LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Природничі науки в цілому → Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства

21


ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

ІМ. ІВАНА КОЖЕДУБА
Варго Олександра МиколаївнаУДК 113:504.03+165.12ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК УМОВА СТАНОВЛЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук

Харків - 2006


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі філософії і політології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор філософських наук, професор

Чаплигін Олександр Костянтинович,

Харківський національний

автомобільно-дорожній університет,

завідувач кафедри філософії і політології.


Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор

ЛозовойВіктор Олексійович,

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого,

завідувач кафедри культурології;


кандидат філософських наук, доцент

Лисенкова Владлена Віталіївна,

Харківська державна академія культури,

доцент кафедри філософії та політології.


Провідна установа: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України,

м. Київ


Захист відбудеться "2" березня 2006 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.702.05 при Харківському університеті Повітряних сил ім. Івана Кожедуба за адресою: 61023, м. Харків, вул. Динамівська, 6, ауд. Д-606.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба за адресою: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 77/79. Автореферат розіслано

"28" січня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат філософських наук, професор ____________ Є.М. Мануйлов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Необхідність вивчення екологічної свідомості зумовлена конкретними змінами в сучасному суспільстві: загостренням конфліктів у відносинах між людиною і природою, переходом до постіндустріальної стадії розвитку суспільства, глобалізацією. Поряд із позитивними наслідками та перевагами цивілізаційних змін виникають також небезпеки, зокрема екологічні. У сучасній Україні відбуваються процеси, пов'язані з переходом до ринкової економіки, прийняттям цінностей західного суспільства, що вимагають перетворень у всіх сферах соціального життя. Ці зміни мають ґрунтуватися на існуючих духовних та інтелектуальних традиціях суспільства і передбачають вирішення екологічних проблем першочерговим завданням подальшого розвитку суспільства.

Актуальність дослідження зумовлена, насамперед, розумінням неможливості вирішення екологічних проблем тільки технічним шляхом і необхідністю у зв'язку з цим світоглядних змін. У наш час питання екологічної свідомості належать до так званих глобальних соціально-філософських проблем, що вивчаються світовою і вітчизняною філософією. За сучасних умов важливим є дослідження динаміки екологічної свідомості, яку розглядають як цілісний феномен, що вимагає від людини активного ставлення до природи і самої себе.

Однією з фундаментальних характеристик сучасного світогляду має стати визнання природи однією з найвищих цінностей людства. У системі природокористування сьогодні створюється особливий елемент – виробництво необхідних для життя екологічних умов, соціальною основою яких може стати тільки екологічно грамотна, духовно розвинута особистість – носій екологічної свідомості.

Теоретичний аналіз історичних змін, пов'язаних зі зростанням екологічних протиріч, поглиблює уявлення про складні механізми соціальної взаємодії з навколишнім середовищем, дозволяючи аргументувати необхідність переходу до екологічного суспільства.

Проблеми становлення екологічної свідомості широко розглядаються в соціально-філософській літературі, але, переважно, в аспекті сучасного стану екологічної свідомості, проблем освіти та виховання. Таким чином, побудова соціально-філософської концепції, що синтезує теоретичні наробітки з питань екологічної свідомості в соціально-культурному вимірі з метою створення екологічного суспільства, є актуальною теоретичною проблемою. Реалізація цієї концепції сприяла б вибору оптимальних стратегій подальшого розвитку суспільства з урахуванням соціальної вартості тих перетворень, що відбуваються.

Ступінь наукової розробленості проблеми. Елементи екологічної свідомості згадуються ще античними авторами: Гераклітом, Гіппократом, Аристотелем, Лукрецієм Каром, Плінієм Старшим. Уся природа розглядалася ними як цілісне життєве середовище, "ойкумена"; основою філософії була космологічна гармонія людини і природи. Леонардо да Вінчі, Г. Галілей, Ф. Бекон, Р. Декарт, П. Гольбах, Ж. Ламетрі розглядали природу крізь призму технічного експерименту і сформували механістичне бачення світу. У руслі романтизму (Ж. Руссо, І. Ґете, Ф. Шеллінг, Р.Емерсон, Г. Торо) природа аналізувалася як об'єкт поклоніння, а не скорення. У російській філософії серед праць, в яких так чи інакше досліджувалися проблеми природи, значне місце належить космізму (М.Ф. Федоров, В.С. Соловйов, М.О. Бердяєв, П.О. Флоренський, К.Е. Ціолковський), для якого характерною є тема відповідальності людини за природу, співвідношення природного і космічного буття.

У сучасній філософії безпосередньо проблемі виникнення і розвитку екологічної свідомості присвячені роботи Р.У. Біджиєвої, А.І. Валітової, Е.У. Гірусова, С.Д. Дерябо, Т.В. Іванової, Т.П. Казначеєва, А.Н. Кочергіна, В.В. Пустовойтова, В.О. Сітарова, Л.М. Яо, В.А. Ясвіна. Соціально-філософський аналіз проблем взаємин із навколишнім середовищем, розвитком соціуму, ціннісних орієнтацій суспільства здійснено такими авторами, як Г.О. Бачинський, Б.М. Бессонов, В.Р. Бганда-Церера, А.М. Єрмоленко, М.М. Кисельов, В.О. Лозовий, В.О. Лось, В.В. Лисенкова, В. Хесле. Проблему екологічної свідомості розглянуто також у рамках екологічної психології (В.О.Скребець).

Розробкою теоретичних основ екологічного суспільства займалися В.І. Вернадський, М.М. Моїсеєв, А.Д. Урсул. У