LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Авторефлексивний текст Євгена Пашковського як явище українського постмодернізму


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ВЕРТИПОРОХ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНАУДК 821. 161.2 '06
АВТОРЕФЛЕКСИВНИЙ ТЕКСТ ЄВГЕНА ПАШКОВСЬКОГО ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ
10.01.01 – українська література


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

філологічних наук
Київ – 2007

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент

ЗБОРОВСЬКА Ніла Вікторівна,

Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України,

старший науковий співробітник відділу

української літератури ХХ століття.

Офіційні опоненти: - доктор філологічних наук, професор

КОВАЛІВ Юрій Іванович,

Інститут філології Київського національного

університету імені Тараса Шевченка,

професор кафедри новітньої української

літератури;- кандидат філологічних наук, доцент

КОНОНЧУК Тетяна Іванівна,

Академія адвокатури України,

завідувач кафедри мовної підготовки та культурології.


Захист відбудеться "13" листопада 2007 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. М.Грушевського, 4).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. М.Грушевського, 4).


Автореферат розісланий "10" жовтня 2007 року.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.М.Нога

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Реферована дисертація присвячена дослідженню авторефлексивного тексту сучасного українського письменника – Євгена Пашковського, творчість котрого займає особливе місце у сучасному прозовому дискурсі. П. Загребельний відзначив, що "Пашковський – один із найталановитіших письменників не тільки в Україні, а й у цілій Європі. Якби його перекласти на світові мови, світ сильно здивувався б. Так писати – неможливо, так писати здатен тільки він". Його називають "справжнім модерністом"(О. Яровий), "суб'єктивно правдивим, пристрасним і щирим письменником, аж до самопожертви" (Т. Гундорова). Проза письменника ("Свято", "Вовча зоря", "Безодня", "Осінь для ангела", "Щоденний жезл") є результатами бунтарської рефлексії над проблемами сучасного національного простору, вписаного в контекст сучасної цивілізації, над тотальною безпритульністю людини, над спрагою єдності зі світом. Творчий талант Є. Пашковського формується тоді, коли знову "проступають реальні проблеми реальної України", оскільки основними проблемами буття нації стає перехід від "закритого" стану суспільства до "відкритого", постколоніального, хоча актуальною залишається ймовірність нового колоніалізму, яка породжує культурницький критицизм, пошуки нового статусу літератури, митця, народу загалом. Є. Пашковський пропонує ускладнені акти самозаглиблення, авторефлексії, пошук "археології" бунтівної суб'єктивності на основі власного досвіду та відчуття трагізму виродження власної нації (духовна злиденність, соціально-економічний хаос, відсутність національно-державницького соціуму), що, відповідно, впливає на "індивідуальну мовну політику" письменника, а тому змістовий чинник долається експресією, надзвичайно ускладненим синтаксисом постмодерністського наративу. Тобто "Пашковський в особливий спосіб поєднує модерністські та постмодерністські ідеї" (Т. Гундорова), що провокує проблему означення світоглядних і стильових домінант текстів письменника як домодерної, модерної чи постмодерної спроби (Г.Сивокінь, М.Кодак, Н.Зборовська, С.Квіт, Л.Гавласа, О.Яровий та ін.).

Саме тому дослідження художньої авторефлексії Є. Пашковського займає важливе місце у вивченні іманентності сучасного українського літературного процесу в умовах, коли „часову" культуру модернізму із значущим індивідуалізмом прагне змінити „просторова" масова культура постмодернізму з імітованим індивідуалізмом. Українська авторефлексія як вияв індивідуалізації національної особистості особливо активізується у літературному дискурсі 1980-90-х років, в час деконструкції тоталітарних моделей суспільного буття, виражає бажання створити модерний націотворчий простір, представляє множинність індивідуалізованих пошуків самопізнання та пізнання національного постколоніального світу, що позначається на психосемантиці і психопоетиці літературного покоління вісімдесятників (Ю. Ґудзь, Г. Пагутяк, Ю. Андрухович, О. Забужко, О. Ульяненко, Є. Пашковський та ін.). Рефлексивним текстам перехідного періоду нині протистоїть так звана „динамічна" проза, яка не лише формує нове покоління, але й контекст української масової літератури (Л. Дереш, І. Карпа, Н. Сняданко та ін.).

В українському літературознавстві триває полеміка про ймовірність означення явища українського постмодернізму у зв'язку з прозою вісімдесятників і з появою феномену масової літератури. Як відзначає Я. Поліщук, проблема в тому, що „поняття постмодернізму надто розмите й різнотлумачне, і важко збагнути, який зміст вкладає в нього той чи інший критик", а тому виникає необхідність пояснювати свою позицію у преамбулі, щоб виникло конструктивне поле для дискусій. Звідси, актуальність дослідження авторефлексії в українській літературі перехідної культурної епохи зумовлене необхідністю пошуку адекватних шляхів інтерпретації такого самобутнього і складного феномену, як проза Є. Пашковського, оскільки ця проза може бути знаковим текстом для пізнання цілої епохи в українській літературі.

Об'єктом дослідження є художні тексти, зокрема, романи „Свято", „Вовча зоря", „Безодня" і „Щоденний жезл", публіцистика, літературна критика, інтерв'ю та інші форми саморепрезентації сучасного українського письменника Євгена Пашковського.

Предметом дослідження стала ідеологічно-художня і структурно-психологічна специфіка авторефлексивного тексту письменника як явища українського постмодернізму.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках планової теми Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України: Академічна "Історія української літератури у 12 томах", номер державної реєстрації 0101U002081.

Мета дослідження – виявити характерні прояви авторефлексивного тексту Є. Пашковського як явища українського постмодернізму, у зв'язку з чим постають такі завдання:

  • проаналізувати рефлексію як психосемантичне явище і спосіб модерністського художнього пізнання;

  • з'ясувати головні форми прояву постмодерністської