LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Природничі науки в цілому → Еколого-біохімічні особливості забруднених важкими металами урбоедафотопів в межах м.Дніпропетровська

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІЛІНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

УДК 631.474 : 631.452
ЕКОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ УРБОЕДАФОТОПІВ

В МЕЖАХ м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
03.00.16 – екологіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Дніпропетровськ – 2006


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі фізіології рослин та екології Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Долгова Лідія Григорівна,

Дніпропетровський національний університет,

кафедра фізіології рослин та екології, професор


Офіційні опоненти:доктор біологічних наук, професор

Білова Наталія Анатоліївна,

Академія митної служби України,

кафедра товарознавства та митної експертизи,

начальник (м. Дніпропетровськ)


кандидат біологічних наук, ст. наук. співроб.

Марискевич Оксана Георгіївна,

Інститут екології Карпат НАН України,

заступник директора

(м. Львів)


Провідна установа: Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка

НАН України, м. Київ

Захист відбудеться "14" червня 2006 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук в Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ,

вул. Наукова, 13, корп. 17, біолого-екологічний факультет, ауд. 611.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою:

м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13.


Автореферат розісланий "10" травня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат біологічних наук, доцент А.О. Дубина


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. При дослідженні природних та штучних біогеоценотичних систем особливу увагу приділяють грунту, оскільки він є динамічною та підсумковою підсистемою та визначає їх надійність і тривалість функціонування. На територіях промислових підприємств верхній шар ґрунту включає в себе залишки будівельних та промислових відходів. В зв'язку з цим, урбоедафотопи (антропогенно-перетворені ґрунти) стають важливим показником екологічного стану середовища (Добровольский, Никитин, 1990; Геннадиев, Солнцева, Герасимова, 1992). Значна кількість речовин техногенного походження, що надходять до ґрунту, представлена важкими металами, які концентруються в біоті його верхнього шару, де істотну роль у їх детоксикації вдіграє гумус. Особливого значення він набуває в процесі імобілізації ферментів, оскільки ферментативні процеси є найбільш істотними показниками біохімічної активності ґрунту та його родючості, дослідження яких дає об'єктивне уявлення про перетворення речовин в едафотопі.

Актуальність наших досліджень набуває особливого значення у зв'язку з обмеженими відомостями про вплив промислових викидів, які містять важкі метали, на стан гумусу та локалізацію ферментів у ґрунтах техногенних територій.

Зв'язок роботиз науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі фізіології рослин та екології біолого-екологічного факультету Дніпропетровського національного університету згідно з науково-дослідними планами НДІ біології ДНУ за темою „Дослідження видової специфічності та інтегрованості реакції рослин при фітотоксичній дії ксенобіотиків", № 3 – 021 – 03.

Мета і завдання дослідження. Основною метою досліджень є вивчення впливу важких металів у складі промислових викидів на зміну якості гумусу і біохімічну активність едафотопів для їх екологічної оцінки.

Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішення таких завдань:

1. Дослідження вмісту та розподілу важких металів у техногенних едафотопах м. Дніпропетровська.

2. Установлення впливу техногенних полютантів на стан органічної речовини грунтів.

3. Дослідження впливу промислових викидів на вміст вуглеводів в урбоедафотопах.

4. Визначення гідролітичної активності ґрунтів.

5. Дослідження активності оксидоредуктаз у техногенних едафотопах.

6. Визначення диференційованої дії промислових забруднювачів на біохімічну активність ґрунтів в умовах модельного досліду.

7. Виявлення основних носіїв ферментів при їх локалізаціїв ґрунті.

8. Установлення впливу забруднення едафотопів металами на кінетику

ферментативних процесів, пов'язаних із вуглеводним обміном.

Об'єкт дослідження. Едафотопи техногенних територій м. Дніпропетровська.

Предмет дослідження. Еколого-біохімічні особливості ґрунтів, забруднених важкими металами.

Методи дослідження. Екобіохімічні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше в умовах м.Дніпропетровська показана дія викидів, які містять сполуки важких металів, на стан органічної речовини техногенних ґрунтів. Виявлені зміни біохімічних показників гумусових речовин, що відбуваються під впливом важких металів. Відмічений суттєвий вплив металів-забруднювачів із складу промислових емісій на локалізацію ферментів. Визначена кінетика ферментативних процесів вуглеводного обміну в техноземах.

Практичне значенняотриманих результатів. Показники активності ґрунтових ферментів використовуються в наукових дослідженнях Інституту проблем природокористування та екології НАН України.

Дані про ферментативну активність ґрунтів використовуються в навчальному процесі в загальному курсі „Фізіологія рослин", у спеціальних практикумах і спецкурсі „Біологія ґрунтів" на кафедрі фізіології рослин та екології біолого-екологічного факультету ДНУ.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана здобувачем самостійно. Автором проведений інформаційний пошук, проаналізовані літературні дані, виконані польові й лабораторні дослідження, інтерпретовані та узагальнені експериментальні дані, зроблена їх статистична обробка. Права співавторів у сумісних публікаціях не порушені. Внесок співавтора д-ра. біол. наук, проф.

Л.Г. Долгової в спільну наукову публікацію полягав у консультаціях при плануванні та проведенні досліджень, науковому редагуванні тексту статті (Долгова, Філіна, 2003). Особистий внесок здобувача – одержання даних про кількість та якість гумусу урбоедафотопів (50%).

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень висвітлювались на щорічних підсумкових наукових конференціях Дніпропетровського національного університету (1997-2004 рр.), Міжнародній конференції „Наука і освіта"