LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Природничі науки в цілому → Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищіУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Лагутін Володимир МихайловичУДК 504. 05
Екологічна безпека регіонУ: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищіСпеціальність 21.06.01 – екологічна безпекаАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2004Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки

Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: доктор географічних наук, професорКузін ОлександрКостянтинович,Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, заступник директора з наукової роботиОфіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Шмандій Володимир Михайлович, Кременчуцький державний політехнічний університет, м. Кременчук, завідувач кафедри екології

кандидат технічних наук Грінь Світлана Олександрівна, Національний технічний університет "ХПІ", м. Харків, доцент кафедри хімічної технології та промислової екологіїПровідна організація: Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, м. ДніпропетровськЗахист відбудеться 24.12.2004 р. о 13-30 годині, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.812.01 в Українському науково-дослідному інституті екологічних проблем за адресою: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем (61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6).Автореферат розісланий 22.112004 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Жуковський Т.Ф.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Середовище проживання у будь якому урбанізованому регіоні України, а також процеси, що виникають у ньому, неоднозначні та мають безліч екологічних проблем, які спричиняють небезпеку для існування людини та біоти загалом.

Останнім часом дослідження з проблем екологічної безпеки (ЕБ) активно проводяться такими провідними фахівцями, як Данілішин Б.М., Дорогунцов С.І., Лісіченко Г.В., Мойсеєв М.Н., Качинський А.Б., Фролов К.В., Шмандій В.М., Яковлєв Є.О., Трофімчук О.М., Реймерс М.Ф. та іншими.

Стверджується, що необхідно розробляти теорію розвитку регіону, а це потребує створення спеціальної наукової програми, в якій було б визначено проблематику шляхів вирішення екологічної безпеки в умовах виникнення критичних ситуацій у природному оточуючому середовищі.

Особливості метеоекологічної, космогеліогеофізичної та ландшафтної специфіки при неконтрольованих обставинах особливих станів середовища проживання призводять до виникнення екстремальних ситуацій (ЕС), вплив яких і наслідки є суто індивідуальними для кожної людини.

Прогноз щодо кризово-катастрофічного стану організму може бути сформований на базі аналізу динаміки змін зовнішнього середовища, коли інформація надходить від засобів моніторингу. Важливим завданням стає обгрунтування принципів побудови регіональної системи екологічної безпеки, покликаної знизити ризики при порушенні фізіологічних функцій у професійній діяльності під час ЕС, що дозволить прийняти ряд превентивних заходів попередження особливої категорії працюючих людей та хворих.

До природних екологічних ЕС у довкіллі поряд з іншими відносяться: збудження магнітного поля (МП) Землі, гравітаційні сонячно-місячні ритми, метеорологічні аномалії, зміни в озоновому шарі, що призводять до зростання ультрафіолетового (УФ) випромінювання Сонця, яке впливає на виникнення імунодефіциту людини, а також на виникнення умов накопичення токсичного озону у приземній атмосфері і тощо.

Управління екологічною безпекою буде ефективним при впровадженні інформаційно-аналітичних систем (ІАС), призначених для автоматизованого виявлення екологічних ЕC та оцінювання рівня ризику захворювань робітників (операторів) на підприємствах з небезпечними виробничими циклами.

Ефективність прогнозу та профілактичних заходів у критичних ситуаціях стримується через відсутність необхідної інформації в момент прийняття відповідальних медико-екологічних рішень, що допомогло б запобігти надмірним госпіталізаціям і некерованому розвитку екологічно небезпечних явищ.

У зв'язку з цим у дисертації вирішуються актуальні науково-практичні задачі встановлення особливостей формування природної складової екологічних небезпек регіону, розвитку на цій основі теоретичних засад та удосконалення методів та засобів контролю та прогнозу екстремальних станів в інтересах управління екологічною безпекою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація виконана згідно з "Основними напрямками державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки", визначених Постановою Верховної Ради України від 27. 02. 1997 р.

Матеріали дисертаційної роботи використані у темах: №185-1, держреєстрація №0193U039089; №280 "Дослідження системних характеристик екогеофізичного моніторингу в інтересах раннього попередження про кризовий стан здоров'я людини", №0194U004677 держреєстрації; №380 "Розробка автоматизованої вимірювальної системи для моніторингу екологічного стану повітряного середовища у районах розміщєння промислових підприємств", №0296U006004 держреєстрації.

Мета і задачі досліджень

Метою дисертаційних досліджень є подальший розвиток наукових основ побудови регіональної системи управління екологічною безпекою на основі удосконалення засобів і методів моніторінгу екстремальних станів природного середовища.

Для досягнення вказаної мети були поставлені та вирішені такі задачі:

1. Визначення загальних закономірностей формування екологічної небезпеки на регіональному рівні та особливостей її природної складової в екстремальних ситуаціях збудження магнітного поля Землі.

  • Розвиток концепції управління екологічною безпекою, яка включає моніторинг космофізичних та атмоантропогенних факторів,


  •