LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Гірнича справа → Адаптивна система автоматичного керування флотаційним процесом з істотним запізнюванням

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”Ле Мінь Фионг
УДК 62-83-52АДАПТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

ФЛОТАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ З ІСТОТНИМ

ЗАПІЗНЮВАННЯМ


Спеціальність 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Харків - 2001


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківській державній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: - кандидат технічних наук, доцент

Абраменко Іван Григорович,

Харківська державна академія

міського господарства,

доцент кафедри “Електропостачання міст”


Офіційні опоненти: -доктор технічних наук, професор

Акімов Леонід Володимирович,

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”,

професор кафедри “Автоматизовані

електромеханічні системи”


кандидат технічних наук, доцент

Задорожний Микола Олексійович

Донбаська державна машинобудівна

академія, доцент кафедри

“Електротехніки та електроустаткування”


Провідна установа: - Приазовський державний технічний університет,

Міністерство освіти і науки України,

м. МаріупольЗахист відбудеться “ 15 ” березня 2001 р. о 14:30 год.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” .


Автореферат розісланий “ 30 ” січня 2001 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Осічев О.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В умовах кардинальних перетворень, які відбуваються в українській економіці в останні роки, пов'язаних з переходом до ринкового регулювання, паливно-енергетична промисловість країни вимагає підвищення ефективності використання первинної досить дорогої сировини. У вугільній промисловості через погіршення якісного складу вугілля, що добувається в шахтах, викликаного необхідністю розробки шарів складної будівлі і підвищеної зольності з більш глибоких обріїв і збереженні основними споживачами вугілля (металургійне виробництво та енергетика) високих вимог до якості палива, одним зі шляхів підвищення ефективності використання первинної сировини є розробка систем автоматичного керування основними виробничими процесами на вуглезбагачувальних фабриках, оптимізуючих процес розділу цієї сировини на високоякісний вугільний концентрат і відходи. Оптимізація процесу вугільної флотації – одного з таких процесів, на основі викладеного, здобуває дуже важливе значення, тому що усяке відчутне підвищення його ефективності в масштабі країни виливається в тисячі тон додаткового вугільного концентрату.

Теоретичні й експериментальні дослідження процесу флотації, проведені раніше, дали свої позитивні результати - розроблені і впроваджені високопродуктивні флотаційні машини, що оснащені рядом електроприводів і локальних систем керування. Подальше удосконалювання процесу зв'язане з розробкою системи його загальної комплексної автоматизації на основі системного підходу. Однак ряд питань, що мають принципове значення при створенні таких систем керування, розроблено ще не досить. Зокрема, вибір критеріїв ефективності в більшості робіт носять евристичний характер і не є прямим наслідком поставлених техніко-економічних цілей, у результаті чого в даний час співіснують десятки різних критеріїв і алгоритмів для оперативного керування процесом. Слабко розроблене питання керування процесом в умовах значного запізнювання інформації в каналах керування. Крім того, існуючі математичні моделі об'єкту керування далеко неповно описують динаміку реальних фізичних процесів, що не дозволяє з їх допомогою достовірно аналізувати питання керування об'єктом.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок досліджень пов'язаний з планами НДР кафедри електропостачання міст Харківської державної академії міського господарства, що виконувалися відповідно до програми 5.1.6 “Ресурсозберігаючі електромеханічні системи”, затвердженої Державним комітетом України з питань науки і техніки (наказ №15 від 01.03.1993).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка оптимальної адаптивної електромеханічної системи автоматичного керування процесом флотації на вуглезбагачувальній фабриці для забезпечення максимальної економічної ефективності цього процесу.

Для досягнення цієї мети в дисертації вирішувалися такі задачі:

- розробити удосконалену математичну модель процесу флотації з використанням математичного апарату ланцюгів Маркова, яка адекватно відображає поведінку об'єкту керування в статиці та динаміці при дії на нього основних керуючих і обурюючих впливів;

- обґрунтувати критерій ефективності процесу управління з врахуванням економічних та технологічних показників роботи флотаційної машини;

- розробити адаптивну електромеханічну систему автоматичної оптимізації керування окремою флотаційною машиною і визначити ефективність її застосування в умовах дії основних обурюючих впливів і наявності запізнювання інформації в каналах керування;

- розробити адаптивну електромеханічну систему автоматичної оптимізації керування флотаційним відділенням у цілому і визначити її ефективність за тих самих умов;

- провести дослідження розроблених систем керування шляхом постановки чисельних експериментів на ЕОМ;

- визначити принципи реалізації розроблених систем керування з використанням сучасної елементної бази.

Об'єктами дослідження в дисертаційній роботі прийняті адаптивні електромеханічні системи автоматичного керування процесом флотації на вуглезбагачувальній фабриці.

Предметами дослідження в дисертаційній роботі є дві удосконалені двоканальні екстремальні електромеханічні системи автоматичного керування, які використовують послідовний