LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Гірнича справа → Вдосконалення технології розробки багатопластових родовищ з нерівноміцними колекторами


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ


ХАРИТОНОВ Микола Борисович


УДК 622.276
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ БАГАТОПЛАСТОВИХ РОДОВИЩ З НЕРІВНОМІЦНИМИ КОЛЕКТОРАМИ05.15.06 – Розробка нафтових та газових родовищАвтореферат

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Івано-Франківськ – 2007Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

Науковий керівник:

Доктор технічних наук, професор

Яремійчук Роман Семенович,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, декан спільного факультету нафтогазових технологій

Офіційні опоненти:Доктор технічних наук, професор

Бойко Василь Степанович

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

професор кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ.


Кандидат технічних наук

Качмар Юрій Дмитрович

НДПІ ВАТ „Укрнафта”

провідний інженер, м. Івано-Франківськ


Провідна установа:

Український науково-дослідний інститут природних газів ДП „Науканафтогаз”, м. Харків
Захист відбудеться “_3__”__липня_ 2007 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д20.052.02 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за адресою: 76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за адресою: 76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.

Автореферат розісланий “_1_”__червня____ 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Ковбасюк І.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В акваторії Чорного та Азовського морів за геологічними прогнозами знаходиться понад 30% неосвоєних ресурсів вуглеводнів України. Понад 30% запасів газу, що можуть бути вилученими на шельфі Чорного і Азовського морів, приурочені до майкопських відкладів, представлених породами, які руйнуються при невеликих депресіях тиску на пласт. Експлуатація свердловин з нестійких відкладів супроводжується неконтрольованим руйнуванням продуктивного горизонту у привибійній зоні, постійним винесенням у свердловину великої кількості породи, утворенням глинисто-піщаних пробок на вибої і в стовбурі свердловини, інтенсивним руйнуванням гирлового обладнання. Аналіз опублікованих робіт у цьому напряму показує, що чимало проблем ефективної розробки родовищ з нестійким продуктивним горизонтом залишаються невирішеними. Стосовно Архангельського газового родовища обмеження депресії тиску на пласт призводить до того, що терміни розробки родовища можуть складати сотні років, а тоді розробка родовища стає нерентабельною. Тому проблема розробки родовищ у нестійких відкладах є актуальною і вимагає подальшого удосконалення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів ДАТ “Чорноморнафтогаз” “Реалізації проекту підвищення рентабельності розробки Архангельського ГР” (03.12.2004 р.), “Про підвищення рентабельності розробки Архангельського ГР” (наказ ДАТ “Чорноморнафтогаз” від 03.12.2004 р. №532), а також у відповідності з “Національною програмою освоєння вуглеводневих ресурсів Українського сектору Чорного і Азовського морів” (Київ, 1996 р.).

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є удосконалення технології розробки багатопластових газових родовищ в умовах нестійких колекторів на прикладі Архангельського газового родовища, розташованого на шельфі Чорного моря, шляхом організації цілеспрямованого внутрішньосвердловинного перепуску газу з нестійких колекторів (майкопських відкладів) у контури живлення експлуатаційних свердловин, пробурених на стійкі колектори (тортонські відклади) з одночасним відбором газу із стійких колекторів.

Основні завдання дослідження:

 • Аналіз існуючих технологій експлуатації газових свердловин у нестійких колекторах.

 • Аналіз розробки нестійких (майкопських) відкладів на прикладі Архангельського газового родовища, розташованого на шельфі Чорного моря.

 • Оцінка можливих технологічних рішень щодо експлуатації свердловин з нестійких відкладів та їх економічної доцільності при існуючих системах розробки родовища.

 • Удосконалення технології розробки багатопластового газового родовища на базі теоретичних та експериментальних досліджень шляхом організації внутрішньосвердловинного перепуску газу через перепускні свердловини з нестійких у стійкі колектори і відбору всього газу із стійких колекторів.

 • Напрацювання технічних рішень реалізації технології розробки багатопластового газового родовища через перепускні свердловини з гирлом на дні моря для внутрішньосвердловинного перепуску газу із нестійких у стійкі колектори і відбору газу із стійких колекторів через експлуатаційні, в т.ч. горизонтальні, свердловини з технологічної платформи.

 • Економічна і промислова оцінка різних варіантів розробки багатопластового газового родовища на прикладі Архангельського газового родовища.

  Об'єкт дослідження. Нерівноцінні за колекторськими та міцністними властивостями газові колектори з позиції їх сумісної експлуатації.

  Предмет дослідження. Режими експлуатації свердловин та системи розробки газового родовища, продуктивна частина якого складена нерівноцінними за міцністю порід колекторами.

  Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використані методи математичного моделювання, програмування і статистики, експериментальні дослідження в лабораторних умовах і промислові дослідження експлуатації свердловин у нестійких колекторах.

  Наукова новизна отриманих результатів.

  1.Вперше запропонована нова система розробки багатопластового газового родовища з нерівноміцними колекторами шляхом організації внутрішньосвердловинного перепуску газу з нестійких колекторів у стійкі колектори через перепускні свердловини і відбору газу із стійких колекторів.

  2. Вперше розроблена математична модель процесу внутрішньосвердловинного перепуску газу з нестійких колекторів у стійкі високопроникні колектори через перепускні свердловини і відбору всього газу із стійких колекторів через видобувні свердловини, в т.ч. з горизонтальним закінченням стовбура.

  Практичне значення отриманих результатів. Значне підвищення ступеня вилучення газу з нестійких (майкопських) відкладів і досягнення рентабельності розробки родовища, скорочення термінів розробки, збільшення міжремонтного періоду експлуатації свердловин,


 •