LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Природничі науки в цілому → Вилучення U(VI) та Со(II) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об'єктів навколишнього середовища
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ

ім. А.В.ДУМАНСЬКОГОБоголєпов Андрій Анатолійович

УДК: (628.161.2+624.152.2):(546.791.6+546.73)ВИЛУЧЕННЯ U(VI) ТА Co(ІІ)

З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІЕТИЛЕНІМІНУ ТА ЕТИЛЕНДИАМІНТЕТРАОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

З ОБ'ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • – екологічна безпека
  Автореферат

  дисертації на здобуття наукового ступеня

  кандидата хімічних наук

  Київ – 2007

  Дисертацією є рукопис  Робота виконана у відділі радіохімії та екології Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Національної академії наук України  Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Корнілович Борис Юрійович, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, заступник директора з наукової роботи  Офіційні опоненти:доктор хімічних наук, професор

  Тарасенко Юрій Олександрович, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, завідувач відділу


  кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

  Коваленко Олександр Степанович, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України,

  науковий співробітник  Захист відбудеться "18" грудня 2007 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.183.01 в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України за адресою: 03680, м.Київ-142, бульв. академіка Вернадського, 42.
  З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України за адресою: 03680, м.Київ-142, бульв. академіка Вернадського, 42.

  Автореферат розісланий "16" листопада 2007 р.

  Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

  кандидат хімічних наук Т.І. Якимова


  Загальна характеристика роботи  Актуальність теми. В зв'язку з розвитком ядерної енергетики підвищена увага фахівців в усьому світі приділяється довгостроковому прогнозуванню радіаційної обстановки, захисту та реабілітації об'єктів довкілля, зокрема водних середовищ та ґрунтів. При створенні ефективних технологій дезактивації важливим є науковий підхід, оснований на використанні інформації про форми знаходження, закономірності міграції та вплив різних факторів на хімічні властивості радіонуклідів. Міграційна поведінка радіонуклідів та ефективність очищення об'єктів навколишнього середовища в значній мірі визначатимуться їх взаємодією як з дисперсними компонентами – глинистими мінералами та гуміновими речовинами, так і з розчинними органічними та неорганічними лігандами природного та техногенного походження. Систематичні дослідження по визначенню особливостей процесів очищення об'єктів довкілля від сполук урану(VI) та кобальту(ІІ) з використанням комплексоутворюючих лігандів, в т.ч. найбільш поширених, таких як ЕДТА (етилендиамінтетраоцтова кислота), ПЕІ (поліетиленімін) та ін., зокрема впливу стійкості комплексів, форм знаходження металів при різних рН та концентраціях лігандів, виконані в недостатньому обсязі, а роботи в цьому напрямку носили здебільшого прикладний характер. Тому на сьогоднішній день існує нагальна потреба в проведенні таких досліджень.

  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності до плану науково-дослідних робіт Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України за темами: відомча тема НАН України "Фізико-хімічні закономірності процесів комплексо- та колоїдоутворення в уранвмісних водних системах" (2004–2007 рр., № держреєстрації 0104U000701); конкурсні теми: "Фізико-хімічні принципи управління хімічними реакціями в водних середовищах" (2001–2006 рр., № держреєстрації 0102U000940) в рамках цільової наукової програми відділення хімії НАН України "Фундаментальні основи створення нових речовин і матеріалів та фізико-хімічні принципи управління хімічними реакціями"; "Отримання води питної кондиції із забруднених радіонуклідами вод методом ультра- та нанофільтрації" (2004–2006 рр., № держреєстрації 0104U007038) в рамках програми прикладних досліджень НАН України „Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини"; "Оптимізація технології очищення шахтних вод уранового виробництва" (2006 – 2007 рр., № держреєстрації 0106U005615) в рамках програми Міністерства палива та енергетики України "Наукове, конструкторсько-технологічне супроводження ядерно-паливного циклу, у т.ч. НДР, ДКР, ПВР, створення наукових центрів, технічне переозброєння науково-дослідних і проектних установ, інформаційне забезпечення", проект УНТЦ № 2426 "Електрохімічне відновлення радіоактивно забруднених вод, шламів та ґрунтів" (2004–2007 рр.).

  Мета і завдання дослідження. Метою роботи було встановлення особливостей вилучення сполук урану(VI) та кобальту(ІІ) з водних середовищ та ґрунтів з використанням полімерних (поліетиленімінів) та мономерних (солей етилендиамінтетраоцтової кислоти) комплексоутворюючих реагентів.

  Для досягнення мети необхідно було вирішити такі наукові та практичні завдання:

   • дослідити процеси сорбції урану(VI) та кобальту(ІІ) на поверхні природних алюмосилікатів в присутності різних комплексоутворюючих лігандів та кількісно охарактеризувати реакції іммобілізації цих металів глинистими мінералами з використанням методів математичного моделювання з метою прогнозування міграційної поведінки металів в об'єктах навколишнього середовища;

   • визначити термодинамічні характеристики комплексоутворення урану(VI) та кобальту(ІІ) з ПЕІ для оптимізації процесів дезактивації ґрунтів та вилучення даних металів з водних середовищ;

   • встановити оптимальні умови використання ефективних комплексоутворюючих реагентів для очищення ґрунтів та шламів, забруднених сполуками урану(VI) та кобальту(ІІ), та провести дослідно-виробничі випробування.

  Об'єкт дослідження – процеси очищення водних середовищ, ґрунтів та шламів від сполук U(VI) та Со(ІІ) з використанням ПЕІ, ЕДТА та інших комплексоутворюючих лігандів: нітрилотриоцтової кислоти (НТА), оцтової кислоти (НАс), карбонату натрію, гумінових (ГК) та фульвокислот (ФК).


 •