LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Природничі науки в цілому → Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

імені адмірала МакароваРуденко Сергій Васильович

УДК 614.8:351


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕХНОГЕННО НАВАНТАЖЕНИХ УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМ

Спеціальність 21.06.01 — Екологічна безпекаАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук
Миколаїв — 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Одеському національному морському університеті Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий консультант:

доктор технічних наук, професор Гогунський Віктор Дмитрович,

Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри управління системами безпеки життєдіяльності.


Офіційні опоненти:


доктор технічних наук, професор Шмандій Володимир Михайлович,

Кременчуцький державний політехнічний університет, декан факультету природничих наук, завідувач кафедри екології;


доктор технічних наук, професор Шапорев Валерій Павлович,

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут",

завідувач кафедри хімічної техніки та промислової екології;


доктор технічних наук, професор Дмитриков Валерій Павлович,

Дніпродзержинський державний технічний університет,

кафедра біотехнології та екології.Захист відбудеться 18 вересня 2007 р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.060.01 в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова за адресою: 54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграда, 9.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за адресою:
54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграда, 9.


Автореферат розісланий "____" ___________ 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор технічних наук, професор ___________ М.І. Радченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Функціонування промислових підприємств, об'єктів енергетики і транспорту призводить до формування суперечностей між потребами суспільства у техногенному розвитку і завданнями стійкого соціально-економічного розвитку країни, збереження й відновлення навколишнього середовища. Їх розв'язання можливе лише за умов ефективного науково обґрунтованого управління рівнем екологічної безпеки в країні та окремих техногенно навантажених урбанізованих екосистемах.

Існуючі методи оцінки екологічної безпеки базуються на нормативному підході, що встановлює лише гранично допустимі рівні впливу на оточуюче навколишнє середовище та населення. Такий підхід не дозволяє оцінити стан безпеки в урбанізованій екосистемі та вплив негативних техногенних факторів на здоров'я населення у разі перевищення гранично допустимих рівнів забруднення. Замість цього використовуються судження типу: нижче за припустимий рівень – добре; вище за припустимий рівень – погано.

Через відсутність наукових методів оцінки рівня екологічного ризику і прогнозування впливу техногенних об'єктів на здоров'я населення, а також науково обґрунтованої методології управління складними екологічними проектами тривалий час у стадії ініціації перебував проект ліквідації промивно-пропарювальної станції (ППС), багаторічна діяльність якої призвела до катастрофічного забруднення навколишнього середовища у територіальній екосистемі мікрорайону Лузанівський м.Одеси.

Особливу небезпеку для навколишнього середовища створювали технологічні ставки, в яких упродовж тривалого часу була накопичена значна кількість нафтовмісних відходів. Світова практика ліквідації подібних об'єктів техногенної небезпеки, що створюють великомасштабні забруднення, базується на технології збирання, вивезення, утилізації й поховання нафтовмісних відходів. Для умов Одеси такі підходи неприйнятні, оскільки їх застосування призвело б до значних викидів в атмосферу забруднювальних речовин і необхідності створення спеціального полігону для поховання відходів. Тому ліквідація ППС та наслідків ії діяльності – технологічних ставків повинна здійснюватись способом, який завдає найменшої шкоди навколишньому середовищу.

Унікальність мікрорайону Лузанівський (розташування в рекреаційній зоні), відсутність прийнятних екологічно безпечних технічних рішень, масштабність проекту з підтримки екологічної рівноваги в територіальній екосистемі мікрорайону визначають актуальність вирішення науково-прикладної проблеми управління екологічною безпекою техногенно навантажених урбанізованих територій та розробки його наукових основ.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дослідження виконувалось за державною програмою "Основні напрямки екологічної безпеки і підтримки екологічної рівноваги в районі розташування промивно-пропарювальної станції Одеса-Сортувальна Одеської залізниці", розробленої на виконання:

- доручень Президента України від 08.09.1999 р. за № 439/27343-01, від 16.09.1999 р. за № 354/28320-01 і від 05.10.1999 р. за № 22/106762-15к;

- доручень Кабінету Міністрів від 09.12.1999 р. за № 20570(2) і від 15.01.2000 р. за № 20570/2;

- рішення Одеської міської ради від 9 грудня 1999 р. за № 421-XXIII "Про комплекс заходів щодо поліпшення екологічної обстановки мікрорайону "Лузанівський".

Метою наукового дослідження є розробка й обґрунтування теоретичних основ управління екологічною безпекою техногенно навантажених урбанізованих екосистем та їх практична реалізація в мкр. Лузанівський міста Одеси.

Для досягнення мети досліджень необхідно вирішити такі завдання:

  • розробити концептуальну модель управління екологічною безпекою техногенно навантажених урбанізованих екосистем;

  • розробити метод оцінки екологічного ризику в техногенно навантаженій урбанізованій екосистемі з урахуванням існуючих нормативних показників якості навколишнього середовища;

  • виконати науково обґрунтовану оцінку екологічної обстановки в районі розташування ППС – мкр. Лузанівський та розробити заходи щодо підвищення рівня екологічної безпеки;

  • розробити методологію управління складними екологічними проектами;

  • розробити екологічно безпечну технологію ліквідації технологічних ставків ППС, як таких, що визначають техногенне навантаження урбанізованізованої екосистеми в цілому;

  • створити ефективну систему екологічного моніторингу основних технологічних процесів при ліквідації ставків;

  • реалізувати результати дисертаційної роботи в процесі ліквідації екологічно небезпечного об'єкта, який