазації вугільних пластів" за напрямком 21 - "Розробка і впровадження комп'ютерної технології для підвищення ефективності контролю за шахтними вентиляційними системами з урахуванням впровадження комплексної дегазації" у рамках науково-дослідних робіт національної програми "Українське вугілля. Програма розвитку вугільної промисловості на 2001-2010 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1205 від 19 вересня 2001 р.

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності дегазації зближених пластів, що підробляються, шляхом обґрунтування методів розрахунку та оптимізації основних параметрів дегазаційних систем.

Для досягнення поставленої мети необхідно:

– виконати аналіз і виявити недоліки існуючих методів розрахунку та оптимізації параметрів дегазації вугільних пластів, що підробляються, визначити ступінь охоплення ними всіх існуючих гірничо-геологічних умов;

– розробити методи визначення топологічних параметрів дегазаційних свердловин при дегазації зближених пластів, що підробляються, з використанням апарату аналітичної геометрії та запропонувати методику і програму розрахунку параметрів дегазації для різних гірничотехнічних умов на електронно-обчислювальній машині (ЕОМ);

– провести натурні дослідження систем дегазації з визначенням динаміки величини витрат метану, що надходить у дегазаційну мережу, і встановити на їх базі кореляційні залежності параметрів,