LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Природничі науки в цілому → Зниження екологічної небезпеки МОР та продовження терміну її використання в технологічних лініях великої протяжності

21


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
БЕРЕЗУЦЬКА НАТАЛІЯ ЛЬВІВНА

УДК 574 +665.765

ЗНИЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ МОР ТА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЯХ ВЕЛИКОЇ ПРОТЯЖНОСТІ


21.06.01 – екологічна безпека

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т


дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата технічних наукЛьвів - 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник - доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Юрченко Валентина Олександрівна

Український державний науково-дослідний інститут

проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища "УкрВОДГЕО"

Міністерства комунального господарства України, м.Харків

лабораторія мікробіологічних проблем, завідувач лабораторії


Офіційні опоненти - доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Крайнов Ігор Павлович

Міжвідомчий екологічний центр НАН України

при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України

Національна академія наук України, м. Харків, директор


кандидат технічних наук, доцент

Петрушка Ігор Михайлович

Національний університет "Львівська політехніка"

Міністерства освіти і науки України, м. Львів

кафедра екології та охорони навколишнього

середовища, доцентЗахист відбудеться 21 березня 2008 р о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.16 в Національному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 79013, м. Львів-13, пл. Св. Юра, 3/4, VIII корпус НУЛП, ауд. 115.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" за адресою: 79013, м. Львів-13, вул. Професорська, 1.

Автореферат розісланий " 18 " лютого 2008 року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, к.т.н., доц. О.А. Нагурський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Відпрацьовані мастильно-охолоджуючі рідини (МОР) є одним з найвагоміших чинників еколого-токсикологічної небезпеки для навколишнього природного середовища та населення України, яку спричиняють підприємства машинобудівного та металургійного комплексу в процесах обробки металів. В Україні на підприємствах цих галузей щорічно використовується 267600 м3 МОР. Відпрацьовані МОР характеризуються підвищеною концентрацією токсичних речовин (олій, сульфідів, механічних домішок), тонкодисперсних аерозолів, газоподібних продуктів термічної та біохімічної деструкції компонентів та високою мікробною контамінацією. Способи й устаткування з очищення та знешкодження МОР, що наразі застосовують у технологіях металообробки, мають невисоку ефективність і не забезпечують вилучення з МОР забруднень до рівня, який відповідає санітарним нормам. Труднощі очищення МОР зумовлені значною агрегативною стійкістю таких систем, складністю та недостатньою вивченістю фізико-хімічних і біохімічних процесів, що спричиняють їх псування. Надходження продуктів деструкції МОР до природного середовища зумовлює техногенне навантаження на атмосферу (в першу чергу промислових територій) і на гідросферу (побічно – внаслідок створення експлуатаційних проблем на мережах водовідведення та на біологічних очисних спорудах) та загрожує здоров'ю населення. Крім того розбавлення МОР, яке використовують при скиданні відпрацьованих МОР в каналізаційні мережі, споживає великі об'єми чистої води. Загальна кількість чистої води, необхідної для розбавлення МОР в промислово розвинутих регіонах України складає близько 30 % споживання води всією промисловістю регіону.

Зростання потужностей підприємств машинобудівної та металургійної промисловості зумовлює збільшення об'ємів відпрацьованих МОР. Окрім того модернізація цих виробництв передбачає впровадження автоматизованих ліній великої протяжності із складним технологічним компонуванням вузлів. У таких системах створюються передумови для прискореного псування МОР. Таким чином, масштаби екологічної небезпеки, яку створюють відпрацьовані МОР, мають тенденцію інтенсивного зростання. Вирішення цієї проблеми повинно базуватися на створенні комплексної системи забезпечення екологічної безпеки МОР: придушенні процесів, що утворюють в МОР токсичні та екологічно-небезпечні продукти, скороченні споживання чистої води за рахунок збільшення терміну експлуатації МОР шляхом ефективного очищення та вилучення домішок, утилізації МОР, які відпрацювали свій термін.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Тематика роботи відповідає встановленим Законом України пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки до 2006 року, зокрема п.7 "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі"; НТП України до 2010 року "Підготовка інженерних кадрів для машинобудування та прогноз розвитку допоміжних процесів у загальному машинобудівному комплексі" (повідомлення Міністерства науки і освіти № 11-20/43-400).

Матеріали дисертації є узагальненням наукових результатів, отриманих автором під час виконання науково-дослідних робіт (за договором № 05-32 від "05" 09 2005 р.) „Вибір обладнання нагрівання масла МР-7 до температури 70 - 80 0С" – мета роботи зняття залишків масляних МОР з поверхні металевої стружки та припинення її потрапляння на поверхню ґрунту і його забруднення.

Мета роботи. Захист об'єктів природного середовища від компонентів відпрацьованих МОР та подовження строку їх експлуатації в технологічних лініях великої протяжності.

Задачі дослідження:

  • Аналіз впливу відпрацьованих МОР на екологічну ситуацію в населених пунктах України та інших країн і визначення основних показників екологічної небезпеки, яку спричиняє використання МОР в процесах металообробки.

  • Дослідження кінетики хімічних, фізико-хімічних та мікробіологічних характеристик псування МОР в стаціонарному режимі та утворення в ній токсичних речовин при різних режимах руху рідини. Розробка математичної моделі регулювання кількості мікроорганізмів – деструкторів МОР у рідині, що рухається.

    3. Розробка технології й устаткування для пригнічення утворення в МОР токсичних сполук, удосконалення технології біологічного очищення МОР, віддаючи перевагу технологіям та устаткуванню, що виключають значне застосування хімічних реактивів та займають мінімальні площі виробничих приміщень.

    4. Проведення еколого-економічної оцінки розроблених рішень.

    Об'єкт дослідження – мастильно-охолоджуючі рідини на основі олеїнової кислоти, нітриту натрію та


  •