LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексика традиційної народної медицини в українських говірках Інгульсько-Бузького межиріччя

лексику;

в) низька функціональна активність номенів, що становлять власне діалектні утворення, і перехід їх до пасивного запасу слів;

г) спеціалізація значної кількості словоформ;

д) внаслідок діалектної неусталеності виникнення дублетів, варіантів однієї й тієї ж назви навіть у мовленні одного інформатора;

е) перевага ознак південно-східного наріччя , а саме степових говірок, на більшій частині Інгульсько-Бузького межиріччя; фіксація особливостей подільських говірок у північно-західних районах, у Побужжі.

Народнорозмовна мова - невичерпне, вічнодіюче джерело поповнення й оновлення літературної мови. Народні медичні назви в переважній більшості прості, доступні, легко сприймаються і підсилюються національними традиціями. І тому говірковий термін, що поширений на значній території і відповідає нормам літературної мови, має право, за потребою, стати науковим.


Основні положення та результати дослідження відображені у таких публікаціях:

 • Деякі аспекти вивчення діалектної лексики у вузі// Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Шляхи і засоби підготовки вчителя української мови і літератури на сучасному етапі". – Херсон, 1992. - С. 36-38.

  2. Живомовні традиції в "Історії України-Русі" М.Аркаса // Джерела духовності: Науково-практична конференція до 140-річчя М.М.Аркаса (Тези). – Миколаїв, 1993. - С. 51-54.

  3. Елементи вербальної лікувальної магії за матеріалами записів, здійснених на території Миколаївщини //Бібліотечка українознавства для вчителя: Науково-методичний вісник. — Вип. № 1. - Миколаїв, 1993. - С. 52-54.

  4. Звертання як необхідний і основний компонент синтаксичної структури замовлянь (за матеріалами лікувальних замовлянь на Миколаївщині)//Питання синтаксису української мови. Тези доповідей і повідомлень республіканської наукової конференції до 100-річчя від дня народження Сергія Смеречинського 19-20 березня 1993 р. - Запоріжжя, 1993.- С.79-80.

  5. Один із аспектів зв'язку діалектології з народознавством// Тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Миколаївського педагогічного інституту: В 6-ти частинах. - Ч.3. - Миколаїв, 1994. - С.7-8.

  6. Роль діалектологічних досліджень у формуванні національної свідомості молоді// Гуманітарна освіта і проблеми виховання молоді. Матеріали і методичні рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції. —Вип.1.-Херсон, 1995. - С.35-36.

  7. Історико-культурні традиції козаччини і Миколаївщини// Регіональне і загальне в історії. Тези Міжнародної конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю ХІІІ Археологічного з'їзду (листопад 1995). - Дніпропетровськ: Пороги, 1995. - С.121-123.

  8. Народна медична термінологія як об'єкт дослідження// Українська термінологія і сучасність. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції. - Київ, 1996.- С.5.

  9. Власні назви у замовляннях// Ономастика східних слов'ян. Тези доповідей наукового семінару. – Київ, 1996.- С.7-8.

  10. Із спостережень над народною медичною лексикою Миколаївщини// Східнослов'янські мови в їх історичному розвитку. Збірник наукових праць, присвячених пам'яті проф. С.П.Самійленка: У ІІ-х частинах. – Запоріжжя, 1996. -Ч. 2. - С.66-69.

  11. Із спостережень над мовою і стилем лікувальних замовлень Миколаївщини// Мова та стиль українського фольклору: Збірник наукових праць. - Київ, 1996. - С.11-17 (у співавторстві з Н.А.Брильовою).

  12. Із народних медичних знань українців Миколаївщини// Нариси культури українців Півдня. Бібліотека науково-краєзнавчого часопису "Запорізька старовина" . Серія 2. – Запоріжжя, 1997. - С. 16-19.

  13. До питання вивчення лікувальних замовлянь Миколаївщини //Матеріали ІІ-ї Миколаївської обласної краєзнавчої конференції "Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження". Т.1.- Миколаїв, 1997. - С. 62-64.

  14. Із секретів народної медицини Миколаївщини// Краєзнавча спадщина у відродженні національної школи: Науково-методичний збірник за матеріалами міжрегіональної науково-практичної конференції. - Миколаїв, 1997.- С. 31-38.

  15. До проблеми народної медицини як освітнього і виховного фактору// Збірник матеріалів доповідей і повідомлень науково-методичної конференції інституту, присвяченої 20-річчю історичного факультету (16 травня 1997 р.) - Миколаїв, 1997.С.73-75.

  16. Оніми в медичній термінології //Питання сучасної ономастики. Статті та тези VІІ Всеукраїнської ономастичної конференції (1-2 жовтня 1997 р.) – Дніпропетровськ, 1997. - С.14-15.

  17. Мовознавчі нотатки з народної медицини Миколаївщини// Суспільствознавчі науки та відродження нації. Збірник наукових праць. – Луцьк, 1997.- Кн.ІІІ.- С.9-11.

  18. Із спостережень над мовою і стилем лікувальних замовлень Миколаївщини// Фольклор і говори Наддніпрянщини: Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: ДДУ, 1997. - С.99-106 (у співавторстві з Н.А.Брильовою).

  19. Співвідношення народно-розмовної та літературної мови в медичний термінології говірок Миколаївщини// Українська мова — державна мова України. Статті та тези Всеукраїнської наукової конференції (24-25 лютого 1998 р.) - Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. - С.96-99.

  20. До етнічно-лінгвистичної характеристики Бузько-Інгульського ареалу // Історія Півдня України від найдавніших часів до сучасності: проблеми національного, політичного, соціального, економічного, технічного, правового, релігійного та культурного розвитку: Збірник наукових праць. - Ч.І. - Миколаїв-Одеса, 1999. - С. 144-149.

  21. Лексичні особливості знахарських обрядів Інгульсько-Бузького межиріччя //

  Борисфен. - № 4. - С.


  АНОТАЦІЯ

  Баденкова В.М. Лексика традиційної народної медицини в українських говірках Інгульсько-Бузького межиріччя. — Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01.- українська мова. Запорізький державний університет. Запоріжжя, 1999.

  Робота присвячена комплексному дослідженню лексики традиційної народної медицини в українських говірках Інгульсько-Бузького межиріччя в зіставленні з літературними відповідниками, фактами інших українських говірок та слов'янських мов. У дисертації проаналізовано склад і структуру окремих підгруп лексики народної медицини, розглянуто їх системні відношення, з'ясовано генезис, номінативні та словотворчі процеси, описано семантику слів, зроблено етнолінгвістичні спостереження.

  Ключові слова: народні назви хвороб, Інгульсько-Бузьке межиріччя, номінація, семантика слова, генезис, лексика народної медицини, українські говірки.


  АННОТАЦИЯ

  Баденкова В.Н. Лексика традиционной народной медицины в


 •