LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексика перекладів Миколи Лукаша у зв'язках із культурно-писемною традицією української мови

доби, територіально-діалектного розмаїття української мови та здобутків видатних українських письменників нового періоду розвитку літературної мови.

Основні положеннядисертаціївикладеновтакихпублікаціях:

1. Ткач Л. Юрій Федькович і Микола Лукаш: спільний історико-культурний контекст до однієї лексичної паралелі / Людмила Ткач, Оксана Федунович-Швед // Науковий вісник Чернівецького національного університету [„Творчість Юрія Федьковича в контексті української та світової літератури"] : зб. наук. пр. / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 274–275: Слов'янська філологія. – С. 266–280 (дисертантові належить вибір фактичного матеріалу, аналіз семантичної структури й стилістичних властивостей лексики, обґрунтування висновків).

2. Ткач Л. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша у її зв'язках із традиціями західноукраїнського слововжитку / Людмила Ткач, Оксана Федунович-Швед // Науковий вісник Чернівецького національного університету [до 130-річчя заснування Чернівецького університету] : зб. наук. пр. / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Рута, – 2006. – Вип. 276–277: Слов'янська філологія. – С. 324–336 (дисертантові належить вибір фактичного матеріалу, вироблення методики його опису й аналізу, обґрунтування висновків).

3. Ткач Л. Агатангел Кримський і Микола Лукаш: спільні риси художнього лексикону / Людмила Ткач, Оксана Федунович-Швед // Дивослово. – 2006. – № 12 (597). – С. 33–39 (дисертантові належить вибір фактичного матеріалу, опис і аналіз його лексикографічного представлення, обґрунтування висновків).

4. Федунович-Швед О. Т. Лексика перекладів Миколи Лукаша в одинадцятитомному „Словнику української мови" / О. Т. Федунович-Швед // Наукові записки НаУКМА / Національний університет „Києво-Могилянська академія" ; гол. ред. Моренець В. П. – К. : Видавничий дім „Києво-Могилянська академія", 2006. – Т. 60: Філологічні науки. – С. 36–42.

5. Федунович-Швед О. Синоніми і пароніми як композиційний засіб тексту в перекладах Миколи Лукаша (на матеріалі Лукашевих перекладів) / Оксана Федунович-Швед // Урок Української. – 2007. – № 6 (100). – С. 25–29.

6. Федунович-Швед О. Т. Відтворення та збагачення у перекладах Миколи Лукаша українсько-німецьких зв'язків у лексиці та фразеології / О. Т. Федунович-Швед // Матеріали V Міжвузівської конференції молодих учених „Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур", (Донецьк, 29–31 січня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Донецький національний університет, ф-т іноземних мов; відп. ред. Каліущенко В. Д. – Донецьк, 2007. – С. 110–111.

7. Федунович-Швед О. Т. Перекладацька практика М. Лукаша і відновлення староукраїнської лексичної спадщини в сучасній українській літературній мові / О. Т. Федунович-Швед // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : у 2 ч. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Хмельницький національний університет, ф-т міжнарод. відносин, гуманітар.-педагог. ф-т; ред. кол.: В. В. Левицький, Л. І. Бєлєхов, В. В. Михайленко та ін. – Хмельницький, 2007. – Ч. ІІ, вип. 3. – С. 243 – 249.

8. Федунович-Швед О. Внесок П. Куліша у розвиток української літературної мови та продовження започаткованих ним традицій у перекладацькій практиці М. Лукаша / Оксана Федунович-Швед // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. пр. / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 312–313: Слов'янська філологія. – С. 297–308.

Анотація

Федунович-ШведО. Т. ЛексикаперекладівМиколиЛукашаузв'язкахізкультурно-писемноютрадицієюукраїнськоїмови. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008.

Роботу присвячено комплексному дослідженню лексики перекладів М. Лукаша у зв'язку з традиціями формування лексичного фонду української літературної мови та чинниками розвитку її лексико-семантичної системи від кінця ХІХ й упродовж ХХ ст. На матеріалі перекладів творів світової класики проведено відбір лексичних одиниць та проаналізовано різні пласти української лексики, передусім церковнослов'янізми, архаїзми, запозичені слова, діалектизми, фольклоризми, а також встановлено закономірності їх використання М. Лукашем як продовження і розвиток традицій староукраїнського слововжитку та словотворення. Окрему увагу приділено вивченню спільних рис лексикону М. Лукаша з погляду стилістичного розвитку сучасної української мови на тлі перекладацької діяльності П. Куліша, А. Кримського, І. Франка.

Ключовіслова: культурно-писемна традиція, церковнослов'янізм, староукраїнська лексика, народнорозмовна лексика, діалектизм, фольклоризм, новотвір.

Summary

Fedunovych-ShvedO.T. ThevocabularyofM. Lukash'stranslationsinconnectionwiththecultural-writtentraditionoftheUkrainianlanguage. – Manuscript.

Dissertation for the Scholarly Degree of Candidate of Philological Sciences. Specialty 10.02.01 – the Ukrainian language. – Yuri Fed'kovych Chernivtsi National University. – Chernivtsi, 2008.

The work is dedicated to investigation of M. Lukash's translations in connection with the traditions of formation of the lexical stock of the Ukrainian literary language and in view of the factors of the development of its lexico-semantic system starting with the end of the 19th century and throughout the 20th century.

Using the translations of the classical world literature the selection of lexical units has been carried out. Also different layers of the Ukrainian vocabulary have been analyzed; primarily these were Church Slavonic words, archaisms, loan words, dialecticisms, folklore words. The regularity of their usage by M. Lukash as the continuation and development of the Old-Ukrainian word use traditions has been established as well.

A special emphasis has been made on the learning of common features of M. Lukash's lexicon from the point of view of the stylistic development of the modern Ukrainian language on the background of P. Kulish's, A. Krymskii's and I. Franko's translational work.

Keywords: cultural-written tradition, Church Slavonic word, the Old-Ukrainian vocabulary, national-colloquial vocabulary, dialecticism, folklore word, neologism.

Аннотация

Федунович-ШведО. Т. Лексика переводов Миколы Лукаша в связи с культурно-письменной традицией украинского языка. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Черновицкий национальный университет имени Юрия