LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні джерела, семантична структура та стилістичні функції

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут української мови

Каленюк Світлана ОлександрівнаУДК 811.161.2'373'38


Лексика творів Уласа Самчука:

народнорозмовні джерела, семантична

структура та стилістичні функції

Спеціальність 10.02.01 – українська мова

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Київ-2007

Дисертація є рукописом.


Роботу виконано на кафедрі стилістики та лінгводидактики Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник

доктор філологічних наук, професор

Сологуб Надія Миколаївна,

Інститут української мови НАН України, провідний науковий співробітник відділу стилістики та культури мови.


Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор

Струганець Любов Василівна,

Тернопільський педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри методики викладання української мови і культури мовлення;кандидат філологічних наук, доцент

Гнатюк Ірина Святославівна,

Інститут української мови НАН України, завідувач відділу лексикології,

лексикографії та національного корпусу української мови.


Провідна установа

Дніпропетровський національний університет, Міністерство освіти і науки України, кафедра української мови, м. Дніпропетровськ.


Захист відбудеться 29 травня 2007р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).


Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та Інституту української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).


Автореферат розіслано 26 квітня 2007 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат філологічних наук В.М. Фурса
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ


Крилатими стали слова Уласа Самчука: "Я ставив і ставлю собі досить як на письменника виразне завдання: хочу бути літописцем українського простору в добі, яку сам бачу, чую, переживаю". У цих словах уся філософія письменника і його письменницьке кредо.

Відчуваючи найзначиміші моменти в житті свого народу, осмислюючи й естетично трансформуючи їх в мистецьку реальність, Улас Самчук водночас залишався письменником глибоко особистісним. Про його творчість можна сказати його ж словами: "Усе, що я написав, то є моє власне життя".

Мистецьке кредо, творча особистість Уласа Самчука знайшли відображення у мові його творів. Найпомітніше це засвідчує лексика, яка значною мірою зумовлена тематикою творів та світосприйманням цього письменника.

У літературознавстві творчість У. Самчука досліджували С. Пінчук (саме завдяки його зусиллям відбулось "повернення" Уласа Самчука в Україну; він розкрив жанрові особливості романних трилогій письменника), І.Качуровський, Р. Гром'як, Н. Паскевич та ін.

Мову творів У. Самчука досліджували В.Ф. Стецій (акцентував увагу на зв'язку мови із світобаченням цього письменника), Г.В. Горох (досліджувала синоніміку в творах Уласа Самчука).

Проте не було дисертаційного дослідження лексики творів цього письменника. Саме комплексному дослідженню лексики творів Уласа Самчука присвячено пропоновану дисертацію. У цьому вбачаємо актуальність та новизну роботи. Улас Самчук належить до письменників, твори яких донедавна в материковій Україні заборонялися, що збіднювало уявлення про українську художню літературу, зокрема її мову. Тому актуальність роботи мотивуємо також вирівнюванням українського мовно-літературного процесу, заповненням його штучно вилучених ланок.

Твори письменника, повернуті в український національний контекст, становлять цінне джерело для вивчення лексичних багатств художньої мови.

Мета роботи – дослідити словник ідіостилю Уласа Самчука з погляду концептуально-тематичної мотивації й народнорозмовного джерела вживаної письменником лексики.

Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань:

  • схарактеризувати екстра- та інтралінгвальні чинники формування словника прози Уласа Самчука;

  • обґрунтувати народнорозмовну основу лексики творів письменника;

  • простежити використання письменником різних шарів лексики;

  • описати тематичні групи цієї лексики;

  • виявити словесно-образні домінанти творчості письменника;

  • висвітлити зв'язок мовотворчості Уласа Самчука та його світобачення.

Об'єкт дослідження – мова художніх творів Уласа Самчука.

Предмет дослідження – лексика творів Уласа Самчука.

Методи дослідження. У дослідженні застосовано загальний метод лінгвістичного спостереження й опису мовних явищ, метод лексико-семантичного аналізу, кількісний аналіз, метод виявлення словесно-образних домінант.

Джерельна база дослідження – твори Уласа Самчука: "Волинь" "Марія", "Дермань".

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в українському мовознавстві здійснено систематичний відбір, класифікацію і комплексний аналіз лексики творів Уласа Самчука, вмотивовано народнорозмовну основу цієї лексики; з погляду традиційних та нових лінгвістичних підходів також конкретизовано термін "народнорозмовність"; підкреслено художню виправданість діалектизмів у творах Уласа Самчука; серед інших лексичних одиниць звернуто увагу на стилістичні можливості лексики суб'єктивної оцінки як помітної риси мовотворчості Уласа Самчука; виділено центр лексичної організації мови творів У.Самчука – образну парадигму земля, яка концентрує світоглядні позиції письменника.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження узгоджена з проблематикою кафедри стилістики та лінгводидактики Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського "Сучасні проблеми лінгвостилістики" та з науковою темою "Стилістичні параметри нової української літературної мови в