LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів)

23

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ГНІЗДЕЧКО Оксана МиколаївнаУДК 81'42 + 366.59 = 811.111


АВТОРИЗАЦІЯ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ:

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

(на матеріалі англомовних статей

сучасних європейських та американських лінгвістів)Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

КИЇВ – 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.Науковий керівник

доктор філологічних наук, професор

Почепцов Георгій Георгійович,

Київський національний лінгвістичний університет, кафедра граматики та історії англійської мови, професор-консультант


Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор

Ільченко Ольга Михайлівна,

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, кафедра іноземних мов,
завідувач кафедри, професоркандидат філологічних наук, доцент

Зернецький Павло Васильович,

Національний університет "Києво-Могилянська академія", загальноуніверситетська кафедра англійської мови, професор


Провідна установа

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, кафедра ділової іноземної мови та перекладу, м. ХарківЗахист відбудеться "28" вересня 2005 року о "12" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73).


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73).


Автореферат розіслано "26" серпня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

професор О.М.КагановськаЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферована дисертація присвячена дослідженню комунікативно-прагматичних особливостей англомовного наукового лінгвістичного дискурсу в аспекті авторизації на матеріалі статей сучасних європейських та американських лінгвістів.

Протягом останніх десятиріч категорія авторизації перебуває у фокусі уваги функціонально зорієнтованих студій, зокрема, в галузях функціональної стилістики (М.М.Кожина, М.П.Котюрова, Л.М.Лапп), прагмалінгвістики (Г.Н.Іванова, Г.Г.Лілова, Г.Г.Почепцов), етнолінгвістики (І.Л.Бариш). Всебічне вивчення мовленнєвої діяльності суб'єктів наукового пізнання передбачає інтегрування функціонально-семантичного (Н.К.Терьошкіна, О.С.Троянська), комунікативного-прагматичного (О.О.Барляєва, К.І.Варгіна), системно-діяльнісного (О.І.Варшавська, Н.Б.Мальцева, Н.К.Рябцева) та зіставного (С.А.Жаботинська, Т.В.Матвєєва) підходів з урахуванням інтерперсональної й етнокультурної специфіки наукової комунікації (О.М.Ільченко). Однак у мовознавчому обігу відсутнє однозначне тлумачення категорії авторизації, що свідчить про незавершеність її гносеологічного становлення. Недостатньо вивченим лишається також питання метакомунікативної природи наукового дискурсу (А.Крісмор, Р.Фарнсворс, А.С.Скулстад), що поряд зі специфікою складної семантичної структури категорії авторизації обумовило вибір теми дослідження.

Фокус даної роботи становить мовленнєва діяльність автора англомовного наукового лінгвістичного дискурсу (АНЛД), що зумовлює розгляд останнього крізь призму комунікативно-прагматичного підходу з урахуванням напрацювань у галузях лінгвостилістики, психолінгвістики, соціолінгвістики, антропології й філософії.

Актуальність дисертаційної теми визначається загальною спрямованістю сучасного функціонального мовознавства на виявлення взаємозв'язку між мовою і мисленням, що дозволяє з'ясувати, як ґрунтовні властивості сучасного гуманітарного мислення – поліфонія, діалогізм та інтерсуб'єктивність – об'єктивуються в англомовному науковому лінгвістичному дискурсі. Актуальність поставленої проблеми також зумовлена необхідністю подальшої розбудови теорії дискурсу в аспекті визначення характеру здійснення міжсуб'єктної мовленнєвої взаємодії з урахуванням соціо- й етнокультурних параметрів наукової комунікації.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету. Проблематика дисертації входить до кола питань, досліджуваних згідно з держбюджетною науковою темою "Мовні системи. Динаміка функціонування фонетичних, граматичних та лексичних одиниць: когнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти (германські, романські та українська мови)" (тему затверджено вченою радою Київського державного лінгвістичного університету, протокол № 5 від 24 січня 2000 року).

Метою дисертації є виявлення комунікативно-прагматичних особливостей АНЛД шляхом розкриття семантичної структури категорії авторизації й встановлення закономірностей здійснення міжсуб'єктної мовленнєвої взаємодії.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення конкретних завдань:

  • окреслити жанрово-стильові параметри англомовного наукового лінгвістичного дискурсу в плані забезпечення його композиційно-структурної та семантичної організації;

  • уточнити зміст втіленої в АНЛД категорії авторизації шляхом виявлення й опису її семантичної структури;

  • розкрити метакомунікативну природу англомовного наукового лінгвістичного дискурсу в аспекті авторизації;

  • виділити комунікативно-прагматичні типи АНЛД на основі аналізу мовних засобів авторизації;

  • створити шкалу градуального характеру вияву іллокутивно стверджувального потенціалу АНЛД на основі мовних засобів вираження авторської впевненості в істинності або вірогідності повідомлюваного;

  • виявити психолінгвістичні риси мовної особистості автора з огляду на ступінь дотримання / недотримання риторичних норм англомовної наукової комунікації;

  • установити мовленнєві стратегії й тактики автора з метою з'ясувати закономірності побудови та функціонування авторитарного / неавторитарного типів англомовного наукового лінгвістичного дискурсу.

Об'єктом нашого аналізу є англомовний лінгвістичний дискурс, представлений жанром наукової статті.

Предметом дослідження є комунікативно-прагматичні особливості АНЛД в аспекті