LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Природничі науки в цілому → Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія, методика, практика)

33

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БАРАНОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ


УДК 910.1:528.94


ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ

І ОЦІНЮВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

НА ОСНОВІ КАРТОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

(теорія, методика, практика)
Спеціальність 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне

використання природних ресурсів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора географічних наук

Київ - 2001
Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України

Національної академії наук України

Науковий консультант: доктор географічних наук, професор,

член-кореспондент АПН України

Шищенко Петро Григорович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри географії України

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Денисик Григорій Іванович,

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського,

завідувач кафедри фізичної географії;

доктор географічних наук, професор Жупанський Ярослав Іванович,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

завідувач кафедри географії і картографії України;

доктор географічних наук, професор Некос Володимир Юхимович,

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна,

завідувач кафедри геоекології і конструктивної географії.

Провідна установа:

Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, м. Львів.

Захист відбудеться "29" жовтня 2001 р. о 14 годині на засіданн

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 при Київському національному

університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ,

вул. Васильківська, 90.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського

національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:

03017, м. Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий "23" вересня 2001 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор географічних наук, професорІщук С.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Нині особливої актуальності набула проблема взаємодії суспільства і природи, що викликана загрозою виснаження природних ресурсів, різким погіршенням умов проживання і як наслідок - зростанням захворюваності населення тощо. Рівень впливу людського суспільства на природне середовище настільки збільшився, що зворотній вплив зміненої природи на людей став загрозливо небезпечним.

Необхідність вирішення цих проблем на державному рівні передбачає пошук таких форм оптимізації взаємодії суспільства і природи, які б не призводили до руйнування власне інтегративної геосистеми "суспільство-природа". Оскільки екостан названої геосистеми має просторово-часову організованість, то він досліджується географічними науками. В цих дослідженнях важлива роль належить картографічному моделюванню як засобу впорядкування, аналізу і узагальнення різноманітної екологічної інформації про геосистему. Карта найбільш об'єктивно відображає результати еколого-географічного аналізу і оцінювання територій, а також наші знання про них у наочній і доступній формі, що визначає логічність застосування саме картографічного моделювання для даного дослідження.

Нині існують різномані підходи до еколого-географічного аналізу і оцінювання окремих складових інтегративної геосистеми на основі картографічного моделювання, що викликає потребу в їх аналізі і узагальненні, теоретико-методологічному та методичному обгрунтуванні шляхів системного вирішення цієї наукової проблеми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась в рамках комплексних наукових програм Ради по вивченню продуктивних сил (РВПС) України НАН України за темами 3.1.5. 58 "Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України на тривалу перспективу (комплексне фундаментальне дослідження)" і 8.4/24 "Теоретико-методологічні основи формування усталеного самовідтворювального розвитку".

Окремі положення сформульовано у зв'язку з участю автора в наукових програмах та темах, які розроблялися в Інституті географії НАН України, зокрема : 1.5.3.6 "Серія еколого-географічних карт басейну Дніпра (в межах України) для обгрунтування усталеного розвитку"; 3.5.6 "Разработать теоретические и методические основы картографического моделирования природопользования и ОТК ( на примере УССР и ее регионов)"; 2.05.02/005 - 95 "Медико-екологічний атлас України (Екоатлас)"; а також договорах № 128/92 від 15 квітня 1992 року за темою "Обгрунтувати методику і розробити авторський оригінал карти "Екологічна ситуація в Україні" і № 112 від 27 травня 1994 року "Еколого-економічне районування України" та в інших програмах.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є створення цілісної теоретико-методологічної концепції еколого-географічного аналізу і оцінювання території України на основі системного картографічного моделювання.

Для цього вирішувалися такі завдання :

- аналіз і узагальнення існуючих підходів та обгрунтування шляхів вирішення проблеми еколого-географічного аналізу і оцінювання екологічного стану територій;

- аналіз розвитку теоретичних ідей та практичних досягнень у сфері еколого-географічного картографування;

- обгрунтування теоретико-методологічних основ еколого-географічного аналізу і оцінювання територій на основі картографічного моделювання;

- узагальнення системи картографічних показників еколого-географічної оцінки компонентів інтегративної системи "суспільство-природа";

- розробка методичних основ системної концепції еколого-географічного картографування та створення медико-географічного, медико-екологічного і екологічного атласів України та окремих синтетичних карт екоситуації в Україні;

- виконання еколого-географічного аналізу і оцінювання території України на основі названої системи еколого-географічних карт;

- обгрунтування еколого-картографічного забезпечення основних етапів реалізації державної екологічної політики в регіонах України.

Об'єкт і предмет дослідження. Граничним об'єктом еколого-географічного аналізу є інтегративна геосистема "суспільство-природа" в межах України, яка формує територіальну екосистему "населення - навколишнє середовище". Предметом аналізу і оцінювання є екологічний потенціал названої інтегративної геосистеми, пов'зані з ним екоумови і екоситуація та теоретико-методичні засади їх еколого-географічного картографування.

Методологія та