LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматична група слів, яка виражає поняття viel "багато"/WENIG "мало" в німецькій мові (діахронічне дослідження)

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. І. І. МЕЧНИКОВАСЛОБОДЦОВА Ірина Віталіївна
УДК 811.112.2"367.6/"37
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА ГРУПА СЛІВ,

ЯКА ВИРАЖАЄ ПОНЯТТЯ VIEL " БАГАТО"/ WENIG "МАЛО"

В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

(діахронічне дослідження)Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Одеса – 2001

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному університеті

ім. І. І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Таранець Валентин Григорович,

Одеський регіональний інститут державного

управління Української Академії державного

управління при Президентові України,

професор кафедри української та іноземних мов

Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор

Левицький Віктор Васильович,

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, завідувач кафедри германського, загального та

порівняльного мовознавства


кандидат філологічних наук, доцент

Максимчук Богдан Васильович,

Львівський національний університет ім. І.Я.Франка,

завідувач кафедри німецької філології


Провідна установа:

Донецький національний університет, кафедра германської філології, Міністерство освіти і науки України, м. Донецьк


Захист відбудеться 20 грудня 2001 року о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 91).


З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (65026, м. Одеса,

вул. Преображенська, 24)


Автореферат розіслано "_20___" листопада 2001 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Є. М. Черноіваненко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Останні десятиліття відзначені у мовознавстві підвищеним інтересом до дослідження смислової сторони у мовах і, перш за все, лексичної семантики. Робиться чимало спроб вивчити лексику на структурному рівні, знайти її місце в моделі мови, описати окремі мікроструктури й парадигми слів, виявити основні типи лексичних і лексико-семантичних зв'язків і відношень у мові. Відомо, що семантика слова мотивується не тільки словотвірими причинами, але визначається також категоріальними відношеннями загального й часткового характеру. Семантичні контури слова, внутрішний зв'язок його значень, його смисловий обсяг визначаються граматичною будовою мови. У реальній історії мови граматичні й лексичні значення органічно пов'язані, постійно впливають одне на інше, тому вивчення слів, їх значень і зв'зків передбачає розгляд взаємодії лексичних та граматичних одиниць.

У методиці лінгвістичного дослідження особлива увага приділяється проблемі мовної зміни, без вирішення якої неможливе адекватне пізнання закономірностей історичного розвитку мови. Б.О. Серебрєнніков відзначає, що вичерпну відповідь на питання про найближче минуле і можливе майбутнє дає тільки діахронічне дослідження. Після безроздільного панування в мовознавстві першої половини ХХ ст. проблематики синхронічної лінгвістики друга його половина визначилася зростанням інтересу до діахронії, до проблем мовної зміни і перетворення у часі. Це є деяким поверненням вже на новому методологічному рівні до розробки проблем, які виникли у класичному, порівняльно-історичному індоєвропейському мовознавстві ХІХ ст. Окрім вищезазначеного, актуальність роботи обумовлена ще й тим, що проблема мовної картини світу й когнітивної спрямованості її вивчення в сучасному мовознавстві ставить по-новому розгляд мовних одиниць, що є, згідно з С.М. Панкратовою, центральною лінгвістичною проблемою. Вирішення даної проблеми створює умови для подальшого розвитку мовознавства у теоретичному й прикладному аспектах. У наш час зростає актуальність робіт, присвячених вивченню функціонування лексики в діахронії. У цій галузі проводять дослідження такі вчені як В.В. Левицький, В.Д. Каліущенко, О.Д. Огуй, І.М. Железняк, Л.Ф. Фоміна, Т.В. Топорова, О.Л. Смаль, Т.Б. Лукінова та ін.

У полі нашого інтересу перебувають питання розвитку значення і форми окремих лексико-граматичних одиниць в німецькій мові, які виражають поняття 'багато'/'мало'. Особливості кожної мови обов'язково проявляються на лексичному рівні, формах побудови знаків, їхньої внутрішньої форми й функціонуванні. Особливо показові в цьому відношенні мікрополя якісної оцінки. В.В.Акуленко відзначає, що цей вид оцінки (зокрема 'багато'/'мало') незаслужено забувається у загальній теорії мовних оцінок, де основна увага приділяється оцінці якісній. Мовні засоби оцінки кількості в німецькій мові довгий час не притягували уваги дослідників. Тільки у зв'язку з розробкою теорії функціонально-семантичного поля почали робитися спроби більш систематизованого, хоча звичайно вибіркового опису засобів вираження неозначено великої й малої кількості (Б.С.Пилоян; Е.В.Гулыга, Е.И.Шендельс; Н.Н.Семенова; I.Pete; Л.В.Полякова; Б.М.Кульгавая; Л.Г.Акуленко).

Дослідження словоформи, які виражають поняття 'багато'/'мало', дає змогу вивчити динаміку розвитку їх семантики й форми, зародження цих одиниць та перспективи їх розвитку у майбутньому. Реконструкція коренів слів, які виражають одне й те ж саме поняття, дає можливість звести їх до окремих праформ і визначити давню мотивацію.

Об'єктом нашого дослідження є градуальні кореляції лексичних і морфологічних ознак слова, що реалізують поняття 'багато'/'мало'. Як предмет спостереження, взято такі факти мови:

1) вивчається лексична група слів viel, manch, mehr, mihhil, groЯ і klein, wenig, luzzil, fao;

2) розглядається походження і функціонування:

німецьких демінутивних суфіксів,

суфіксів ступенів порівняння прикметників,

суфікса -er іменників множини.

Метою даного дисертаційного дослідження є визначення та опис особливостей розвитку лексичних і граматичних одиниць німецької мови, що виражають поняття 'багато'/'мало', їх реалізації в різні періоди існування німецької мови і реконструкція на цій основі найдавніших форм і значень. Реалізація мети здійснюється вирішенням таких конкретних завдань:

1. проводиться семантичний і фонетичний аналіз лексем viel, manch, mehr, mihhil, groЯ із загальним значенням 'багато' на матеріалі давньоверхньонімецьких (двн.) і середньоверхньонімецьких (свн.) текстів;

2. виконується аналогічний аналіз лексем klein, wenig, luzzil, fao зі значенням "мало" на матеріалі тих же текстів;

3. розглядаються демінутивні суфікси -chen, -lein і суфікси порівняння прикметників -er, -st на текстовому матеріалі у різні періоди існування німецької мови;

4. розглядається суфікс -er іменників множини;

5.