LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексика традиційної народної медицини в українських говірках Інгульсько-Бузького межиріччя

Запорізький державний університет

Баденкова Вікторія Миколаївна

УДК 808.3:800.866:61
Лексика традиційної народної медицини в українських говірках


Інгульсько-Бузького межиріччя
Спеціальність 10.02.01 - українська мова
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукЗапоріжжя - 1999


Дисертацією є рукопис.Робота виконана на кафедрі української мови

Дніпропетровського державного університету

Міністерство освіти України

Науковий керівник - доктор філологічних наук, професор Поповський Анатолій Михайлович,

професор кафедри української мови Дніпропетровського державного університету


Офіційні опоненти - доктор філологічних наук,

Герман Костянтин Федорович,

професор кафедри історії та культури української мови Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича  • кандидат філологічних наук, доцент

Глуховцева Катерина Дмитрівна,

доцент кафедри української мови Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка


Провідна установа - Кіровоградський державний педагогічний

університет ім. В.Винниченка, кафедра української мови, Міністерство освіти України, м. Кіровоград
Захист дисертації відбудеться " 29 " червня 1999 р. о 10-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.02. при Запорізькому державному університеті ( 330600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, корп.2 ,філологічний факультет, ауд. 230).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Запорізького державного університету (330600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, корп.2).Автореферат розісланий " 25 " травня 1999 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.В. Хом'як


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Останнім часом у вітчизняному мовознавстві пожвавилось вивчення лексичного рівня говорів як невичерпного фактологічного джерела для всебічного та глибокого дослідження розвитку національної мови. На особливу увагу заслуговує спеціальна лексика, у якій безпосередньо відбиваються різноманітні зміни в живому мовленні носіїв діалектів. У реферованій роботі розглянута лексика традиційної народної медицини українських говірок Інгульсько - Бузького межиріччя. Незважаючи на дослідницькі заходи, лексика народної медицини /ЛНМ/ на сьогодні вивчена недостатньо, хоча вона є одним із виявів світогляду українського народу, однією з найархаічніших і найрізноманітніших у семантичному, структурному, етимологічному планах.

Окремі відомості про народномедичну термінологією знаходимо переважно в працях етнографів та медиків /А.Чепи, П.Іващенка, В.Петрова, М.Маркевича, С.Верхратського, В.Милорадовича, З.Болтарович, Є.Товстухи, Н.Зубицької та ін./, що описували народні способи лікування недуг, одночасно засвідчуючи й народні назви хвороб /ННХ/. Для дослідників лексики такі роботи є лише матеріалом, на основі якого з'ясовуються семантичний зміст окремих термінів, географія їх поширення, хронологічні рамки функціонування на українському мовному ґрунті. Серед праць, що фіксують етнографічні та лексичні записи з народної медицини Південної України, відзначимо публікації В.Ястребова, І.Бессараби, Я.Новицького, І.Манжури, В.Бабенка. Фрагментарно представляють окремі поняття народної медицини в наукових розвідках з історичної лексикології В.В.Німчук, Т.В.Олещук, Б.К.Галас, М.С.Ковальчук та І.С.Яремчук, загальномовні та регіональні словники, зокрема "Словник говірок Бузько-Інгульського ареалу", укладений викладачами кафедри української мови Миколаївського державного педагогічного інституту Л.С.Спанатій, А.С.Супрун, М.П.Тимченко та В.П.Токарем.

Ряд ґрунтовних досліджень різних структурних рівнів південно-східних діалектів здійснено Й.О.Дзендзелівським, Я.Д.Нагіним, А.А.Москаленком, І.Г.Матвіясом, В.С.Ващенком, В.А.Чабаненком, А.М.Поповським та ін. Матеріали українських говірок Інгульсько-Бузького межиріччя, а саме території Миколаївщини, послужили основою для виконання дисертацій Л.С.Терешко, Г.Ф.Пелих та Л.А.Москаленко. ЛНМ у визначеному регіоні ще не була об'єктом спеціального аналізу. Реферована робота є спробою заповнити одну з ланок цілісної наукової характеристики говірок пізньої формації, що зумовлює актуальність теми. Відсутність суцільного вивчення лексики народних говорів гальмує роботу з історії української мови, визначення тенденцій становлення українських національних норм, дослідження складного процесу змін живого мовлення в просторі й часі. До того ж треба зберегти для науки цінні скарби народної медицини, які побутують переважно серед мешканців старшого покоління й через деякий час можуть бути втрачені назавжди.

Помітним внеском в історію вивчення ЛНМ є публікації та дисертація Я.Ю.Вакалюк "Лексика народної медицини українських говорів Прикарпаття" /Ужгород, 1974/. Дослідниця розглядає ННХ, назви фізіологічних явищ та симптомів захворювань з погляду семантики, походження та словотвірної будови, наводить численні паралелі з говорів української мови та інших слов'янських мов. Вона звертає увагу на особливості формування цього шару лексики, співвідношення літературних та народнорозмовних назв у говорах Івано-Франківської області. Останнім часом активізувалась робота зі структурно-семантичного та лінгвогеографічного аналізу ЛНМ на Поліссі, що пов'язано зі створенням регіонального Лексичного атласу поліської народної медицини та лікувальної магії, дисертаційним дослідженням В.М.Мойсієнка "Номінація в поліській народній медицині та лікувальній магії" /Київ, 1994/.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Реферована робота виконана в руслі Загальнодержавної комплексної програми широкомасштабного вивчення лексики різних тематичних груп народної термінології, створення "Словника українських народних говорів" та