LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Природничі науки в цілому → Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
Гошовський Володимир СергійовичУДК 911.2 : 551.4 (477.83)
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕХНОПРИРОДНИХ ГЕОСИСТЕМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЕЙ

(на прикладі Львівської області)Спеціальність 21.06.01 – Екологічна безпека
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата геологічних наукІвано-Франківськ - 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Науковий керівник: доктор геолого-мінералогічних наук, доктор

географічних наук, доктор технічних наук,

професор Рудько Георгій Ілліч,

Державна комісія України по запасах корисних

копалин, голова.


Офіційні опоненти: доктор геолого-мінералогічних наук,

професор Саломатін Валерій Миколайович, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, завідувач кафедри інженерної геології та основ і фундаментів;


доктор технічних наук, професор

Семчук Ярослав Михайлович,

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу, завідувач кафедри

безпеки життєдіяльності.

Захист дисертації відбудеться " 16 " жовтня 2008 року о 1030 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.052.05 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.


Із дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.


Автореферат розісланий " 9 " вересня 2008 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат геологічних наук, доцент В.Р. Хомин


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.1999 р. № 2303 "Про створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій" (УІАС НС) і наказу Департаменту геології та використання надр Мінекоресурсів від 17.04.2000 р. № 19 геологічні дослідження повинні забезпечувати подання інформації щодо можливості виникнення надзвичайних ситуацій пов'язаних з небезпечними геологічними процесами. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2008 р. № 212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" екологічна безпека геологічного середовища адміністративних областей на сучасному етапі розвитку держави має значну еколого-економічну актуальність.

За останні 60-70 рр. минулого століття у зв'язку із використанням ресурсів геологічного середовища на території Львівської області сформувалися регіональні техноприродні геосистеми відповідної спеціалізації, які на сьогоднішній день потребують трансформації або ліквідації. Наукові та методичні питання цієї проблеми і досліджувалась у дисертаційній роботі.

Методологія оцінки техногенно-екологічної безпеки геологічного середовища виконана з позицій реалізації наступних процедур: визначення просторово-часових закономірностей розвитку небезпечних геологічних процесів (НГП), наукового обґрунтування та реалізації регіонального моніторингу геологічного середовища, виконання районування, нормування та управління інженерним ризиком різних за об'ємом та спеціалізацією техноприродних геосистем (на прикладі Львівської області), науковий аналіз та розробка управлінських рішень щодо будівництва гідроенергетичного комплексу.

Усе це зумовлює актуальність наукового дослідження щодо екологічної безпеки техноприродних геосистем Львівської області.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Розробка наукових та методичних основ екологічної безпеки техноприродних геосистем виконувалась в рамках угоди про співпрацю між Українським державним геологорозвідувальним інститутом (УкрДГРІ) та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. Результати наукових досліджень, у яких здобувач приймав участь, висвітлені у наступних темах УкрДГРІ: "Створення методики ведення моніторингу екзогенних геологічних процесів на державному, регіональному та об'єктовому рівнях (І етап зсуви, обвали)" (державний реєстраційний № 0102U004989); "Розробка та обґрунтування методів регіональних еколого-геологічних досліджень" (державний реєстраційний № 0104U006118); "Розробка методики та виконання регіонального просторового прогнозу виникнення надзвичайних ситуацій, зумовлених процесами просідання, осідання та підтоплення" (державний реєстраційний № 0105U002939).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування зменшення ризику розвитку небезпечних геологічних процесів та визначення заходів з оптимізації та трансформації техноприродних геосистем на стадії їх функціонування та ліквідації. Для досягнення цієї мети необхідно було виконати наступні завдання: 1) визначити просторово-часові закономірності розвитку та катастрофічної активізації небезпечних геологічних процесів на регіональному та локальному рівнях і їх вплив на стан геологічного середовища у межах техноприродних геосистем; 2) розробити наукові і методичні основи регіонального моніторингу геологічного середовища (на прикладі Львівської області); 3) розрахувати ступінь ризику розвитку небезпечних геологічних процесів на регіональному та локальному рівнях; 4) науково обґрунтувати розробку управлінських рішень з оптимізації техноприродних геосистем;
5) визначити інженерно-геологічну, гідротехнічну, водогосподарську, рекреаційну та соціально-екологічну доцільність будівництва гідроенергетичного комплексу на р. Стрий.

Об'єктами дослідження є небезпечні геологічні процеси у межах техноприродних геосистем (ТПГ).

Предмет досліджень – стан техноприродних геосистем, зумовлений динамікою геологічного і суміжних середовищ (на прикладі